Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra fond för inre underhåll i bostadsrättsförening (bokföring med exempel)

I vissa bostadsrättsföreningar avsätts en viss del av bostadsrättshavarens årsavgift(månadsavgift) till en fond för inre underhåll avseende bostadsrättslägenheten som kan användas för reparationer i bostadsrättslägenheten.

En bostadsrättsförening skall enligt bostadsrättslagen (1991:614) i stadgarna ange vem som har ansvar för underhållet av föreningens fastigheter och de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet.

I en bostadsrättsförening är det normalt bostadsrättsföreningen som ansvarar för det yttre underhållet av föreningens fastigheter och bostadsrättshavarna som svarar för att hålla lägenheterna i ett gott skick (inre underhåll). I en del bostadsrättsföreningar sköts en viss del av det inre underhållet av en anställd vaktmästare. Det inre underhållet i bostadsrättsfastighet inbegriper exempelvis tapetsering, målning, byte av vitvaror och underhåll av golv i bostadsrättslägenheterna.

Bostadsrättshavaren skall enligt bostadsrättslagen (1991:614) på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna, och detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar däremot inte för reparationer av ledningar för avlopp, ventilationskanaler, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

En bostadsrättsförening kan i stadgarna bestämma att en viss del av årsavgiften (månadsavgiften) skall sättas av i en fond för inre underhåll avseende bostadsrättslägenheterna som bostadsrättshavarna kan använda för reparationer i bostadsrättslägenheterna. I en fond för inre underhåll finns medel knutna till varje enskild bostadsrättslägenhet.

Klassificering
En fond för inre underhåll klassificeras som en kortfristig skuld till bostadsrättshavarna då de medel som finns i en inre fond får tas i anspråk av dem som äger bostadsrättslägenheter i bostadsrättsföreningen.

En avsättning till en fond för inre underhåll redovisas genom att ett konto för kortfristiga skulder i kontogrupp 28 krediteras och ett uttag från en fond för inre underhåll redovisas genom att ett konto för kortfristiga skulder i kontogrupp 28 debeteras.

Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder

Erkännande
En kortfristig skuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En kortfristig skuld skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit återbetalad eller bortskriven. En återbetalning av en kortfristig skuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
Avsättningar till och uttag från fonder för inre underhåll registreras i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om fonden för inre underhåll avseende varje enskild bostadsrättslägenhet. Avstämningar görs mellan en rapport från det sidoordnade registret avseende saldot för fonden för inre underhåll och saldot på kontot för inre underhåll i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En avsättning till och ett uttag från en fond för inre underhåll värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som har avsatts eller tagits ut från fonden för inre underhåll. Kortfristiga skulder skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på avsättningar till eller uttag från fonder för inre underhåll. En avsättning till en fond för inre underhåll utgör inte en skattepliktig intäkt och ett uttag från en fond för inre underhåll utgör inte en skattemässigt avdragsgill kostnad eftersom ingen av dessa transaktioner påverkar resultaträkningen.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av kortfristiga skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra avsättning till fond för inre underhåll (kontobetalning)
I en bostadsrättsförening sätts en viss andel av varje medlems månadsavgift av till en fond för inre underhåll. Under den här månaden uppgår de totala månadsavgifterna till 110 000 SEK och av denna totalsumma sätts 1 000 SEK av till fonden för inre underhåll avseende varje enskild bostadsrättslägenhet.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 110 000
3011 Årsavgifter, momsfria 109 000
2831 Fond för inre underhåll 1 000

Exempel: bokföra användning av fond för inre underhåll (kontobetalning)
En medlem i en bostadsrättsförening har en fond för inre underhåll om 6 000 SEK som han har begärt att få utbetald på grund av att han avser att reparera bostadsrättslägenheten för 10 000 SEK. Bostadsrättsföreningen betalar ut 6 000 SEK till medlemmen från sitt bankgirokonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 6 000
2831 Fond för inre underhåll 6 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/06/01

Kontakta bokforingstips.se