Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Avsättningar

Bokföra avsättningar för garantier och garantiåtaganden (bokföring med exempel)

Avsättningar för garantier är reserveringar motsvarande den beräknade kostnaden eller det beräknade intäktsavdraget för garantier som en redovisningsenhet gör avseende garantiåtaganden gentemot externa kunder.

Bokföra avsättningar för pensioner och pensionsavsättningar (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan finansiera en pensionsplan för anställda genom att göra avsättningar i balansräkningen och själva förvalta pensionskapitalet, andra lösningar är att teckna pensionsförsäkringar eller att göra avsättningar till en pensionsstiftelse.

Bokföra avsättningar och avsättning (bokföring med exempel)

Avsättningar är förpliktelser som är osäkra med avseende på förfallotidpunkt och/eller belopp men som med hög sannolikhet kommer att leda till ett utflöde av ekonomiska fördelar i framtiden.

Bokföra avsättningar till pensionsstiftelse (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan finansiera en pensionsplan för anställda genom att göra avsättningar till en pensionsstiftelse som förvaltar pensionskapitalet och senare även betalar ut pensioner.Bokföra uppskjuten skatteskuld och uppskjutna skatteskulder (bokföring med exempel)

En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger det skattemässiga värdet eller har värderat en skuld till ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet.