Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra inventarier och verktyg (bokföring med exempel)

Inventarier och verktyg är materiella anläggningstillgångar som en redovisningsenhet har anskaffat för att bruka stadigvarande i mer än ett år till ändamål för rörelseverksamheten.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

Inventarier och verktyg kan exempelvis vara kontorsmöbler, kassaskåp, hammare, sågar, butiksinredning, larmutrustning och kaffebryggare.

Klassificering
Inventarier och verktyg är fysiska objekt som bokförs som materiella anläggningstillgångar i kontogrupp 12. Inventarier och verktyg kan skattemässigt klassificeras som förbrukningsinventarier om deras ekonomiska livslängd understiger 3 år eller om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde.

Inköp och försäljningar av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 12. En vinst vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 39 och en förlust vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 79.

En avskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 78 debeteras. En nedskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 77 debeteras. En uppskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 20 krediteras.

Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel
Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter
Kontogrupp 77 - Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar
Kontogrupp 78 - Avskrivningar enligt plan
Kontogrupp 79 - Övriga rörelsekostnader

Erkännande
Inventarier och verktyg skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Inventarier och verktyg som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen. Inventarier och verktyg som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning
Ett inköp av inventarier och verktyg som klassificeras som materiella anläggningstillgångar skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild inventarie.

Det redovisade värdet för inventarier och verktyg i balansräkningen stäms av mot det redovisade värdet för inventarier och verktyg enligt en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde finns specificerat för alla inventarier och separat för varje enskild inventarie.

Värdering
Inventarier och verktyg värderas och bokförs alltid initialt till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för inventarier och verktyg utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av en tillgång eller de utgifter som krävs och som kan hänföras till utvecklingen och färdigställandet av inventarier och verktyg.

Inventarier och verktyg som utgör materiella anläggningstillgångar får efter den initiala redovisningen enligt IFRS värderas enligt omvärderingsmetoden till verkligt värde eller enligt anskaffningsvärdemetoden till anskaffningsvärdet.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får aktiebolag och ekonomiska föreningar skriva upp värdet för inventarier och verktyg som har ett tillförlitligt bestående värde som väsentligen överstiger bokfört värde. En uppskrivning i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste dock användas till att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sättas av i en uppskrivningsfond.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera inventarier och verktyg till verkligt värde och därför tillämpas alltid anskaffningsvärdemetoden för inventarier och verktyg i de redovisningsenheter som tillämpar dessa rekommendationer.

Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för inventarier och verktyg i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). En redovisningsenhet skall enligt K3-rekommendationen redovisa en uppskjuten skatteskuld avseende uppskrivet belopp.

En redovisningsenhet skall göra planenliga avskrivningar för inventarier och verktyg över den beräknade nyttjandeperioden eftersom inventarier och verktyg successivt minskar i värde i takt med att de åldras och förbrukas.

Om det finns indikationer på att inventarier och verktyg kan ha minskat i värde så skall en redovisningsenhet testa nedskrivningsbehovet och vid behov göra en nedskrivning till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

När inventarier och verktyg skall värderas och testas för nedskrivningsbehov kan det hända att tillgångarna inte kan värderas var för sig utan måste grupperas i en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar betalningsströmmar som i stor grad är oberoende av de betalningsströmmar som genereras från andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

Moms och beskattning
Momsen på inventarier och verktyg är normalt 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra inköpet av inventarier och verktyg. En momsregistrerad person som har fått avdrag för moms som ingående moms för inventarier och verktyg måste ta ut utgående moms av köparen när inventarier och verktyg säljs.

Uppskrivningar för inventarier och verktyg är inte skattepliktiga och nedskrivningar av inventarier och verktyg är skattemässigt avdragsgilla i den mån det verkliga värdet understiger det skattemässiga värdet. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall kapitalvinster och kapitalförluster tas upp till beskattning det år då tillgången säljs och det är därför avgörande att spara uppgifter om anskaffningsvärde för tillgångar oberoende av den värderingsprincip som tillämpas.

När inventarier och verktyg säljs skall en redovisningsenhet ta upp kapitalvinsten eller kapitalförlusten i inkomstdeklarationen som inkomst av näringsverksamhet.

En redovisningsenhet har skattemässigt möjlighet att göra räkenskapsenliga avskrivningar baserat på en avskrivningstid om minst 5 år (20 % per år) eller en direktavskrivning om reglerna gällande förbrukningsinventarier är uppfyllda. Skillnaden mellan skattemässiga avskrivningar och planenliga avskrivningar redovisas som bokslutsdispositioner.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av inventarier och verktyg i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för inventarier och verktyg i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av inventarier och verktyg (fakturametoden)
En redovisningsenhet har anskaffat kontorsinredning för 125 000 SEK inklusive moms där 25 000 SEK utgör moms och 100 000 utgör varuvärde.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 125 000
2641 Ingående moms SE 25 000
1221 Inventarier 100 000

Exempel: bokföra inköp av inventarier och verktyg (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har anskaffat kontorsinredning för 125 000 SEK inklusive moms där 25 000 SEK utgör moms och 100 000 utgör varuvärde.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankgiro, affärsbanken 125 000
2641 Ingående moms SE 25 000
1221 Inventarier 100 000

Exempel: bokföra avskrivning av inventarier och verktyg (bokslut)
En redovisningsenhet tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sin kontorsinredning och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 20 000 SEK (100000/5).

Konto Benämning Debet Kredit
1229 Ack. avskrivningar på inventarier 20 000
7832 Avskrivningar på inventarier 20 000

Exempel: bokföra nedskrivning av inventarier och verktyg (bokslut)
En redovisningsenhet har beslutat att skriva ned värdet för kontorsinredning med 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1228 Ack. nedskrivningar på inventarier 10 000
7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier 10 000

Exempel: bokföra uppskrivning av inventarier och verktyg (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har beslutat att skriva upp värdet för kontorsinredning med 10 000 SEK, bolagsskatten är 22 % och redovisningsenheten redovisar en uppskjuten skatteskuld om 2 200 SEK (10000*0,22).

Konto Benämning Debet Kredit
1227 Ack. uppskrivningar på inventarier 10 000
2085 Uppskrivningsfond 7 800
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 2 200

Exempel: bokföra avskrivning av uppskrivet belopp (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har gjort en uppskrivning om 10 000 SEK avseende kontorsinredning, 2 200 SEK (22 % bolagsskatt) redovisades som en uppskjuten skatteskuld. Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina inventarier och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 2 000 SEK (10000/5) avseende uppskrivet belopp, 440 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt.

Konto Benämning Debet Kredit
1229 Ack. avskrivningar på inventarier 2 000
2085 Uppskrivningsfond 1 560
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 440

Exempel: bokföra försäljning av inventarier med förlust (fakturametoden)
En redovisningsenhet har sålt kontorsinredning för 40 000 SEK exklusive moms eller 50 000 SEK inklusive moms. Kontorsinredningen har ett anskaffningsvärde om 100 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 20 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 50 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 10 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 40 000
3099 Justering av försäljning, ej moms 40 000
1221 Inventarier 100 000
1229 Ack. avskrivningar på inventarier 20 000
7973 Förlust vid avyttring av inventarier 40 000

Exempel: bokföra försäljning av inventarier med förlust (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har sålt kontorsinredning för 40 000 SEK exklusive moms eller 50 000 SEK inklusive moms. Kontorsinredningen har ett anskaffningsvärde om 100 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 20 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankgiro, affärsbanken 50 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 10 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 40 000
3099 Justering av försäljning, ej moms 40 000
1221 Inventarier 100 000
1229 Ack. avskrivningar på inventarier 20 000
7973 Förlust vid avyttring av inventarier 40 000

Exempel: bokföra försäljning av inventarier med vinst (fakturametoden)
En redovisningsenhet har sålt en skrivmaskin för 100 000 SEK exklusive moms eller 125 000 SEK inklusive moms. Skrivmaskinen har ett anskaffningsvärde om 50 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 20 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 125 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 100 000
3099 Justering av försäljning, ej moms 100 000
1221 Inventarier 50 000
1229 Ack. avskrivningar på inventarier 20 000
3973 Vinst vid avyttring av inventarier 70 000

Exempel: bokföra försäljning av inventarier med vinst (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har sålt en skrivmaskin för 100 000 SEK exklusive moms eller 125 000 SEK inklusive moms. Skrivmaskinen har ett anskaffningsvärde om 50 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 20 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankgiro, affärsbanken 125 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 25 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 100 000
3099 Justering av försäljning, ej moms 100 000
1221 Inventarier 50 000
1229 Ack. avskrivningar på inventarier 20 000
3973 Vinst vid avyttring av inventarier 70 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2022/02/03

Kontakta bokforingstips.se