Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Tillgångar

Bokföra aktiverat arbete för egen räkning (bokföring med exempel)

Företag som själva har utvecklat eller upparbetat tillgångar av materiell och immateriell karaktär kan under vissa förutsättningar aktivera de utgifter som de har haft för detta utvecklingsarbete som tillgångar i balansräkningen.

Bokföra andelar i handelsbolag och kommanditbolag (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan anskaffa andelar i ett handelsbolag eller kommanditbolag genom att förvärva andelarna från en annan person eller genom att nybilda ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tillsammans med minst en annan person.

Bokföra anläggningstillgångar (bokföring med exempel)

Anläggningstillgångar är tillgångar som en redovisningsenhet avser att stadigvarande bruka i näringsverksamheten, i syfte att erhålla ekonomiska fördelar i framtiden.

Bokföra balanserade utgifter (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som själv har skapat immateriella tillgångar kan under vissa förutsättningar aktivera utgifterna för detta utvecklingsarbete som balanserade utgifter i balansräkningen.Bokföra bankcertifikat (bokföring med exempel)

Bankcertifikat är räntebärande värdepapper som emitteras av banker eller andra finansinstitut och som har en löptid som är kortare än 1 år.

Bokföra biologiska tillgångar, levande växter och djur (bokföring med exempel)

Biologiska tillgångar är levande växter som ännu inte har skördats och levande djur som ännu inte har slaktats i verksamheter som bedriver jordbruk eller skogsbruk.

Bokföra byggnader (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som behöver lokaler för att bedriva sin näringsverksamhet kan anskaffa eller själv uppföra byggnader. Ett fastighetsföretag eller en bostadsrättsförening anskaffar byggnader för att hyra ut lokaler och/eller bostäder.

Bokföra cyklar eller en cykel (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan ha behov av cyklar som transportmedel i näringsverksamheten, cyklar kan även anskaffas för att hyras ut eller för att säljas vidare i en återförsäljningsverksamhet.Bokföra derivat och derivatinstrument (bokföring med exempel)

Derivatinstrument eller derivat är finansiella instrument som härleder sitt värde från en underliggande tillgång. Optioner och terminer är vanligt förekommande derivatinstrument.

Bokföra finansiella anläggningstillgångar (bokföring med exempel)

Finansiella anläggningstillgångar är egetkapitalinstrument, fordringar på andra och andra finansiella instrument som en redovisningsenhet avser att inneha stadigvarande i mer än ett år.

| Sida: 1 av 6 | Nästa