Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Lathund för nyckeltal

Denna lathund beskriver de nyckeltal som är vanligast förekommande i en årsredovisning, vad de innebär eller hur de beräknas.

Nettoomsättning
Intäkter för sålda varor och tjänster i huvudverksamheten under räkenskapsåret

Bruttoresultat
Nettomsättning - kostnad för sålda varor

Rörelseresultat
Rörelsens intäkter - rörelsens kostnader

Resultat efter finansiella poster
Rörelseresultat + finansiella intäkter - finansiella kostnader

Rörelsemarginal
Rörelseresultat / rörelsens intäkter

Avkastning på totalt kapital
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / balansomslutning

Avkastning på sysselsatt kapital
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital

Kassalikviditet
(Omsättningstillgångar - lager - pågående arbeten) / kortfristiga skulder

Soliditet
Justerat eget kapital / balansomslutning

Balansomslutning
Summan av tillgångssidan eller skuldsidan i balansräkningen

Sysselsatt kapital
Balansomslutning - ej räntebärande skulder (även skatteskuld i obeskattade reserver)

Justerat eget kapital
Eget kapital + (1 - bolagsskatten) * obeskattade reserver