Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra emitterade konvertibla lån (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag som behöver låna pengar utan att lämna säkerhet kan emittera konvertibla lån för att uppnå en billigare finansiering jämfört med obligationslån eller förlagslån.

Konvertibla lån är knutna till räntebärande värdepapper (skuldebrev) som efter en viss tid får konventeras till aktier i enlighet med en förutbestämd konverteringskurs i det aktiebolag som har emitterat konvertiblerna.

Konvertibla lån löper normalt med en fast ränta som är lägre än marknadsräntan för ett icke konvertibelt skuldebrev med samma risk och löptid då optionen att konventera ett konvertibelt skuldebrev motsvarar ett visst värde. Ett konvertibelt lån har ett nominellt värde som innehavaren av skuldebrevet erhåller vid löptidens slut om ingen konvertering till aktier sker.

Konvertibla lån emitteras normalt till sitt nominella värde och emitterade konvertibla skuldebrev som omvandlas till aktier jämställs med en nyemission som innebär en utspädning av antalet aktier i aktiebolaget då nya aktier skapas. Konvertibla skuldebrev omvandlas till aktier endast om innehavarna av skuldebreven finner att en sådan konvertering är gynnsam.


Konvertibla lån är sammansatta finansiella instrument som består av en obligationsdel och en egetkapitaldel (optionsrätt) där värdet för obligationsdelen beräknas genom att det konvertibla skuldebrevets kassaflöden diskonteras med hjälp av marknadsräntan för ett motsvarande skuldebrev som inte är konvertibelt och där egetkapitaldelen utgör det värde som återstår.

Klassificering
Konvertibla lån är långfristiga förpliktelser som består av en obligationsdel och en optionsdel. Konverteringen till aktier eller utbetalningen av det nominella värdet vid löptidens slut sker normalt efter mer än ett år från emitteringstillfället. Obligationsdelen för ett konvertibelt lån klassificeras som en räntebärande långfristig skuld och optionsdelen för ett konvertibelt lån klassificeras som en ej räntebärande långfristig skuld.


När en redovisningsenhet emitterar ett konvertibelt lån delas det erhållna lånebeloppet upp i en obligationsdel som bokförs i kontogrupp 23 och en optionsdel som redovisas i kontogrupp 23. En redovisningsenhets räntekostnader för ett konvertibelt lån bokförs i kontogrupp 84.

Om ett konvertibelt lån omvandlas till aktier omförs det bokförda värdet för det konvertibla lånet till aktiekapital i kontogrupp 20 i den mån konventeringskursen motsvarar aktiernas kvotvärde och till överkursfonden i kontogrupp 20 i den mån konverteringskursen överstiger aktiernas kvotvärde.

Om ett konvertibelt lån amorteras vid löptidens slut bokas det bokförda värdet för det konvertibla lånet bort från balansräkningen i den mån återbetalning har skett.

Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder


Erkännande
Ett konvertibelt lån skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Ett konvertibelt lån skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit återbetalad eller konverterad till aktier.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som bokför många separata konvertibla lån i en bokföringspost bör registrera varje lån i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata poster som ingår i saldot för ett bokföringskonto.

Saldot för varje skuldkonto i balansräkningen skall stämmas av mot ett sidoornat register och/eller dokument som verifierar de specifika skulderna. Ett sidoordnat register skall kunna ge information om enskilda lån grupperat på kontonummer där det för varje skuld finns en hänvisning till det dokument som ligger till grund för lånet.


Värdering
Konvertibla lån skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden. Det upplupna anskaffningsvärdet är vid tillfället för emitteringen av ett konvertibelt lån lika med det nominella belopp i redovisningsvalutan som har erhållits. Om ett konvertibelt lån har emitterats till diskonterat värde jämfört med det nominella belopp som återbetalas vid förfall så ökar det upplupna anskaffningsvärdet kontinuerligt med effektivräntan fram till förfallodagen.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag skall det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell skuld som emitterats till ett värde som understiger dess nominella värde successivt ökas med den upplupna räntan.

Ett konvertibelt lån består av en obligationsdel och en optionsdel där värdet för obligationsdelen beräknas genom att lånets kassaflöden diskonteras med en marknadsränta och där optionsdelen utgör det återstående värdet. Obligationsdelens värde beräknas genom att de löpande räntebetalningarna och det nominella beloppet vid löptidens slut diskonteras med marknadsräntan för ett icke konvertibelt skuldebrev med samma risk och löptid.


Konvertibla lån i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då lånet emitterades. Konvertibla lån i utländsk valuta får omräknas till balansdagens valutakurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som en finansiell post.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på konvertibla lån, amortering av konvertibla lån eller på ränta avseende konvertibla lån. Räntekostnader på konvertibla lån är normalt skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet oavsett om de är upplupna eller ej.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet bör periodisera upplupna räntekostnader avseende konvertibla lån om de upplupna räntekostnaderna är väsentliga.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av långfristiga skulder i årsredovisningen.


En redovisningsenhet skall i not till långfristiga skuldposter i balansräkningen lämna upplysning om den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen respektive den del som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Exempel: bokföra emittering av konvertibelt lån (kontobetalning)
Ett aktiebolag har emitterat ett konvertibelt lån med ett nominellt värde om 1 MSEK till det nominella värdet om 1 MSEK. Det konvertibla lånet löper med en fast ränta om 5 % per år samtidigt som marknadsräntan är 10 %. Det konvertibla lånet har en löptid om 5 år och konvertering kan ske efter tre år till en konverteringskurs om 500 SEK vilket innebär att en fullständig konvertering ger 2 000 (1000000/500) nya aktier.

Marknadsvärdet av obligationsdelen är cirka 810 461 SEK ((50000)*((1-(1+0,10)^-5)/0,10))+1000000/(1,10^5) och marknadsvärdet av optionsdelen är cirka 189 539 SEK (1000000-810461).


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 1 000 000
2321 Konvertibelt lån, obligationsdel 810 461
2322 Konvertibelt lån, optionsdel 189 539

Exempel: bokföra upplupen ränta på konvertibelt lån (bokslut)
En redovisningsenhet emitterat ett konvertibelt lån med ett nominellt värde om 1 MSEK och en fast årsränta om 5 %. Redovisningsenheten har under räkenskapsåret 2009 haft det konvertibla lånet i 6 månader men ännu inte betalat ränta. Den upplupna räntan för det konvertibla lånet är 25 000 SEK ((1000000*5 %)/2).


Konto Benämning Debet Kredit
2960 Upplupna räntekostnader 25 000
8411 Räntekostnader konvertibla lån m.m. 25 000

Exempel: bokföra kostnadsränta på konvertibelt lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet emitterat ett konvertibelt lån med ett nominellt värde om 1 MSEK och en fast årsränta om 5 %. Redovisningsenheten har betalat årets ränta för lånet om 50 000 SEK (1000000*5 %).


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 50 000
8411 Räntekostnader konvertibla lån m.m. 50 000

Exempel: bokföra konvertering av konvertibelt lån (bokslut)
En redovisningsenhet har ett konvertibelt lån om 1 MSEK utestående som i sin helhet har konverterats till aktier. Konverteringskursen var 500 SEK, kvotvärdet är 100 SEK per aktie och totalt 2 000 (1000000/500) nya aktier kommer att ges ut. Aktiekapitalet ökar med 200 000 SEK (100*2000) och överkursfonden ökar med 800 000 SEK (400*2000).


Konto Benämning Debet Kredit
2321 Konvertibelt lån, obligationsdel 810 461
2322 Konvertibelt lån, optionsdel 189 539
2081 Aktiekapital 200 000
2097 Överkursfond 800 000

Exempel: bokföra amortering av konvertibelt lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet har ett konvertibelt lån om 1 MSEK utestående som i sin helhet har amorterats då löptiden är slut utan att någon konvertering skett.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 1 000 000
2321 Konvertibelt lån, obligationsdel 810 461
2322 Konvertibelt lån, optionsdel 189 539Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2015/04/24

Kontakta bokforingstips.se