Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra förbjudna lån och förbjudet lån (bokföring med exempel)

Förbjudna lån är enligt aktiebolagslagen (2005:551) lån som ges från ett aktiebolag till aktieägare, styrelseledamöter, vd och närstående till sådana personer i aktiebolaget.

Ett aktiebolag får enligt aktiebolagslagen (2005:551) inte ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån om låntagaren eller honom närstående fysisk eller juridisk person skall förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern.

Ett lån från ett aktiebolag till en aktieägare eller dennes närstående är enligt aktiebolagslagen (2005:551) inte förbjudet om låntagarens och dennes närståendes sammanlagda aktieinnehav i bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet.

Ett vanligt förskott av lön till en aktieägare anses inte vara ett förbjudet lån och inte heller kommersiella lån till aktieägare som har tecknats till marknadsmässig ränta efter en sedvanlig kreditprövning.

Låneförbudet i aktiebolagslagen (2005:551) syftar till att skydda aktiebolagets andra intressenter än aktieägarna. Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till någon som är på obestånd och måste därför alltid göra en sedvanlig kreditprövning vid utlåning.

Förbjudna lån som har lämnats från ett aktiebolag skall återbetalas omedelbart av den som har erhållit lånet. Återbetalningen av ett förbjudet lån kan lösas genom att det görs om till ett kommersiellt lån, att det återbetalas med likvida medel eller att det återbetalas genom ett nettolöneavdrag från lönen.

Klassificering
Ett förbjudet lån skall normalt inte förekomma i ett aktiebolag men det kan tillfälligt uppstå i aktiebolag där det förekommer omfattande transaktioner mellan aktieägare och aktiebolag. I ett aktiebolag där en aktieägare gör egna utlägg för aktiebolaget och erhåller inkomster från aktiebolaget bokförs dessa transaktioner mot ett avräkningskonto.

Ett avräkningskonto för en aktieägare kan klassificeras som en långfristig skuld eller en kortfristig skuld beroende på om skulden avser att vara långfristig (>1 år) eller kortfristig (<1 år). Man brukar bokföra avräkning för aktieägare i kontogrupp 23 eller i kontogrupp 28.

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder

Erkännande
En fordran på aktieägare skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och att tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt. En fordran på en aktieägare som inte längre uppfyller definitionen för en tillgång på grund av den har blivit avbetald skall bokföras bort från balansräkningen.

Värdering
En fordran på aktieägare skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket normalt motsvaras av det nominella belopp som skall återbetalas av aktieägaren.

Fordringar i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då fordringarna uppstod i redovisningsenheten. Fordringar i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har väldigt många separata skulder till aktieägare i en bokföringspost bör registrera varje separat skuld i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata skulder till aktieägare som ingår i saldot på kontot för aktieägarskulden.

Saldot på kontot för skulder till aktieägare skall stämmas av mot registret för skulder och/eller de enskilda dokument som verifierar de specifika skulderna. Ett sidoordnat register skall kunna ge information om enskilda skulder grupperat på kontonummer där det för varje skuld finns en hänvisning till det dokument som ligger till grund för skulden.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på förbjudna lån. Förbjudna lån klassificeras skattemässigt som förtäckt lön eller förtäckt utdelning beroende på om den som har erhållit ett förbjudet lån arbetar i aktiebolaget eller inte.

Ett förbjudet lån som har lämnats till en aktieägare som är aktiv delägare i aktiebolaget skall beskattas som lön och ett förbjudet lån som har lämnats till en aktieägare som är passiv delägare i aktiebolaget skall beskattas som utdelning.

Marknadsmässig ränta för ett lån med fast ränta utgörs enligt Skatteverket av statslåneräntan vid lånetillfället plus en procentenhet (SLR vid lånetillfället + 1 %). Marknadsmässig ränta för ett lån med rörlig ränta utgörs enligt Skatteverket av statslåneräntan den sista november under året före inkomståret plus en procentenhet (SLR den 30 november året före inkomståret + 1 %). Ränta som understiger den marknadsmässiga räntesatsen skall förmånsbeskattas.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av tillgångar och skulder i årsredovisningen.

Ett företag som har lämnat lån till ledande befattningshavare och större företag som har haft betydande transaktioner med närstående skall lämna upplysning om det här i årsredovisningen enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Exempel: bokföra återbetalning av förbjudet lån (kontobetalning)
En aktieägare i ett aktiebolag har ett debetsaldo på sitt avräkningskonto (2391) om 10 000 SEK som räknas som ett förbjudet lån till aktieägare. Aktieägaren har fört över 10 000 SEK till aktiebolaget för att eliminera det förbjudna lånet.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 10 000
2391 Avräkningskonto, HG 10 000

Exempel: bokföra återbetalning av förbjudet lån (nettolöneavdrag)
En aktieägare i ett aktiebolag har ett debetsaldo på sitt avräkningskonto (2391) om 10 000 SEK som räknas som ett förbjudet lån till aktieägare. Återbetalningen av det förbjudna lånet sker genom ett nettolöneavdrag vid lönekörningen. Månadslönen är 25 000 SEK och skatteavdrag görs med 8 000 SEK (jämkning 32 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro affärsbanken 7000
2391 Avräkningskonto, HG 10 000
2711 Personalskatt 8 000
2731 Sociala avgifter 7 855
2921 Upplupna semesterlöner 3 000
2941 Upplupna sociala avgifter semester 942,60
7211 Löner tjänstemän 25 000
7291 Förändring semesterskuld 3 000
7511 Sociala avgifter 7 855
7519 Sociala avgifter semesterskuld 942,60

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/09/22

Kontakta bokforingstips.se