Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra kortfristiga skulder och kortfristig skuld (bokföring med exempel)

Kortfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt inom ett år från redovisningstillfället. En kortfristig skuld har en löptid som understiger 1 år.

En kortfristig skuld har uppstått från tidigare händelser och kommer med hög sannolikhet att innebära ett utflöde av ekonomiska fördelar från redovisningsenheten inom en kortare tidsperiod.

Kortfristiga skulder kan exempelvis vara lån från banker, lån från andra kreditinstitut, certifikat, leverantörsskulder, skatteskulder, skulder till anställda och skulder till kunder. Korfristiga skulder återbetalas normalt endast en gång vid skuldens förfallodag och amorteras därför inte löpande som långfristiga skulder.

Klassificering
En skuld klassificeras som en kortfristig skuld om redovisningsenheten avser att återbetala skulden inom ett år från redovisningstillfället. Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument och som använder kortfristiga skulder i sin handelsportfölj klassificerar kortfristiga skulder som varulager. I baskontoplanen bokförs kortfristiga skulder i kontogrupp 24 till 29 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer
Kontogrupp 25 - Skatteskulder
Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter
Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder
Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material

Erkännande
En kortfristig skuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kortfristig skuld skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit återbetalad eller bortskriven. En återbetalning av en kortfristig skuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen. En kortfristig skuld av olevererade varor eller ej uförda tjänster bokas bort när varorna har levererats eller då tjänsterna har utförts.

Värdering
Kortfristiga skulder skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket i de flesta fall approximeras av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.

Kortfristiga skulder som ingår i en handelsportfölj eller som är sammankopplade med finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen skall enligt IFRS värderas till verkligt värde via resultaträkningen enligt verkligtvärdemetoden. Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera kortfristiga skulder till verkligt värde. Årsredovisningslagen (1995:1554) tillåter värdering till verkligt värde för kortfristiga skulder som ingår i en handelsportfölj eller för kortfristiga skulder som utgör derivatinstrument.

Kortfristiga skulder som upptagits för att säkra andra poster i en säkringsrelation skall redovisas enligt principerna för säkringsredovisning så att värdeförändringarna för de kortfristiga skulderna matchas mot de redovisade värdeförändringarna i de säkrade posterna.

Kortfristiga skulder i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då skulden uppstod i redovisningsenheten. Kortfristiga skulder i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har bokfört väldigt många separata kortfristiga skulder i en bokföringspost bör registrera varje separat skuld i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata poster som ingår i saldot för ett bokförskonto. En leverantörsreskontra innehåller exempelvis alla separata leverantörsfakturor som inbegrips i det bokförda saldot på kontot för leverantörsskulder (2440).

Saldot för varje skuldkonto i balansräkningen skall stämmas av mot ett sidoornat register och/eller dokument som verifierar de specifika skulderna. Ett sidoordnat register skall kunna ge information om enskilda kortfristiga skulder grupperat på kontonummer där det för varje skuld finns en hänvisning till det dokument som ligger till grund för den kortfristiga skulden.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på finansiella skulder, amortering av skulder eller på ränta avseende skulder. När det gäller kortfristiga skulder av olevererade varor eller ej utförda tjänster så skall den utgående momsen redovisas vid tillfället för förskottsbetalningen. För leverantörsskulder är det normalt moms på värdet av utförda prestationer.

Räntekostnader och upplupna räntekostnader på kortfristiga skulder är normalt skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet. Kortfristiga skulder kan inte klassificeras som skattefria näringsbetingade andelar utan det gäller enbart för aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar.

Kapitalvinster och kapitalförluster på skulder som är diskonteringsinstrument räknas som ränta. En redovisningsenhet får skattemässigt avdrag för upplupen räntekostnad men kan vänta med att redovisa räntekostnaden för ett diskonteringsinstrument i inkomstdeklarationen tills dess att det säljs eller förfaller till betalning. Ett diskonteringsinstrument är ett räntebärande instrument som säljs till diskonterat nuvärde av räntebetalningar och nominellt belopp.

Finansiella instrument delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Finansiella instrument är lagertillgångar för de aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Handelsbolag och kommanditbolag får inte klassificeras finansiella instrument som skattemässiga lagertillgångar. Finansiella instrument som inte är lagertillgångar är kapitaltillgångar.

När det gäller finansiella instrument som är lagertillgångar så utgörs kapitalvinsten eller kapitalförlusten av försäljningsintäkten minus inköpskostnaden justerat för lagerförändringen. Lagret av finansiella instrument skall skattemässigt värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet bör periodisera upplupna räntekostnader avseende räntebärande kortfristiga skulder om de upplupna räntekostnaderna är väsentliga.

En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av kortfristiga skulder i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna uppgift om ställda säkerheter för kortfristiga skuldposter. En redovisningsenhet skall i noter till skuldposter i balansräkningen lämna upplysning om kortfristiga konvertibla lån som getts ut .

Exempel: bokföra upptagande av kortfristigt rakt lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet har tagit upp ett kortfristigt lån till ett totalt belopp om 100 000 SEK som förfaller till fullständig återbetalning om 6 månader.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut 100 000

Exempel: bokföra avbetalning och ränta för kortfristigt lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet har återbetalat sitt kortfristiga lån om 100 000 och erlagt en ränta om 2 500 SEK (100000*(5 %/2)).

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 102 500
2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut 100 000
8415 Räntekostnader kreditinstitut 2 500

Exempel: bokföra omräkning av kortfristig skuld i utländsk valuta (bokslut)
En redovisningsenhet har bokfört en skuld om 100 000 USD till 1 000 000 SEK (10 SEK/USD) och vid bokslut skall skulden omräknas till balansdagens växelkurs om 8 SEK/USD. Valutakursdifferensen om 200 000 SEK (1000000-(100000*8)) skall bokföras som en valutakursvinst i rörelsen.

Konto Benämning Debet Kredit
2455 Kortfristiga lån i utländsk valuta 200 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 200 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/25

Kontakta bokforingstips.se