Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra säkringsinstrument vid säkringsredovisning (bokföring med exempel)

Säkringsredovisning innebär att värdeförändringar för ett säkringsinstrument skall matchas mot värdeförändringarna i den säkrade positionen. Ett säkringsinstrument kan exempelvis vara ett derivatinsttrument som säkrar en fordran i utländsk valuta.

Säkringsredovisning skall enligt IFRS tillämpas för fastställda säkringsrelationer. En fastställd säkringsrelation existerar om det finns dokumentation för en säkringsrelation med identifiering av säkringsinstrumentet, den säkrade posten, den risk som skall säkras och en bedömning av den bedömda effektiviteten i säkringspositionen.

En säkringsrelation kan enligt vara en säkring av verkligt värde, en kassaflödessäkring eller en säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet. En säkring av verkligt värde innebär en säkringsposition som syftar till att motverka förändringar i verkligt värde avseende den säkrade posten. En kassaflödessäkring syftar till att motverka variationer i framtida kassaflöden.


Syftet med en säkringspostion är normalt att försäkra sig mot risken för värdeförändringar i den säkrade posten. En säkringsrelation kan exempelvis innebära att ett företag med redovisningsvaluta i SEK som väntar på att erhålla ett belopp i USD köper en valutaoption med en rättighet att få köpa SEK till ett visst pris i USD.

Säkringsredovisning innebär att värdeförändringarna avseende ett säkringsinstrument skall redovisas i resultaträkningen först när resultatet för den säkrade posten redovisas i resultaträkningen, när säkringsinstrumentet säljs eller när säkringsinstrumentet förfaller.

Om den säkrade posten redovisas till verkligt värde via resultaträkningen så skall värdeförändringarna i säkringsinstrumentet redovisas i resultaträkningen i motsvarande mån. Om den säkrade posten redovisas till anskaffningsvärde eller upplupet anskaffningsvärde så skall värdeförändringarna i säkringsinstrumentet redovisas mot eget kapital fram tills dess att resultatet från den säkrade positionen redovisas i resultaträkningen.


Säkringsinstrument i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då säkringsinstrumentet anskaffades. Säkringsinstrument får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post. Säkringsinstrument som säkrar förändringar i valutakurser får omräknas till balansdagens kurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen bör redovisas mot eget kapital tills dess att den säkrade posten har avyttrats.

Enligt IFRS skall värdeförändringar som redovisas mot eget kapital även redovisas som "omvärderingsdifferenser" eller "annat totalresultat" (other comprehensive income) i ett avsnitt under resultaträkningen.

Exempel: bokföra inköp av säkringsinstrument (kontobetalning)
En redovisningsenhet har en utestående kundfordran om 100 000 USD som bokfördes till växelkursen 10 SEK/USD per fakturadatum vilket i svenska kronor ger en kundfordan om 1 000 000 SEK. För att försäkra sig mot risken för svängningar i valutakursen fram till betalningsdag så köpte redovisningsenheten köpoptioner som ger redovisningsenheten en rättighet att köpa 1 000 000 SEK för 100 000 USD till valutakursen 0,1 USD/SEK. Köpoptionerna anskaffades för 10 000 SEK och likviden drogs från företagets bankkonto.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 10 000
1886 Derivat 10 000

Exempel: bokföra värdeförändring på säkringsinstrument (bokslut)
Vid bokslutet har den valutaoption som redovisningsenheten köpte ökat i värde med 90 000 SEK till 100 000 SEK då valutakursen SEK/USD har sjunkit till 9 SEK/USD. Redovisningsenheten har ännu inte erhållit det fordrade beloppet i USD varför värdeförändringen på säkringsinstrumentet bokförs mot eget kapital.


Konto Benämning Debet Kredit
1887 Ack. uppskr. andra kortfristiga placeringar 90 000
2096 Fond för verkligt värde 90 000

Exempel: bokföra avslutad säkringsrelation (kontobetalning)
Redovisningsenheten erhåller sin fordran om 100 000 USD från den utländska kunden men växelkursen är nu 8 SEK/USD och redovisningsenheten får därför in 800 000 SEK på sitt bankkonto. I samband med att fordringen blir betald så säljer redovisningsenheten valutaoptionen för 200 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 800 000
1511 Kundfordran 1 000 000
7960 Valutakursförluster av rörelsekaraktär 200 000
1941 Bankkonto affärsbanken 200 000
1886 Derivat 10 000
1887 Ack. uppskr. andra kortfristiga placeringar 90 000
2096 Fond för verkligt värde 90 000
8350 Resultat kortfristiga placeringar 190 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/17

Kontakta bokforingstips.se