Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföringssystemet

Anskaffningsvärde, anskaffningsvärdemetoden och redovisat värde

Anskaffningsvärde är det pris eller den köpeskilling som har erlagts för en tillgång vid anskaffningstillfället eller det verkliga värde som erlagts på annat sätt vid anskaffningen (exempelvis vid byte).

Automatfördelning i bokföringen

Automatfördelning är ett automatiserat sätt att bokföra verifikationer. Automatfördelning kan användas i bokföringsprogram, faktureringsprogram och administrationsprogram.

Avstämningar och kontroller i bokföringen

Avstämningar och kontroller utgör en viktig del av bokslutsarbetet för att se till att alla transaktioner har bokförts på ett korrekt sätt och att inga transaktioner har bokförts flera gånger.

Bokföra ej skattemässigt avdragsgilla kostnader (bokföring med exempel)

Ej skattemässigt avdragsgilla kostnader är kostnader som inte får inkluderas i det skattemässiga resultatet i inkomstdeklarationen och utgör därför kostnader som skall adderas till det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen.Bokföra ej skattepliktiga intäkter (bokföring med exempel)

Ej skattepliktiga intäkter är intäkter som inte behöver tas med i det skattemässiga resultatet i deklarationen och utgör därför intäkter som skall justeras bort från det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen.

Bokföra enligt fakturametoden (bokföring med exempel)

Fakturametoden är en metod för den löpande bokföringen som innebär att man bokför inkomster när kundfakturor skapas och utgifter när leverantörsfakturor inkommer.

Bokföra enligt kontantmetoden (bokföring med exempel)

Kontantmetoden är en metod för den löpande bokföringen som innebär att man bokför inkomster när inbetalning sker och utgifter när utbetalning sker.

Bokföra journaler (bokföring med exempel)

Journaler är sammanställningar över flera likartade affärshändelser under en månad tillsammans med bokföringsunderlag för dessa affärshändelser. En journal utgör en verifikation i bokföringen och varje post i en journal hänvisar till ett enskilt dokument där bevis för en specifik affärshändelse kan finnas.Bokföra säkringsinstrument vid säkringsredovisning (bokföring med exempel)

Säkringsredovisning innebär att värdeförändringar för ett säkringsinstrument skall matchas mot värdeförändringarna i den säkrade positionen. Ett säkringsinstrument kan exempelvis vara ett derivatinsttrument som säkrar en fordran i utländsk valuta.

Bokföringshistoria, historia om bokföring, dubbel-bokföring

Den första boken om bokföring eller dubbel-bokföring gavs ut 1494 i Venedig av Luca Pacioli (1445-1517). Luca Pacioli beskrev i sin bok hur handelsmännen i Venedig bokförde sina affärshändelser med hjälp av journaler, konton, debet och kredit.

| Sida: 1 av 3 | Nästa