Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Årsredovisning

En årsredovisning är en rapport som visar vad en redovisningsenhet har presterat under ett räkenskapsår och redovisningsenhetens ställning vid räkenskapsårets slut. En årsredovisning utgör beslutsunderlag för externa intressenter till en redovisningsenhet, externa intressenter är exempelvis aktieägare, medlemmar, långivare, kunder, leverantörer och myndigheter.

Enligt bokföringslagen (1999:1078) skall aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med minst en juridisk person som delägare, grupperingar enligt (EG) nr 1082/2006, konsortier enligt (EG) nr 723/2009, företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, stiftelser som är bokföringsskyldiga, andra större företag och moderföretag i större koncerner.Ett större företag är enligt bokföringslagen (1999:1078) ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

En större koncern är enligt bokföringslagen (1999:1078) en koncern som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Företag som inte behöver upprätta en årsredovisning skall enligt bokföringslagen (1999:1078) upprätta ett årsbokslut. Ett företag med en årsomsättning som uppgår till högst 3 miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning får upprätta årsbokslutet i förenklad form. Ett årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning enligt bokföringslagen (1999:1078).

En årsredovisning skall enligt bokföringslagen (1999:1078) upprättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554) eller, i förekommande fall, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.Bokföringsskyldigheten skall enligt bokföringslagen (1999:1078) fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och det är Bokföringsnämnden som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Finansinspektionen ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i sådana företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträckning det är påkallat av dessa företags särart.

En årsredovisning skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Större företag måste även inkludera en kassaflödesanalys i sin årsredovisning. En årsredovisning skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.Bokföringsnämnden som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i Sverige har utarbetat olika K-regelverk som företag skall tillämpa tillsammans med reglerna i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Vilket K-regelverk som skall tillämpas beror på företagsform och företagets storlek, dessa K-regelverk finns idag:
  • BFNAR 2006:1 - Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1)
  • BFNAR 2008:1 - Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2)
  • BFNAR 2009:1 - Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2)
  • BFNAR 2010:1 - Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1)
  • BFNAR 2012:1 - Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Om du skall upprätta en årsredovisning för en redovisningsenhet så kan det vara till stor hjälp för dig att använda dig av ett bokslutsprogram eller en mall. Ett bokslutsprogram och en mall hjälper dig att få med den information som krävs enligt lagar och redovisningsrekommendationer och du får hjälp med beräkningar av summor och nyckeltal. I ett bokslutsprogram kan du dessutom oftast läsa in en SIE4-fil som innehåller företagsinformation, resultaträkning och balansräkning, du exporterar filen från ditt bokföringsprogram och importerar den i ditt bokslutsprogram.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd. Om du hellre vill använda dig av en mall, Gratis mallar för årsredovisning och årsbokslut