Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra amortering, avbetalning av lån och ränta på lån (bokföring med exempel)

En amortering är en återbetalning eller en avbetalning av ett lån och ränta på lån är den ersättning som långivaren kräver för att låna ut pengar till låntagaren.

Ett lån har normalt en amorteringsplan eller en avbetalningsplan som anger när ett lån skall återbetalas. Ett långfristigt lån har normalt en amorteringsplan som innebär ett flertal amorteringar under löptiden medan ett kortfristigt lån normalt avbetalas vid endast ett tillfälle.

Räntan på ett lån bestäms i det skuldebrev som har upprättats mellan långivaren och låntagaren och anges normalt som en enkel årsränta. Ett lån kan vara ett rakt lån som innebär att amorteringen är lika stor vid varje betalningstillfälle och att räntan beräknas på skuldbeloppet före det att amorteringen har dragits av.

Ett lån kan vara ett annuitetslån som innebär att lånet avbetalas med lika stora annuiteter vid varje betalningstillfälle där dessa annuiteter består av både ränta och amortering. Det kan vara svårt att skilja på räntekomponenten och amorteringskomponenten i ett annutitetslån eftersom fördelningen mellan amortering och ränta är olika stor vid varje betalningstillfälle.

Klassificering
En amortering innebär att en skuld minskar och skall därför bokföras genom att ett skuldkonto i balansräkningen debiteras. Ränta på en skuld utgör en finansiell räntekostnad som bokförs genom att kostnadskonto i resultaträkningen debeteras. Man brukar bokföra amortering i kontogrupp 23 eller kontogrupp 24 och räntekostnader i kontogrupp 84.

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer
Kontogrupp 84 - Räntekostnader och liknande resultatposter

Erkännande
En amortering skall bokföras i balansräkningen när en verklig avbetalning av skulden har gjorts och ränteutgiften skall bokföras i resultaträkningen när räntebetalningen sker. En räntekostnad skall enligt IFRS redovisas i resultaträkningen när en minskning av framtida ekonomiska fördelar skett till följd av att en skuld har ökat i värde om värdet för skulden kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Värdering
En amortering skall värderas till det nominella belopp som har registrerats som avbetalning för skulden och en räntekostnad utgörs av det nominella räntebelopp som hänför sig till en redovisningsperiod. En räntekostnad utgörs av värdeförändringen avseende en ränteskuld.

En amortering och en räntebetalning omräknas enligt växelkursen per det datum då utbetalningen skedde enligt verifikation. En skuld i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har registrerat sina låneskulder i ett sidoordnat register till bokföringen skall registrera amorteringen av en specifik skuld i det här registret. Saldot för varje skuldkonto i balansräkningen skall stämmas av mot ett sidoordnat register och/eller kontoutdrag som verifierar de specifika låneskulder.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på amortering, avbetalningar av lån eller på räntekostnader. Räntekostnader och upplupna räntekostnader avseende lån är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet bör periodisera och bokföra en upplupen räntekostnad avseende låneskulder i bokslutet om den upplupna räntekostnaden är väsentlig.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra amortering och ränta på långfristigt lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet har enligt faktura från banken betalat ränta om 5 000 SEK (100000*5 %) och amorterat 20 000 SEK på sitt upptagna fastighetslån.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 25 000
2351 Fastighetslån, långfristig del 20 000
8415 Räntekostnader kreditinstitut 5 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/26

Kontakta bokforingstips.se