Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra ALMI-lån och lån från ALMI (bokföring med exempel)

Ett ALMI-lån är ett avtal mellan ALMI Företagspartner och en låntagare som innebär att ALMI Företagspartner överför likvida medel till låntagaren och att låntagaren senare återbetalar ett nominellt belopp till ALMI med eller utan ränta.

ALMI Företagspartner hjälper småföretag med rådgivning, bidrag och finansiering. Ett företag eller en förening kan låna pengar från ALMI på kort eller lång sikt och det kan vara något lättare att få lån från ALMI jämfört med att få banklån eller att få lån från andra kreditinstitut.

ALMI Företagspartner får inte konkurrera med andra kreditinstitut och tar ofta även högre risker än andra kreditinstitut vilket gör att räntan på lån från ALMI normalt är högre jämfört med lån från andra kreditinstitut. ALMI Företagspartner erbjuder företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering.

Ett ALMI-lån baseras normalt på ett enkelt skuldebrev som reglerar de villkor som gäller för lånet. Innehavaren av ett enkelt skuldebrev får inte överlåta detta till någon annan. Ett ALMI-lån kan vara långfristigt eller kortfristigt och är normalt ett lån av rak typ. Långfristiga lån är lån med en löptid som är längre än 1 år och kortfristiga lån är lån med en löptid som är kortare än 1 år. Ett lån av rak typ amorteras med ett lika stort belopp vid varje tillfälle och räntan beräknas på skuldbeloppet innan det att amorteringen har avräknats.

Amorteringar som görs på ett lån utgör ingen kostnad och påverkar därmed enbart balansräkningen medan räntan på ett lån utgör en kostnad som bokförs i resultaträkningen.

Klassificering
Ett ALMI-lån klassificeras som en långfristig skuld om lånet skall återbetalas senare än ett år från redovisningstillfället och ett lån från ALMI klassificeras som en kortfristig skuld om lånet skall återbetalas inom ett år från redovisningstillfället. I baskontoplanen bokförs långfristiga lån i kontogrupp 23 och kortfristiga lån i kontogrupp 24.

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

Erkännande
Ett ALMI-lån skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om det går att fastställa skuldens monetära värde på ett tillförlitligt sätt.

Ett lån från ALMI skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att lånet har blivit återbetalt eller bortskrivet. En återbetalning av ett ALMI-lån bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av ett lån från ALMI skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen.

Värdering
Ett lån från ALMI skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket i de flesta fall approximeras av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.

ALMI-lån i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då skulden uppstod i redovisningsenheten. Lån från ALMI i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har bokfört väldigt många separata lån i en bokföringspost bör registrera varje separat låneskuld i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata poster som ingår i saldot för ett bokföringskonto.

Saldot för varje skuldkonto i balansräkningen skall stämmas av mot ett sidoornat register och/eller dokument som verifierar de specifika skulderna. Ett sidoordnat register skall kunna ge information om enskilda lån grupperat på kontonummer där det för varje låneskuld finns en hänvisning till det dokument som ligger till grund för lånet.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på ALMI-lån, amortering av lån från ALMI eller på ränta avseende skulder. Räntekostnaden och den upplupna räntekostnaden på ALMI-lån är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstslaget näringsverksamhet.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet bör periodisera upplupna räntekostnader avseende ALMI-lån om de upplupna räntekostnaderna är väsentliga.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i not till långfristiga skuldposter i balansräkningen lämna upplysning om den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen respektive den del som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna uppgift om ställda säkerheter för skulder.

Exempel: bokföra upptagande av ALMI-lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet har tagit upp ett långfristigt ALMI-lån till ett totalt belopp om 100 000 SEK som förfaller till fullständig återbetalning om 5 år.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
2352 Lån från ALMI 100 000

Exempel: bokföra amortering och ränta för ALMI-lån (kontobetalning)
En redovisningsenhet har amorterat 20 000 SEK på sitt ALMI-lån och erlagt en ränta om 5 000 SEK (100000*5 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 102 500
2352 Lån från ALMI 20 000
8415 Räntekostnader kreditinstitut 5 000

Exempel: bokföra omräkning av ALMI-lån i utländsk valuta (bokslut)
En redovisningsenhet har bokfört ett ALMI-lån om 100 000 EUR till 1 000 000 SEK (10 SEK/EUR) och vid bokslut skall skulden omräknas till balansdagens växelkurs om 8 SEK/EUR. Valutakursdifferensen om 200 000 SEK (1000000-(100000*8)) skall bokföras som en valutakursvinst i rörelsen.

Konto Benämning Debet Kredit
2352 Lån från ALMI 200 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 200 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/25

Kontakta bokforingstips.se