Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföringslagen

01. Bokföringslagen, definitioner och språk

I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Lagen innehåller bestämmelser om kretsen av bokföringsskyldiga, räkenskapsår, bokföringsskyldighetens innebörd, löpande bokföring och verifikationer med mera.

02. Bokföringskyldighet för fysiska och juridiska personer (bokföringslag)

Bokföringsskyldigheten för fysiska personer, juridiska personer och filialer regleras i det andra kapitlet i bokföringslagen.

03. Bestämmelser om räkenskapsår (bokföringslag)

Ett räkenskapsår skall omfatta tolv månader. Fysiska personer, handelsbolag där en fysisk person skall ha kalenderåret som räkenskapsår. Andra företag får tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår (brutet räkenskapsår).

04. Bokföringsskyldighetens innebörd och redovisningsvaluta (bokföringslag)

Ett företag skall bland annat löpande bokföra alla affärshändelser, ha verifikationer för alla bokföringsposter, bevara räkenskapsinformation och avsluta den löpande bokföringen.05. Löpande bokföring och verifikationer (bokföringslag)

Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

06. Årsbokslut och årsredovisning (bokföringslag)

Ett företag skall enligt bokföringslagen (1999:1078) avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

07. Arkivering och bevarande av räkenskapsinformation (bokföringslag)

Räkenskapsinformation skall bevaras i vanlig läsbar form (dokument), mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

08-09. Utvecklandet av god redovisningssed och överklagande (bokföringslag)

Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Finansinspektionen ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i sådana företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträckning det är påkallat av dessa företags särart.