Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Sammankoppling i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

Enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 139) skall ”Balanced Scorecard” motivera chefer och medarbetare i organisationen att framgångsrikt implementera affärsenhetens strategi.

Genom en integrerad uppsättning av finansiella och icke finansiella mått uttrycker och förmedlar ”Balanced Scorecard” affärsenhetens strategi. Ett ”Scorecard” skall skapa en helhetsbild av strategin så att medarbetarna i organisationen får en gemensam förståelse och kan se hur de bidrar till företagets framgång.

Det finns enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 140ff) tre principer för att omvandla strategin till ett antal styrtal. Dessa är orsak-verkan samband, utfallsmått och drivande mått samt koppling till de finansiella måtten. De hävdar att en strategi är en uppsättning av hypoteser om orsak- verkan samband. ”Balanced Scorecard” skall beskriva strategin genom en kedja av orsak- verkan samband mellan målen och måtten i de olika perspektiven så att de kan styras.

Ett ”Balanced Scorecard” skall vidare innehålla både utfallsmått och drivande mått. Utfallsmåtten avbildar generella mål som är oberoende av bransch och gemensamma för många olika strategier. Utfallsmåtten visar vilka resultat olika strategier leder till. De drivande måtten är oftast unika för en specifik affärsenhet och är faktorer som styr utfallet, drivande mått talar om hur utfallen skall uppnås och ger tidiga signaler om hur väl strategin har implementerats.

”Balanced Scorecard” måste lägga vikt vid de finansiella målen och måtten eftersom alla strategier måste leda till finansiella resultat på lång sikt. Olve, Roy och Wetter (1999, sid. 70f) anser att organisationen i valet av perspektiv skall utgå ifrån en ”verksamhetslogik” där det finns klara samband mellan perspektiven. I exempelvis utvecklingsperspektivet skall det tydligt synas hur man skall utveckla företaget, produkterna och tjänsterna för att i sin tur förbättra processerna och nå de mål som finns i kundperspektivet. De slutliga effekterna skall sedermera upptäckas i det finansiella perspektivet.

Det är av stor betydelse hur de olika måtten sinsemellan påverkar varandra vilket gör att det är viktigt att hitta konkreta kopplingar och balans mellan måtten i de olika perspektiven. Risken finns att de kortsiktiga förbättringarna inte står i enlighet med de långsiktiga målen vilket kan innebära en suboptimering mellan måtten i de olika perspektiven. Relationen mellan de olika måtten måste motsvara och stödja den övergripande visionen och strategin. (Olve, Roy och Wetter, 1999, sid. 82)

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se