Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Bokföringslagen

01. Bokföringslagen, definitioner och språk

I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Lagen innehåller bestämmelser om kretsen av bokföringsskyldiga, räkenskapsår, bokföringsskyldighetens innebörd, löpande bokföring och verifikationer med mera.

02. Bokföringskyldighet för fysiska och juridiska personer (bokföringslag)

Bokföringsskyldigheten för fysiska personer, juridiska personer och filialer regleras i det andra kapitlet i bokföringslagen.

03. Bestämmelser om räkenskapsår (bokföringslag)

Ett räkenskapsår skall omfatta tolv månader. Fysiska personer, handelsbolag där en fysisk person skall ha kalenderåret som räkenskapsår. Andra företag får tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår (brutet räkenskapsår).

04. Bokföringsskyldighetens innebörd och redovisningsvaluta (bokföringslag)

Ett företag skall bland annat löpande bokföra alla affärshändelser, ha verifikationer för alla bokföringsposter, bevara räkenskapsinformation och avsluta den löpande bokföringen.


05. Löpande bokföring och verifikationer (bokföringslag)

Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

06. Årsbokslut och årsredovisning (bokföringslag)

Ett företag skall enligt bokföringslagen (1999:1078) avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

07. Arkivering och bevarande av räkenskapsinformation (bokföringslag)

Räkenskapsinformation skall bevaras i vanlig läsbar form (dokument), mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

08-09. Utvecklandet av god redovisningssed och överklagande (bokföringslag)

Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Finansinspektionen ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i sådana företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträckning det är påkallat av dessa företags särart.