Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra ackord, ackordvinst och ackordförlust (bokföring med exempel)

Ackord är en överenskommelse mellan en gäldenär och dennes borgenärer om att gäldenären inte behöver betala tillbaka hela eller delar av den totala obetalda skulden.

Ett ackord innebär att borgenärerna inte alls får betalt för sina fordringar eller att de endast får tillbaka en del av sina fordringar och att de avstår från resterande del. Ett ackord innebär att det uppstår en ackordsvinst för gäldenären och ackordsförluster för borgenärerna.

En borgenär som har gjort en överenskommelse om ackord med en gäldenär måste reducera sin fordran på gäldenären i enlighet med avtalet. En gäldenär som har gjort en överenskommelse om ackord med en borgenär måste reducera sin skuld till borgenären i enlighet med avtalet.

Klassificering
En borgenär som har ingått avtal om ackord med en gäldenär skall reducera sin fordran på gäldenären genom att kreditera ett tillgångskonto och redovisa en kundförlust genom att debetera ett kostnadskonto. En gäldenär som har ingått avtal om ackord med en borgenär skall reducera sin skuld till borgenären genom att debetera ett skuldkonto och redovisa en ackordsvinst genom att kreditera ett intäktskonto. Man brukar bokföra ackordsvinster i kontogrupp 39 och ackordsförluster i kontogrupp 63.

Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter
Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

Erkännande
En fordran skall bokas bort från balansräkningen när denna inte längre uppfyller definitionen för en tillgång på grund av att denna fordran har blivit återbetald eller bortskrivet. Ett skuld skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit återbetald eller bortskriven. När en tillgång eller skuld blir bortskriven skall värdeförändringen redovisas i resultaträkningen.

Värdering
En ackordsvinst värderas till skillnaden mellan skuldens värdeminskning och värdeökningar för tillgångar och skulder. En ackordsförlust värderas till skillnaden mellan tillgångens värdeminskning och värdeökningar för tillgångar och skulder.

När uppgörelsen för ett ackord bokförs skall eventuella valutakursdifferenser bokföras som rörelseintäkter, rörelsekostnader eller finansiella poster.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har registrerat sina fordringar och skulder i ett sidoordnat register till bokföringen skall registrera minskningen av fordringar respektive minskningen av skulder i det här registret. Saldot för varje tillgångskonto och skuldkonto i balansräkningen skall stämmas av mot ett sidoornat register och/eller kontoutdrag som verifierar de specifika fordringarna och skulderna.

Moms och beskattning
En borgenärs ackordsförlust är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstslaget näringsverksamhet och borgenären har även rätt att justera ned den utgående momsen på ackordsförlusten om utgående moms tidigare har redovisats avseende försäljningen.

En gäldenärs ackordsvinst är inte skattepliktig om denne verkligen har kommit på obestånd och gäldenären behöver inte heller återföra den ingående moms som tidigare har dragits av. En gäldenär får dock inte skattemässigt avdrag för sina ackordkostnader.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av fordringar och skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra ackordsvinster (fakturametoden)
En gäldenären behöver endast betala tillbaka 50 % av sina leverantörsskulder enligt en överenskommelse om ackord och resterande 50 % utgör en ackordsvinst. Leverantörsskulden var på totalt 200 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro affärsbanken 100 000
2440 Leverantörsskuld 200 000
3995 Erhållet ackord, ej skattepliktigt 100 000

Exempel: bokföra ackordsförluster (fakturametoden)
En borgenären får endast tillbaka 100 000 SEK av sin totala fordran om 200 000 SEK på en kund efter en uppgörelse om ackord och får därför en ackordsförlust om 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro affärsbanken 100 000
1510 Kundfordran 200 000
2611 Utgående moms 25 % sv 20 000
6351 Kundförluster 25 % sv 80 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/26

Kontakta bokforingstips.se