Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Uppföljning i balanserade styrkortet (ekonomistyrning)

En förutsättning för att organisationen skall bibehålla intresset med det balanserade styrkortet är att det utförs en kontinuerlig bevakning så att det fungerar enligt de riktlinjer som var avsikten vid införandet.

Det här förutsätter att organisationen har den rapportering och datainsamling som krävs för att underlätta företagets uppföljning. En annan förutsättning i arbetet med den kontinuerliga uppföljningen är att ”Balanced Scorecard” används inom alla nivåer i företaget.

Användningen av ”Balanced Scorecard” måste hos varje individ vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet vilket i sin tur underlättar och leder till att uppföljningen blir en självklarhet som integreras i varje medarbetares arbetsuppgifter. (Olve, Roy och Wetter, 1999, sid. 92)

Kaplan & Norton (1996, sid. 233ff) anser att många företag har en hierarkisk planerings- och kontrollprocess där ledningen fattar beslut om strategin och hur den skall implementeras för att sedan följa upp medarbetarnas prestationer och kontrollera att allt går som planerat. Detta är en ”Single- loop process” där åtgärder sätts in när resultaten avviker från de planerade, det vill säga att det bara är strategins implementering som följs upp.

Strategierna är dock inte så pass stabila i dagens miljö att det räcker med denna uppföljning varför företagen behöver kompetens för ”double- loop learning”. Detta innebär att ledningen måste följa upp de formulerade strategierna, som är hypoteser om orsak- verkan samband, för att kunna lära och anpassa strategin till den föränderliga omvärlden.

Med ”Balanced Scorecard” har det skapats möjligheter som innebär att företagen kan utöka sin uppföljningsprocess till att bli en strategisk inlärningsprocess. Den strategiska inlärningsprocessen inbegriper tre aktiviteter:

+ Ett gemensamt ramverk
- Strategin skall med hjälp av ”Balanced Scorecard” kommuniceras ut till alla medarbetare och visa hur medarbetarna bidrar till att den övergripande strategin förverkligas.

+ En feedbackprocess
- I denna process skall information om strategin samlas in och hypoteserna om orsak- verkan samband testas, utvärderas och eventuellt ändras.

+ Gruppbaserad problemlösning
- Gruppen analyserar den information som erhållits från feedbackprocessen och anpassar strategin till de nya villkor som gäller.

De förändringar ett företag vill uppnå i sin användning av sitt ”Balanced Scorecard” inträffar endast enligt Olve, Roy och Wetter (1999, sid. 212) om varje anställd får bevis för att den specifika arbetsinsats som han/hon har utfört i organisationen leder till ett viktigt bidrag för helheten att nå de uppsatta strategiska målen i företaget. Författarna menar att det här bidraget måste utföras och åskådliggöras som en naturlig del i det dagliga arbetet om det skall uppfattas som intressant och motiverande för medlemmarna i organisationen.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se