Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Årsredovisningslagen

01. Årsredovisningslagen, tillämpning och definitioner

Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

02. Årsredovisningen innehåll, form och undertecknande (årsredovisningslag)

En årsredovisning skall bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag skall det även ingå en finansieringsanalys.

03. Balansräkning och resultaträkning (årsredovisningslag)

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

04. Värderingsregler för tillgångar och finansiella instrument (årsredovisningslag)

Det fjärde kapitlet i årsredovisningslagen innehåller värderingsregler för anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och finansiella instrument.


05. Tilläggsupplysningar och noter (årsredovisningslag)

En årsredovisning skall innehålla de tilläggsupplysningar som anges i detta kapitel och dessa upplysningar skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.

06. Förvaltningsberättelse (årsredovisningslag)

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen skall översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.

07. Koncernredovisning (årsredovisningslag)

Ett moderföretag skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt årsredovisningslagen om inte annat följer av paragraf 2 eller 3 i samma lag.

08. Offentliggörande, registrering och förseningsavgift (årsredovisningslag)

En årsredovisning skall offentliggöras och registreras i enlighet med det åttonde kapitlet i årsredovisninglagen. Försenad ingivning av årsredovisningen till bolagsverket kan leda till att en förseningsavgift tas ut.


09. Delårsrapport och överklagande (årsredovisningslag)

Bestämmelser om skyldigheten att upprätta delårsrapport och delårsrapportens innehåll finns i kapitel 9 i årsredovisningslagen.

10. Balansräkning (årsredovisningslag, bilaga 1)

Här redovisas uppställningsformen för balansräkningen i en årsredovisning enligt årsredovisningslagen för aktiebolag, ekonomiska föreningar och övriga företag.

| Sida: 1 av 2 | Nästa