Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Tillgångar

Bokföra finansiella placeringar och instrument (bokföring med exempel)

Finansiella placeringar är långfristiga och kortfristiga investeringar som en redovisningsenhet gör för att få avkastning på sitt kapital utan att vilja involvera sig i den verksamhet där pengarna har placerats.

Bokföra förvaltningsfastigheter (bokföring med exempel)

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som en redovisningsenhet innehar med syfte att hyra ut lägenheter och/eller lokaler till hyresgäster mot hyresersättning.

Bokföra förvärv av verksamhet, andelar eller inkråm (bokföring med exempel)

Ett förvärv av en verksamhet innebär att en redovisningsenhet köper tillgångarna (inkråmet) eller andelarna i ett annat företag.

Bokföra förvärv och innehav av rörelseföretag (bokföring med exempel)

Ett företag som gör ett förvärv av ett annat företag med syfte att få inflytande i det förvärvade företagets verksamhet har normalt gjort en långsiktig investering i ett rörelseföretag. Innehav i ett rörelseföretag kan också fås när ett företag nybildar ett annat företag för sin affärsrörelse.Bokföra immateriella anläggningstillgångar (bokföring med exempel)

Immateriella anläggningstillgångar är identifierbara icke-monetära tillgångar som till huvudparten härleder sitt värde från rättigheter som inte har någon fysisk substans.

Bokföra inbetalning och inbetalningar (bokföring med exempel)

Inbetalningar innebär ett inflöde av likvida medel till en redovisningsenhet som ökar dess tillgodohavanden på kassa och bank.

Bokföra inköp, försäljning och resultat för aktier som placeringar (bokföring med exempel)

Inköp och försäljningar av aktier som en redovisningsenhet gör enbart för att erhålla avkastning på sitt kapital utan att uppnå ett betydande inflytande i ett aktiebolag utgör finansiella placeringar.

Bokföra inventarier och verktyg (bokföring med exempel)

Inventarier och verktyg är materiella anläggningstillgångar som en redovisningsenhet har anskaffat för att bruka stadigvarande i mer än ett år till ändamål för rörelseverksamheten.Bokföra investering i konvertibla skuldebrev (bokföring med exempel)

Konvertibla skuldebrev är räntebärande värdepapper som efter en viss tid får konventeras till aktier i enlighet med en förutbestämd konventeringskurs i det aktiebolag som har utfärdat konvertiblerna.

Bokföra jordbruksprodukter (bokföring med exempel)

Redovisningsenheter som bedriver skogsbruk eller jordbruk utvinner jordbruksprodukter från biologiska tillgångar och säljer dessa jordbruksprodukter för att erhålla inkomster.

Föregående | Sida: 2 av 6 | Nästa