Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra checkräkningskredit och kredit på checkräkning (bokföring med exempel)

En checkräkningskredit är ett långfristigt lån med en beviljad kreditgräns som inte behöver utnyttjas fullt ut. En checkräkningskredit används normalt för att tillgodose behovet av rörelsekapital i ett företag eller en förening.

En checkräkningskredit är normalt kopplad till checkar, ett bankkonto, ett bankgironummer och eventuellt också ett kreditkort. Ett företag eller en förening som tecknar sig för en checkräkningskredit får normalt betala en uppläggningsavgift och därefter en avgift för beviljad kredit samt ränta på utnyttjad kredit.

En checkräkningskredit är ett lån av rak typ utan en fastställd amorteringplan och räntan beräknas per dag enligt samma principer som gäller för vanliga bankkonton. Amorteringar som görs på en checkräkningskredit utgör ingen kostnad och påverkar därmed enbart balansräkningen medan räntan på en checkräkningskredit utgör en kostnad som bokförs i resultaträkningen.

Klassificering
En checkräkningskredit klassificeras som en långfristig skuld eftersom syftet med en checkräkningskredit är att finansiera ett långsiktigt behov av rörelsekapital. I baskontoplanen bokförs checkräkningskrediter i kontogrupp 23.

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder

Erkännande
En checkräkningskredit skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om det går att fastställa skuldens monetära värde på ett tillförlitligt sätt.

En checkräkningskredit skall bokas bort från balansräkningen när checkräkningskrediten inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att krediten har blivit återbetald eller bortskriven. En återbetalning av en checkräkningskredit bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en checkräkningskredit skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen.

Värdering
En checkräkningskredit skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden vilket i de flesta fall approximeras av det nominella belopp som skall betalas vid förfall.

En checkräkningskredit i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då skulden uppstod i redovisningsenheten. En checkräkningskredit i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har bokfört väldigt många separata checkräkningskrediter i en bokföringspost bör registrera varje separat checkräkningskredit i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om vilka separata poster som ingår i saldot för ett bokföringskonto.

Saldot för varje skuldkonto i balansräkningen skall stämmas av mot ett sidoornat register och/eller kontoutdrag som verifierar de specifika checkräkningskrediterna. Ett sidoordnat register skall kunna ge information om enskilda checkräkningskrediter grupperat på kontonummer där det för varje kredit finns en hänvisning till det konto som ligger till grund för lånet.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på checkräkningskrediter, amortering av checkräkningskrediter, avgifter för checkräkningskrediter eller på ränta avseende checkräkningskrediter. Räntekostnader, upplupna räntekostnader och avgifter avseende checkräkningskrediter är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet bör periodisera och bokföra en upplupen räntekostnad avseende checkräkningskredit i bokslutet om den upplupna räntekostnaden är väsentlig.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra uppläggning av checkräkningskredit (skuld)
En redovisningsenhet har tagit upp en checkräkningskredit med en beviljad kredit om 100 000 SEK och uppläggningsavgiften var 295 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2331 Utnyttjad checkräkningskredit 295
6570 Bankkostnader 295

Exempel: bokföra utbetalning från checkräkningskredit (fakturametoden)
En redovisningsenhet har betalat en leverantörsfaktura om 10 000 SEK från checkräkningskrediten.

Konto Benämning Debet Kredit
2331 Utnyttjad checkräkningskredit 10 000
2440 Leverantörsskulder 10 000

Exempel: bokföra inbetalning till checkräkningskredit (fakturametoden)
En kund har betalat en kundfaktura om 10 000 SEK till checkräkningskrediten.

Konto Benämning Debet Kredit
2331 Utnyttjad checkräkningskredit 10 000
1511 Kundfordan 10 000

Exempel: bokföra avgift och ränta på checkräkningskredit (kontobetalning)
En redovisningsenhet har fått en faktura från banken avseende kreditavgift på beviljad kredit och ränta på utnyttjad kredit. Avgiften och räntan tillsammans uppgick till totalt 1 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1 000
8413 Räntekostnader checkräkningskredit 1 000

Exempel: bokföra omräkning av checkräkningskredit i utländsk valuta (bokslut)
En redovisningsenhet har en utnyttjad kredit om 100 000 EUR som är bokförd till 820 000 SEK och vid bokslut skall checkräkningskrediten omräknas till balansdagens växelkurs om 8 SEK/EUR. Valutakursdifferensen om 20 000 SEK (820000-(100000*8)) skall bokföras som en valutakursvinst i rörelsen.

Konto Benämning Debet Kredit
2331 Utnyttjad checkräkningskredit 20 000
3960 Valutakursvinster av rörelsekaraktär 20 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/25

Kontakta bokforingstips.se