Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K2 Mindre företag

00. Årsredovisning i mindre företag (K2)

Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat de regler som ett mindre företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554) kan välja att tillämpa när årsredovisning ska upprättas.

01. Tillämpning och vilka får tillämpa BFNAR 2016:10 (K2)

Detta allmänna råd får endast tillämpas av företag som är mindre företag enligt 1 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen (1995:1554).

02. Grundläggande principer (K2)

Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna som anges i 2 kap. 4 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) endast när det anges i detta allmänna råd.

03. Årsredovisningens utformning och presentation (K2)

Detta kapitel ska tillämpas när årsredovisningen utformas enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.04. Uppställningsformer för årsredovisningen (K2)

Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning skall enligt BFNAR 2016:10 ha det innehåll som beskrivs i detta kapitel.

05. Förvaltningsberättelsen (K2)

Detta kapitel ska tillämpas när förvaltningsberättelsen upprättas i enlighet med BFNAR 2016:10 för mindre företag.

06. Rörelseintäkter och rörelsens intäkter (K2)

I detta kapitel beskrivs hur rörelseintäkter skall redovisas och värderas enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

07. Rörelsekostnader och rörelsens kostnader (K2)

I detta kapitel beskrivs hur rörelsekostnader skall redovisas enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.08. Finansiella poster och finansnetto (K2)

I detta kapitel beskrivs hur finansiella poster skall redovisas enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

09. Tillgångar (K2)

Det här kapitlet skall tillämpas vid redovisning av tillgångar enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

| Sida: 1 av 3 | Nästa