Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Balanserat styrkort (BSC)

Finansiellt perspektiv i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Arbetet med att härleda mål och mått utifrån strategin börjar enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 51) i det finansiella perspektivet. Finansiella mål och mått utarbetas utifrån strategin och tjänar sedan som riktmärke för mål och mått i de andra perspektiven.

Kortsiktig planering i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Kaplan & Norton (1996, sid. 229ff) påstår att den långsiktiga och kortsiktiga planeringen i form av budgetar traditionellt varit två separata processer. De anser att detta innebär att det inte finns någon koppling mellan de långsiktiga och kortsiktiga målen.

Kundperspektivet i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

I kundperspektivet skall de kunder och marknader som företaget valt att rikta sig till identifieras. Det är den här inriktningen på kunder och marknader som skall förverkliga de finansiella målsättningarna.

Långsiktig planering i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Företagsledningen bör enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 211f) sätta upp mål som vid uppfyllelse radikalt kommer att förändra företaget på tre till fem års sikt.Lärandeperspektivet i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Lärandeperspektivet innehåller mål och mått som verkar för organisationens lärande och tillväxt. Målen i de andra tre perspektiven visar vad företaget måste behärska till fulländning för att resultatet skall förbättras väsentligt.

Nedbrytning i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Det som avgör om det balanserade styrkortet leder till någon nytta är enligt Olve, Roy och Wetter (1999, sid. 209f) om det förs en diskussion kring måtten och vilka motiv företaget har valt för sin speciella utformning av det balanserade styrkortet.

Processperspektivet i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

I processperspektivet identifieras de viktigaste processerna för att företaget skall kunna uppfylla de finansiella målen och kundmålen.

Sammankoppling i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 139) skall det balanserade styrkortet motivera chefer och medarbetare i organisationen att framgångsrikt implementera affärsenhetens strategi.Uppföljning i balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

En förutsättning för att organisationen skall bibehålla intresset med det balanserade styrkortet är att det utförs en kontinuerlig bevakning så att det fungerar enligt de riktlinjer som var avsikten vid införandet.

Vad är ett balanserat styrkort? (ekonomistyrning)

Balanserat styrkort är ett styrinstrument inom den ekonomiska styrningen som har utvecklats av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Ett balanserat styrkort är ett styrinstrument som inte bara innehåller finansiella mått.