Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra avräkning aktieägare och skuld till aktieägare (bokföring med exempel)

Avräkning för aktieägare innebär att transaktioner mellan en aktieägare och ett aktiebolag redovisas mot ett skuldkonto i aktiebolagets bokföring.

En aktieägare får enligt aktiebolagslagen (2005:551) som huvudregel inte låna pengar från eget aktiebolag men får låna ut pengar till sitt aktiebolag. Avräkning för aktieägare kan bli aktuellt när aktieägaren gör egna utlägg åt aktiebolaget och då aktiebolaget återbetalar sin skuld till aktieägaren.

I mindre aktiebolag kan det vara så att bolaget inte har någon egen kassa eller något eget bankkonto och i dessa mindre aktiebolag betalas bolagets utgifter från aktieägarens privata kassa eller bankkonto. Aktieägaren i ett sådant mindre aktiebolag kan också erhålla inbetalningar för inkomster till sin privata kassa eller sina privata bankkonton.

När en aktieägare betalar aktiebolagets utgifter med privata pengar, sätter in pengar i aktiebolaget, erhåller aktiebolagets inkomster till privat konto eller tar ut pengar på aktiebolaget så skall detta bokföras mot ett avräkningskonto för aktieägare.

Det uppstår inga problem att använda ett avräkningskonto för aktieägare så länge det finns en skuld i aktiebolaget till aktieägaren men om avräkningskontot anger att aktieägaren lånar pengar från aktiebolaget så måste skattemässiga åtgärder vidtas.

Klassificering
Ett avräkningskonto för aktieägare klassificeras som en skuld i en redovisningsenhet då en aktieägare normalt endast får låna ut pengar till aktiebolaget och inte tvärtom. Ett avräkningskonto kan klassificeras som en långfristig skuld eller en kortfristig skuld beroende på om skulden avser att vara långfristig (>1 år) eller kortfristig (<1 år). Man brukar bokföra avräkning för aktieägare i kontogrupp 23 eller kontogrupp 28.

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder

Erkännande
En skuld till aktieägare skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En skuld till aktieägare skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att den har blivit betald, omklassificerad eller bortskriven. En betalning av en skuld till aktieägare bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld till aktieägare skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen.

Värdering
Skulder till aktieägare skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket i de flesta fall approximeras av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.

Skulder till aktieägare i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då skulden uppstod i redovisningsenheten. Skulder till aktieägare i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har väldigt många separata skulder till aktieägare i en bokföringspost bör registrera varje separat skuld i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata skulder till aktieägare som ingår i saldot på kontot för aktieägarskulden.

Saldot på kontot för skulder till aktieägare skall stämmas av mot registret för skulder och/eller de enskilda dokument som verifierar de specifika skulderna. Ett sidoordnat register skall kunna ge information om enskilda skulder grupperat på kontonummer där det för varje skuld finns en hänvisning till det dokument som ligger till grund för skulden.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på skulder till aktieägare och inte heller på eventuella räntekostnader som betalas till den aktieägare som lånar ut pengar.

Ett aktiebolag som betalar ränta till en aktieägare som har lånat ut pengar till aktiebolaget kan få skattemässigt avdrag för en marknadsmässig räntekostnad (statslåneräntan den 30 november året före inkomståret + 3 %) i inkomstslaget näringsverksamhet. Ränta som överstiger den marknadsmässiga räntesatsen skall beskattas som utdelning till aktieägare.

Ett avräkningskonto med ett kreditsaldo (skuld) föranleder inte några skattemässiga justeringar. Ett avräkningskonto med ett debetsaldo (negativ skuld eller tillgång) måste justeras ned till noll genom en återbetalning från aktieägaren, genom en lönekörning till aktieägaren eller genom en utdelning aktieägaren.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra avräkning för aktieägare (skuld till aktieägare)
En aktieägare har med egna medel betalat ett inköp av kontorsmaterial som skall användas i aktiebolaget. Inköpet var på 12 500 SEK där 2 500 SEK var moms.

Konto Benämning Debet Kredit
2391 Avräkningskonto, HG 12 500
2641 Ingående moms 2 500
4011 Varuinköp sv 10 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/26

Kontakta bokforingstips.se