Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra investering i konvertibla skuldebrev (bokföring med exempel)

Konvertibla skuldebrev är räntebärande värdepapper som efter en viss tid får konverteras till aktier i enlighet med en förutbestämd konverteringskurs i det aktiebolag som har utfärdat konvertiblerna.

Konvertibla skuldebrev löper normalt med en fast ränta som är lägre än marknadsräntan för ett icke konvertibelt skuldebrev med samma risk och löptid då optionen att konvertera ett konvertibelt skuldebrev motsvarar ett visst värde. Ett konvertibelt skuldebrev har ett nominellt värde som innehavaren av skuldebrevet erhåller vid löptidens slut om ingen konvertering till aktier sker.

Konvertibla skuldebrev är sammansatta finansiella instrument som består av en obligationsdel och en egetkapitaldel (optionsrätt) där värdet för obligationsdelen beräknas genom att det konvertibla skuldebrevets kassaflöden diskonteras med hjälp av marknadsräntan för ett motsvarande skuldebrev som inte är konvertibelt och där egetkapitaldelen utgör det värde som återstår.

Konvertibla skuldebrev emitteras av aktiebolag och konvertibla skuldebrev som är börsnoterade kan köpas och säljas på en marknadsplats för konvertibla skuldebrev där kursen anges som en procentsats av det nominella värdet. En köpare av konvertibla skuldebrev på en andrahandsmarknad måste normalt betala räntekompensation till säljaren för upplupen ränta och denna räntekompensation behandlas som en ränteutgift.

Klassificering
En redovisningsenhet som inte har som huvudverksamhet att investera i värdepapper såsom konvertibla skuldebrev klassificerar konvertibla skuldebrev som finansiella anläggningstillgångar eller som kortfristiga placeringar beroende på om innehavet är långfristigt (>1 år) eller kortfristigt (<1 år). Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i värdepapper klassificerar konvertibla skuldebrev som varulager. Man brukar bokföra konvertibla skuldebrev i kontogrupp 13, kontogrupp 18 eller som varulager i kontogrupp 14.

När en redovisningsenhet anskaffar ett konvertibelt skuldebrev som klassificeras som en finansiell anläggningstillgång delas anskaffningsvärdet upp i en obligationsdel och en optionsdel som redovisas på separata konton i bokföringen. För ett konvertibelt skuldebrev som utgör en kortfristig placering eller en lagertillgång behöver ingen uppdelning av anskaffningsvärdet göras.

Den räntekompensation som en köpare betalar till en säljare när konvertibla skuldebrev köps redovisas som en räntekostnad i kontogrupp 84. Upplupen intäktsränta och verklig intäktsränta bokförs som en ränteintäkt i kontogrupp 82 eller 83 beroende på om innehavet är långfristigt eller kortfristigt.

När ett konvertibelt skuldebrev konventeras till aktier omförs det bokförda värde för det konvertibla skuldebrevet till aktier. När ett konvertibelt skuldebrev säljs eller löses in för det nominella värdet bokas det bokförda värdet bort samtidigt som eventuell vinst eller förlust bokförs i kontoklass 8.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 14 - Lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Kontogrupp 18 - Kortfristiga placeringar

Erkännande
Ett konvertibelt skuldebrev skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Konvertibla skuldebrev som inte längre uppfyller definitionen för en tillgång eftersom de har sålts eller förfallit skall bokas bort från balansräkningen. Ett konvertibelt skuldebrev som har förfallit skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som gör finansiella placeringar i konvertibla skuldebrev bör registrera varje enskilt skuldebrev i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde för varje enskilt skuldebrev.

Det redovisade värdet för konvertibla skuldebrev i bokföringen stäms av mot det redovisade värdet för konvertibla skuldebrev enligt en rapport från ett sidoordnat register där det även går att se det redovisade värdet för varje enskilt skuldebrev.

Värdering
Finansiella placeringar i konvertibla skuldebrev skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för ett konvertibel skuldebrev utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av det konvertibla skuldebrevet inklusive courtage.

Enligt IFRS kan skall en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen av konvertibla skuldebrev som klassificeras som finansiella anläggningstillgångar värdera konvertibla skuldebrev till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden. Den upplupna ränta som beräknas under varje period skall redovisas i resultaträkningen som en ränteintäkt.

Upplupet anskaffningsvärde innebär att obligationsdelen för ett konvertibelt skuldebrev värderas till det diskonterade nuvärdet av de löpande räntebetalningarna och det nominella belopp som erhålls vid skuldebrevets förfall. Den diskonteringsränta som skall användas vid nuvärdesberäkningen utgörs av den marknadsränta som gällde för ett icke konvertibelt skuldebrev med samma risk och löptid när skuldebrevet köptes eller emitterades.

Konvertibla skuldebrev som ingår i en handelsportfölj hos redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att handla med värdepapper får enligt IFRS och årsredovisningslagen (1995:1554) värderas till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden via resultaträkningen.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag skall anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång som förvärvas till ett värde som understiger dess nominella värde successivt ökas med den upplupna räntan.

Konvertibla skuldebrev i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då skuldebrevet anskaffades. Konvertibla skuldebrev får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Moms och beskattning
Det är ingen moms vid inköp eller försäljning av konvertibla skuldebrev och det är inte heller någon moms på eventuell räntekompensation eller ränteintäkter.

Uppskrivningar för konvertibla skuldebrev är inte skattepliktiga och nedskrivningar av konvertibla skuldebrev är inte skattemässigt avdragsgilla när det gäller konvertibla skuldebrev som värderas till verkligt värde med undantag för konvertibla skuldebrev som är lagertillgångar. Kapitalvinsten, kapitalförlusten och löpande ränteintäkter på konvertibla skuldebrev skall tas upp som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som inkomst av kapital för enskilda näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditbolag.

Kapitalvinsten och kapitalförlusten på konvertibla skuldebrev räknas som ränta. En redovisningsenhet får välja att redovisa en upplupen ränteintäkt för konvertibla skuldebrev i inkomstdeklarationen eller att redovisa hela ränteintäkten när konvertibla skuldebrev säljs eller förfaller till betalning.

Konvertibla skuldebrev delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Konvertibla skuldebrev är lagertillgångar för de aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor får inte klassificera konvertibla skuldebrev som skattemässiga lagertillgångar.

När det gäller konvertibla skuldebrev som är lagertillgångar så utgörs kapitalvinsten eller kapitalförlusten av försäljningsintäkten minus inköpskostnaden justerat för lagerförändringen. Lagret av konvertibla skuldebrev skall skattemässigt värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

När det gäller konvertibla skuldebrev som är kapitaltillgångar så skall kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas enligt reglerna för inkomst av kapital som försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet beräknat enligt genomsnittsmetoden. Kapitalförluster på kapitaltillgångar är skattemässigt avdragsgilla endast mot kapitalvinster på kapitaltillgångar men kapitalförluster kan sparas i något som kallas aktiefållan och kvittas mot framtida kapitalvinster på kapitaltillgångar i aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Konvertibla skuldebrev får inte klassificeras som näringsbetingade andelar. Kapitalvinsten och räntan på kapitalplaceringar är skattepliktig och kapitalförlusten skattemässigt avdragsgill mot kapitalvinst på kapitalplaceringar.

Bokslut och årsredovisning
Vid bokslut skall det kvarvarande innehavet av konvertibla skuldebrev inventeras och värderas. En förändring av innehavet värderat till anskaffningsvärde bokförs som en lagerförändring och en värdeförändring vid värdering till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde bokförs på ett separat konto till det konto där innehavet värderat till anskaffningsvärde har bokförts. En redovisningsenhet bör periodisera upplupna ränteintäkter avseende konvertibla skuldebrev om de upplupna ränteintäkterna är väsentliga.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av konvertibla skuldebrev i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om konvertibla skuldebrev när det gäller bland annat redovisat värde och upplupen ränta eller värdeförändring i verkligt värde för konvertibla skuldebrev som ingår en handelsportfölj.

En redovisningsenhet skall i en not till varje post av finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av konvertibla skuldebrev (finansiell anläggningstillgång)
En redovisningsenhet har anskaffat konvertibla skuldebrev för 100 000 SEK med ett nominellt värde om totalt 120 000 SEK och en kvarvarande löptid om 4 år. Den löpande räntan är 5 % per år och marknadsräntan för ett motsvarande icke konvertibelt skuldebrev är 15 %. Marknadsvärdet av obligationsdelen är cirka 85 740 SEK ((6000)*((1-(1+0,10)^-4)/0,10))+120000/(1,10^4) och marknadsvärdet av optionsdelen är cirka 14 260 SEK (100000-85740). Redovisningsenheten måste i samband med köpet av de konvertibla skuldebreven betala en räntekompensation om 3 000 SEK till köparen som bokförs som en räntekostnad.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 103 000
1355 Konvertibler, obligationsdel 85 740
1384 Derivat 14 260
8417 Räntekostnader räntekompensation 3 000

Exempel: bokföra inköp av konvertibla skuldebrev (kortfristig placering)
En redovisningsenhet har anskaffat konvertibla skuldebrev för 100 000 SEK med ett nominellt värde om totalt 120 000 SEK och en kvarvarande löptid om 4 år. Den löpande räntan är 5 % per år och marknadsräntan för ett motsvarande icke konvertibelt skuldebrev är 15 %. Marknadsvärdet av obligationsdelen är cirka 85 740 SEK ((6000)*((1-(1+0,10)^-4)/0,10))+120000/(1,10^4) och marknadsvärdet av optionsdelen är cirka 14 260 SEK (100000-85740). Redovisningsenheten måste i samband med köpet av de konvertibla skuldebreven betala en räntekompensation om 3 000 SEK till köparen som bokförs som en räntekostnad.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 103 000
1830 Konvertibla skuldebrev 100 000
8417 Räntekostnader räntekompensation 3 000

Exempel: bokföra ränta på konvertibla skuldebrev (finansiell anläggningstillgång)
En redovisningsenhet har erhållit en ränta om 6 000 SEK (120000*5 %) på sina konvertibla skuldebrev som har klassificerats som en finansiell anläggningstillgång.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 6 000
8251 Ränteintäkter från långfristiga fordringar 6 000

Exempel: bokföra upplupen ränta på konvertibla skuldebrev (bokslut)
En redovisningsenhet skall vid bokslutet för kalenderåret 2009 bokföra upplupen ränta för konvertibla skuldebrev som har klassificerats som en finansiell anläggningstillgång avseende det första helåret av innehavstiden. Effektivräntan är 10 % och löpande kupongräntan är 6 000 SEK varför den upplupna räntan är 6 861 SEK ((85740*15 %)-6000) för helåret.

Konto Benämning Debet Kredit
1357 Ack. uppskr. andelar i andra företag 6 861
8254 Upplupen ränta 6 861

Exempel: bokföra konventering av konvertibla skuldebrev (finansiell anläggningstillgång)
En redovisningsenhet har konverterat sina konvertibla skuldebrev till aktier och har bokfört ett värde om 85 740 SEK avseende obligationsdelen plus 6 861 SEK i uppskrivning plus 14 260 SEK i optionsdel.

Konto Benämning Debet Kredit
1355 Konvertibler, obligationsdel 85 740
1384 Derivat 14 260
1357 Ack. uppskr. andelar i andra företag 6 861
1351 Andelar i börsnoterade företag 106 861

Exempel: bokföra lösen av konvertibla skuldebrev (finansiell anläggningstillgång)
En redovisningsenhet har löst in sina konvertibla skuldebrev och erhållit det nominella beloppet om 120 000 SEK. Redovisningsenheten har bokfört ett värde om 85 740 SEK avseende obligationsdelen plus 34 260 SEK i uppskrivning plus 14 260 SEK i optionsdel och en nedskrivning om 14 260 SEK avseende optionsdelen.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto, affärsbanken 120 000
1355 Konvertibler, obligationsdel 85 740
1384 Derivat 14 260
1357 Ack. uppskr. andelar i andra företag 34 260
1389 Ack. nedskr. långfr. fordringar 14 260
8283 Återför. nedskr. andra företag, ej skattepliktig 14 260
8223 Resultat vid försäljning av derivat 14 260

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/26

Kontakta bokforingstips.se