Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokslutstransaktioner

Bokföra avkastningsskatt (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som förvaltar pensionsmedel, förvaltar kapitalförsäkringar, innehar utländska pensionsförsäkringar eller innehar utländska kapitalförsäkringar måste betala avkastningsskatt på en schablonmässigt beräknad ränta.

Bokföra avskrivningar och värdeminskningar (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet gör regelbundet avskrivningar på anläggningstillgångar som inte har ett bestående värde för att ta hänsyn till värdeminskning i form av förslitning och föråldring.

Bokföra avsättningar och återföringar för ersättningsfonder (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som har erhållit försäkringsersättning från en försäkring för tillgångar som har skadats eller förstörts har en möjlighet att göra en avsättning till en ersättningsfond för att skjuta upp beskattningstidpunkten för försäkringsersättningen.

Bokföra avsättningar och återföringar för periodiseringsfonder (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan göra en avsättning till en periodiseringsfond för att minska det skattepliktiga resultatet under inkomståret men måste återföra samma periodiseringsfond till beskattning under det sjätte året efter avsättningsåret.Bokföra bokslutsdispositioner och skattemässiga avsättningar (bokföring med exempel)

Bokslutsdispositioner är avsättningar och reserveringar som en redovisningsenhet i enlighet med skattemässiga regler får göra för att skjuta upp beskattningen av resultatet till ett senare tillfälle.

Bokföra bokslutstransaktioner, bokslutsomföringar och periodiseringar (bokföring med exempel)

Bokslutstransaktioner är bokslutsomföringar som görs på bokföringsordrar när bokslutet upprättas så att resultaträkningen enbart innehåller redovisningsperiodens intäkter och kostnader.

Bokföra bolagsskatt och företagsskatt (bokföring med exempel)

Aktiebolag och ekonomiska föreningar är egna skattesubjekt som måste betala statlig bolagsskatt på det skattemässiga resultatet efter bokslutsdispositioner.

Bokföra förutbetalda intäkter och förutbetald intäkt (bokföring med exempel)

Förutbetalda intäkter är inkomster för ej levererade varor och ej utförda tjänster i enlighet med kundfakturor eller förskottsbetalningar som utgör skulder av ej utförda prestationer i en redovisningsenhet.Bokföra förutbetalda kostnader och förutbetald kostnad (bokföring med exempel)

Förutbetalda kostnader är utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade tjänster i enlighet med leverantörsfakturor som utgör tillgångar i en redovisningsenhet.

Bokföra koncernbidrag (bokföring med exempel)

Koncernbidrag är bokslutsdispositioner som under vissa förutsättningar får lämnas och erhållas av koncernföretag för att utjämna det skattemässiga resultatet mellan koncernföretag i en koncern.

| Sida: 1 av 3 | Nästa