Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Skulder

Bokföra ackord, ackordvinst och ackordförlust (bokföring med exempel)

Ackord är en överenskommelse mellan en gäldenär och dennes borgenärer om att gäldenären inte behöver betala tillbaka hela eller delar av den totala obetalda skulden.

Bokföra ALMI-lån och lån från ALMI (bokföring med exempel)

Ett ALMI-lån är ett avtal mellan ALMI Företagspartner och en låntagare som innebär att ALMI Företagspartner överför likvida medel till låntagaren och att låntagaren senare återbetalar ett nominellt belopp till ALMI med eller utan ränta.

Bokföra amortering, avbetalning av lån och ränta på lån (bokföring med exempel)

En amortering är en återbetalning eller en avbetalning av ett lån och ränta på lån är den ersättning som långivaren kräver för att låna ut pengar till låntagaren.

Bokföra avräkning aktieägare och skuld till aktieägare (bokföring med exempel)

Avräkning för aktieägare innebär att transaktioner mellan en aktieägare och ett aktiebolag redovisas mot ett skuldkonto i aktiebolagets bokföring.Bokföra checkräkningskredit och kredit på checkräkning (bokföring med exempel)

En checkräkningskredit är ett långfristigt lån med en beviljad kreditgräns som inte behöver utnyttjas fullt ut. En checkräkningskredit används normalt för att tillgodse behovet av rörelsekapital i ett företag eller en förening.

Bokföra emitterade konvertibla lån (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag som behöver låna pengar utan att lämna säkerhet kan emittera konvertibla lån för att uppnå en billigare finansiering jämfört med obligationslån eller förlagslån.

Bokföra fond för inre underhåll i bostadsrättsförening (bokföring med exempel)

I vissa bostadsrättsföreningar avsätts en viss del av bostadsrättshavarens årsavgift(månadsavgift) till en fond för inre underhåll avseende bostadsrättslägenheten som kan användas för reparationer i bostadsrättslägenheten.

Bokföra förbjudna lån och förbjudet lån (bokföring med exempel)

Förbjudna lån är enligt aktiebolagslagen (2005:551) lån som ges från ett aktiebolag till aktieägare, styrelseledamöter, vd och närstående till sådana personer i aktiebolaget.Bokföra klientmedel och redovisningsmedel (bokföring med exempel)

Klientmedel och redovisningsmedel är likvida medel i en redovisningsenhet som tillhör en klient eller kund till redovisningsenheten.

Bokföra kortfristiga skulder och kortfristig skuld (bokföring med exempel)

Kortfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt inom ett år från redovisningstillfället. En kortfristig skuld har en löptid som understiger 1 år.

| Sida: 1 av 3 | Nästa