Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Finansiella poster

Bokföra erhållen utdelning på aktier och aktieutdelning (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som äger aktier i ett annat aktiebolag kan efter beslut på en årsstämma i ett sådant aktiebolag erhålla utdelning som kompensation för investerat riskkapital.

Bokföra finansiella intäkter och kostnader (bokföring med exempel)

Finansiella intäkter är ränteintäkter, utdelningar och värdeförändringar på finansiella tillgångar medan finansiella kostnader är räntekostnader och värdeförändringar på finansiella skulder under en redovisningsperiod.

Bokföra försäljning av verksamhet, andelar eller inkråm (bokföring med exempel)

En försäljning av en verksamhet innebär att en redovisningsenhet säljer tillgångarna (inkråmet) eller andelarna i en verksamhet som redovisningsenheten äger.

Bokföra lämnad utdelning till aktieägare (bokföring med exempel)

En årsstämma i ett aktiebolag kan besluta att utdelning med ett visst belopp per aktie skall utgå till bolagets aktieägare och detta beslut baseras normalt på ett förslag till utdelning från bolagets styrelse.Bokföra räntefaktura till kund och erhållen dröjsmålsränta (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan skicka en räntefaktura med krav på dröjsmålsränta till en kund som har betalat en kundfaktura efter förfallodatum.

Bokföra ränteintäkter och ränteintäkt (bokföring med exempel)

Ränteintäkter är den ersättning som en redovisningsenhet har tjänat in under en redovisningsperiod avseende långfristiga och kortfristiga fordringar på fysiska och juridiska personer.

Bokföra räntekostnader och räntekostnad (bokföring med exempel)

Räntekostnader är den ersättning av ränta för långfristiga och kortfristiga skulder som en redovisningsenhet måste betala för utnyttjad kredittid under en redovisningsperiod.

Bokföra utgift för dröjsmålsränta och erhållen räntefaktura (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som betalar en leverantörsfaktura efter förfallodatum blir normalt tvungen att betala dröjsmålsränta till leverantören eller ett ombud till leverantören i enlighet med en räntefaktura.Bokföra utgift för förseningsavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som glömmer eller underlåter att betala en leverantörsfaktura innan förfallodatum kan få en betalningspåminnelse från leverantören eller ett ombud till leverantören med tillägg för förseningsavgift.

Bokföra utgift för inkassoavgift och erhållet inkassokrav (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som glömmer eller underlåter att betala en leverantörsfaktura innan förfallodatum kan få ett inkassokrav från leverantören eller ett ombud till leverantören med tillägg för inkassoavgift.

| Sida: 1 av 2 | Nästa