Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra förvärv av verksamhet, andelar eller inkråm (bokföring med exempel)

Ett förvärv av en verksamhet innebär att en redovisningsenhet köper tillgångarna/skulderna (inkråmet) eller andelarna i ett annat företag.

En försäljning av aktier eller andra andelar i ett företag är alltid momsfri. En försäljning av en hel verksamhet (inkråm) eller en avgränsad del av en verksamhet är momsfri om köparen är momsregistrerad och skall driva verksamheten vidare. Om förutsättningarna för momsfri överlåtelse är uppfyllda får säljaren inte ta ut någon moms.

Klassificering
När en redovisningsenhet förvärvar andelarna i en annan verksamhet så klassificeras ett sådant här innehav normalt alltid som en finansiell anläggningstillgång (kontogrupp 13) då innehavet är långsiktigt och med hög sannolikhet ger företaget ekonomiska fördelar i framtiden.

När en redovisningsenhet förvärvar inkråmet i en annan verksamhet så bokförs de enskilda tillgångarna som har förvärvats i enlighet med de tillgångsslag som de utgör. Om det uppstår en skillnad mellan förvärvspriset och identifierbara tillgångar/skulder vid ett inkråmsförvärv så bokförs skillnaden som goodwill (inkråmsgoodwill) i kontogrupp 10.

Kontogrupp 10 - Immateriella anläggningstillgångar
Kontogrupp 11 - Byggnader och mark
Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier
Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 14 - Lager, produkter i arbete och pågående arbeten

Erkännande
En investering i en annan verksamhet skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar eller inkråmet i en annan verksamhet som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång då de har sålts eller förfallit värdelösa skall bokas bort från balansräkningen.

Sidoordnat register och avstämning
Anskaffade anläggningstillgångar skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild tillgång.

Det redovisade värdet för anläggningstillgångar i balansräkningen stäms av mot det redovisade värdet för anläggningstillgångar enligt en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde finns specificerat för alla anläggningstillgångar och separat för varje enskild anläggningstillgång.

Värdering
Ett förvärv av en verksamhet skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för en verksamhet utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av innehavet.

Vid ett inkråmsförvärv fördelas anskaffningsvärdet på de identifierbara tillgångar och skulder som ingår i förvärvet, om det uppstår en skillnad så redovisas denna skillnad som goodwill (inkråmsgoodwill).

Enligt IFRS kan en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen välja att värdera immateriella och materiella anläggningstillgångar enligt omvärderingsmetoden till verkligt värde eller enligt anskaffningsvärdemetoden till anskaffningsvärdet.

Förvaltningsfastigheter får enligt IFRS värderas enligt verkligtvärdemetoden. Finansiella anläggningstillgångar förutom lån, fordringar och tillgångar som hålls till förfall skall enligt IFRS värderas enligt verkligtvärdemetoden. Lån, fordringar, tillgångar som hålls till förfall och finansiella tillgångar som inte kan åsättas ett tillförlitligt värde skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Säkringsinstrument skall enligt IFRS redovisas enligt principerna för säkringsredovisning.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får aktiebolag och ekonomiska föreningar skriva upp värdet för immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt bestående värde som väsentligen överstiger bokfört värde. En uppskrivning i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste dock användas till att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sättas av i en uppskrivningsfond. Derivatinstrument och andra finansiella instrument får enligt årsredovisningslagen (1995:1554) med vissa undantag värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera anläggningstillgångar till verkligt värde och därför tillämpas alltid anskaffningsvärdemetoden för anläggningstillgångar i de redovisningsenheter som tillämpar dessa rekommendationer.

En redovisningsenhet skall göra planenliga avskrivningar för anläggningstillgångar med en begränsad ekonomisk livslängd eftersom dessa successivt minskar i värde i takt med föråldring och förbrukning. Anläggningstillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skall inte skrivas av.

Enligt IFRS skall en redovisningsenhet i slutet av varje redovisningsperiod utvärdera om det finns någon indikation på att en anläggningstillgång kan ha minskat i värde. Om en sådan indikation finns skall redovisningsenheten pröva nedskrivningsbehovet och om ett nedskrivningsbehov finns skall anläggningstillgångar skrivas ned till det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

När anläggningstillgångar skall värderas och testas för nedskrivningsbehov kan det hända att tillgångarna inte kan värderas var för sig utan måste grupperas i en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar betalningsströmmar som i stor grad är oberoende av de betalningsströmmar som genereras från andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

Moms och beskattning
Ett förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag är momsfri, någon moms skall inte tas ut av köparen vid en sådan försäljning. En försäljning av en verksamhet (inkråm) är momsfri om köparen är momsregistrerad och om köparen avser att driva verksamheten vidare. En verksamhet kan avse en hel verksamhet eller en avgränsad del av en verksamhet, exempelvis ett kundregister.

Om villkoren för momsfrihet är uppfyllda vid en försäljning av en verksamhet så får inte säljaren ta ut någon moms av köparen vid försäljningen. Vid en försäljning av en verksamhet (inkråmet) där villkoren för momsfrihet inte är uppfyllda skall moms om 25 % tas ut vid försäljningen.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall upplysa om de principer för redovisning (klassificering och erkännande), omräkning och värdering som har tillämpats för anläggningstillgångar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till varje post av anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om varje innehav av andelar i dotterföretag, intresseföretag och joint venture när det bland annat gäller namn, organisationsnummer, resultat, kapitalandel, eget kapital och antalet andelar.

Exempel: bokföra inköp av aktier i ett aktiebolag
En redovisningsenhet har köpt alla aktier i DF AB för 300 000 SEK, köpeskillingen har dragits från redovisningsenhetens bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 300 000
1311 Andelar i svenska dotterföretag 300 000

Exempel: bokföra inköp av andelar i ett HB eller KB
En redovisningsenhet har köpt andelar i handelsbolaget Hej HB för 300 000 SEK. Köpeskillingen har dragits från redovisningsenhetens bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 300 000
1320 Andelar i Hej HB 300 000

Exempel: bokföra förvärv av inkråmet i en verksamhet
En redovisningsenhet har köp inkråmet i en verksamhet för 500 000 SEK. Inkråmet består av en byggnad som har ett värde om 400 000 SEK och inventarier till ett värde om 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 500 000
1112 Byggnader på annans mark 400 000
1221 Inventarier 100 000

Exempel: bokföra förvärv av inkråmet i en verksamhet
En redovisningsenhet har köp inkråmet i en verksamhet för 500 000 SEK. Inkråmet består av ett domännamn och en hemsida.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 500 000
1051 Hemsidor 500 000

Exempel: bokföra förvärv av inkråmet i en verksamhet (goodwill)
En redovisningsenhet har köp inkråmet i en verksamhet för 500 000 SEK. Inkråmet består av maskiner till ett marknadsvärde om 300 000 SEK, resterande del om 200 000 SEK utgör goodwill.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 500 000
1211 Maskiner 300 000
1070 Goodwill 200 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2017/10/20

Kontakta bokforingstips.se