Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföra klientmedel och redovisningsmedel (bokföring med exempel)

Klientmedel och redovisningsmedel är likvida medel i en redovisningsenhet som tillhör en klient eller kund till redovisningsenheten.

Klientmedel och redovisningsmedel kan exempelvis finnas hos banker, fastighetsmäklare, aktiemäklare och advokater. En bank har likvida medel på bankonton som tillhör kunderna i banken och en aktiemäklare har likvida medel på depåkonton som tillhör kunderna hos aktiemäklaren.

Klientmedel som tas emot av en redovisningsenhet kanske senare skall erläggas till samma person eller till en helt annan annan person. En redovisningsenhet som handskas med klientmedel och redovisningsmedel måste ha ett särskilt bankkonto för klientmedel och kunna särskilja en klients likvida medel från en annan klients likvida medel.

En redovisningenhet som handhar klientmedel måste för varje klient kunna redovisa de transaktioner som har gjorts av och för klienten och det kvarvarande saldo som är knutet till klienten.


Man brukar bokföra klientmedel eller redovisningsmedel i kontogrupp 19.

Klassificering
Klientmedel och redovisningsmedel är likvida medel i en redovisningsenhet som tillhör en annan person och är därför både en tillgång och en skuld i redovisningsenheten. Redovisningsmedel klassificeras som tillgång av kassa och bank och som en långfristig skuld eller en kortfristig skuld beroende på om skulden avser att vara långfristig (>1 år) eller kortfristig (<1 år). Man brukar bokföra redovisningsmedel i kontogrupp 19 och i kontogrupp 23 eller i kontogrupp 28.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder

Erkännande
En tillgång av likvida medel skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och att tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Likvida medel som inte längre uppfyller definitionen för en tillgång på grund av att de inte längre kan disponeras av redovisningsenheten skall bokföras bort från balansräkningen.


En skuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. En skuld skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att den har blivit betald, omklassificerad eller bortskriven.

Värdering
Likvida medel och skulder skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden. Skulder och likvida medel avseende redovisningsmedel skall värderas till det nominella värde av pengar som finns att tillgå för redovisningsenheten när det gäller redovisningsmedel.

Skulder och likvida medel i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då skulden uppstod i redovisningsenheten. Skulder och likvida medel i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.


Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som handhar redovisningsmedel måste föra ett sidoordnat register till bokföringen där transaktioner klienter registreras för varje enskild klient. Ett register för redovisningsmedel skall kunna ge information om transaktioner och saldo för varje enskild klient.

Saldot på kontot för redovisningsmedel skall stämmas av mot registret för redovisningsmedel som även skall innehålla hänvisningar till verifikationer för varje enskild transaktion.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på redovisningsmedel och bokföringen av redovisningsmedel föranleder inte heller att några skattemässiga intäkter eller kostnader uppstår. Det är klienten som skall deklarera för de transaktioner som sker med redovisningsmedel.


Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av tillgångar och skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra inbetalda redovisningsmedel (kontobetalning)
En redovisningsenhet har erhållit 100 000 SEK i redovisningsmedel från en kund till redovisningsenheten.

Konto Benämning Debet Kredit
1990 Redovisningsmedel 100 000
2831 Redovisningsmedel 100 000

Exempel: bokföra utbetalning av redovisningsmedel (kontobetalning)
En redovisningsenhet har betalat 10 000 SEK till en klient av hans egna redovisningsmedel.


Konto Benämning Debet Kredit
1990 Redovisningsmedel 10 000
2831 Redovisningsmedel 10 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/26

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se