Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra inköp, försäljning och resultat för aktier som placeringar (bokföring med exempel)

Inköp och försäljningar av aktier som en redovisningsenhet gör enbart för att erhålla avkastning på sitt kapital utan att uppnå ett betydande inflytande i ett aktiebolag utgör finansiella placeringar.

Aktier som köps och säljs i en verksamhet som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper klassificeras som varulager och aktier som handlas i en sidoverksamhet klassificeras antingen som finansiella anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar.

Om en redovisningsenhet får ett bestämmande inflytande (> 50 % av rösterna) i ett aktiebolag har en koncern bildats och aktieinnehavet klassificeras då som ett dotterföretag. Ett betydande inflytande (> 20 % av rösterna) i ett aktiebolag innebär att aktieinnehavet klassificeras som ett intresseföretag. Innehav i dotterföretag och intresseföretag klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och utgör inte finansiella placeringar eftersom sådana investeringar innebär ett betydande inflytande i verksamheten.

Aktier som köps och säljs som finansiella placeringar i en verksamhet kan antingen vara marknadsnoterade eller inte marknadsnoterade och det här har bland annat betydelse för beskattningen av utdelning och resultat från aktieinvesteringarna.

Klassificering
En redovisningsenhet som inte har som huvudverksamhet att investera i värdepapper klassificerar aktier som finansiella anläggningstillgångar eller som kortfristiga placeringar beroende på om innehavet är långfristigt (>1 år) eller kortfristigt (< 1 år). Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i värdepapper klassificerar aktier som varulager.

Inköp av aktier som är finansiella anläggningstillgångar bokförs normalt i kontogrupp 13 och resultatet vid försäljning av sådan aktier bokförs i kontogrupp 82. Uppskrivningar och nedskrivningar vid omvärderingar av finansiella anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 13 och kontogrupp 82.

Inköp av aktier som är kortfristiga placeringar bokförs normalt i kontogrupp 83 och försäljningar av aktier som är kortfristiga placeringar bokförs normalt i kontogrupp 83. Lagerförändringar för aktier som är kortfristiga placeringar bokförs i samband med en inventering och värdering av kvarvarande innehav vid bokslut mot ett konto i kontogrupp 18 och ett konto i kontogrupp 83.

Inköp av aktier som är varulager bokförs normalt i kontogrupp 40 och försäljningar av aktier som är varulager bokförs normalt i kontogrupp 30. Lagerförändringar för aktier som är varulager bokförs i samband med en inventering och värdering av kvarvarande innehav vid bokslut mot ett konto i kontogrupp 14 och ett konto i kontogrupp 49.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 14 - Lager och pågående arbeten
Kontogrupp 18 - Kortfristiga placeringar
Kontogrupp 30 - Huvudintäkter
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material
Kontogrupp 49 - Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Kontogrupp 82 - Resultat från övriga värdepapper
Kontogrupp 83 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Erkännande
Aktier skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Aktier som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller förfallit värdelösa skall bokas bort från balansräkningen. Aktier som har förfallit värdelösa skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset är noll.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som gör placeringar i aktier skall registrera varje enskild placering i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar respektive ackumulerade uppskrivningar för varje kvarvarande innehav av aktier.

Avstämning för aktier görs mellan ett konto för aktier i bokföringen och en rapport från ett sidordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda placeringar som har registrerats på kontot.

Värdering
Placeringar i aktier skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för aktier utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av innehavet inklusive courtage.

Enligt IFRS skall en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen värdera aktier till verkligt värde via resultaträkningen om det verkliga värdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Om verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt så skall egetkapitalinstrument värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får ett företag värdera aktier till verkligt värde via resultaträkningen men det gäller dock inte innehav i dotterföretag, intresseföretag eller eget kapitalinstrument såsom egna aktier med mera. En uppskrivning av aktier som inte ingår i en handelsportfölj måste redovisas i en fond för verkligt värde i eget kapital istället för i resultaträkningen. Aktier som utgör säkringsinstrument skall redovisas i enlighet med principerna för säkringsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och IFRS.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåts inte värdering till verkligt värde när det gäller aktier utan för de företag som tillämpar dessa rekommendationer skall värdering ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Aktier som är noterade i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt valutakursen per det datum då aktierna anskaffades. Aktier som är noterade i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Om det finns indikationer på att aktier kan ha minskat i värde så skall en redovisningsenhet pröva nedskrivningsbehovet för aktier och vid behov göra en nedskrivning till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) vid inköp eller försäljning av aktier och det är inte heller någon moms på utdelning från aktier.

Uppskrivningar av aktier är inte skattepliktiga och nedskrivningar av aktier är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen med undantag för aktieplaceringar som klassificeras som lagertillgångar. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten på aktier skall tas upp till beskattning när aktierna sålts eller förfallit värdelösa. Kapitalvinsten, kapitalförlusten och utdelningen på aktier skall tas upp som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som inkomst av kapital för enskilda näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditbolag.

Aktier delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Aktier är lagertillgångar för de aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Handelsbolag och kommanditbolag får inte klassificeras aktier som skattemässiga lagertillgångar. Aktier som inte är lagertillgångar är kapitaltillgångar.

När det gäller aktier som är lagertillgångar så utgörs kapitalvinsten eller kapitalförlusten av försäljningsintäkten minus inköpskostnaden justerat för lagerförändringen. Lagret av aktier skall skattemässigt värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

När det gäller aktier som är kapitaltillgångar så skall kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas enligt reglerna för inkomst av kapital som försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet beräknat enligt genomsnittsmetoden. Kapitalförluster på kapitaltillgångar är skattemässigt avdragsgilla endast mot kapitalvinster på kapitaltillgångar men kapitalförluster kan sparas i något som kallas aktiefållan och kvittas mot framtida kapitalvinster på kapitaltillgångar.

Kapitaltillgångar kan skattemässigt klassificeras som antingen näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringar men det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan inneha näringsbetingade andelar. Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och onoterade ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag.

Det är endast aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar som får klassificeras som näringsbetingade andelar. Obligationer, statsskuldväxlar och optioner får inte klassificeras som näringsbetingade andelar.

Kapitalvinsten och utdelningen på näringsbetingade andelar är skattefri och kapitalförlusten på näringsbetingade andelar i inte skattemässigt avdragsgill. Kapitalvinsten och utdelningen på kapitalplaceringar är skattepliktig och kapitalförlusten skattemässigt avdragsgill mot kapitalvinst på kapitalplaceringar.

Bokslut och årsredovisning
Vid bokslut skall det kvarvarande innehavet av aktier inventeras och värderas. En förändring av innehavet värderat till anskaffningsvärde bokförs som en lagerförändring och en värdeförändring vid värdering till verkligt värde bokförs på ett separat konto till det konto där innehavet värderat till anskaffningsvärde har bokförts.

En redovisningsenhet skall upplysa om de principer för redovisning, omräkning och värdering som har tillämpats för finansiella anläggningstillgångar, kortfristiga placeringar och för aktier i varulager.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om varje kategori av finansiella instrument när det gäller bland annat redovisat värde och huruvida värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde.

En redovisningsenhet skall i en not till varje post av finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av marknadsnoterad aktie (kortfristig placering)
En redovisningsenhet har anskaffat aktier i Ericsson B för 250 000 SEK inklusive courtage, pengarna dras från företagets depåkonto. Innehavet klassificeras som ett kortfristigt innehav i en verksamhet som inte bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Inköpet bokförs på konto 8350 eftersom den verkliga kostnaden bokförs i samband med en värdering av det kvarvarande innehavet vid bokslut.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 250 000
8350 Resultat vid försälj. av kortfr. placeringar 250 000

Exempel: bokföra försäljning av marknadsnoterad aktie (kortfristig placering)
En redovisningsenhet har sålt marknadsnoterade aktier i Kungsleden för 60 000 SEK med avdrag för courtage, pengarna tillgodoförs företagets depåkonto. Innehavet klassificerades som ett kortfristigt innehav i en verksamhet som inte bedriver yrkesmässig handel med värdepapper.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 60 000
8350 Resultat vid försälj. av kortfr. placeringar 60 000

Exempel: bokföra inventering och värdering av aktier (kortfristig placering)
En redovisningsenhet har vid bokslut inventerat sitt innehav av kortfristiga placeringar avseende marknadsnoterade aktier på konto 1810 och kommit fram till att det samlade anskaffningsvärdet för det kvarvarande innehavet per bokslutsdatum var 400 000 SEK.

Det bokförda anskaffningsvärdet på konto 1810 uppgick per bokslutsdatum till 600 000 SEK varför en minskning om 200 000 SEK skall bokföras. Det verkliga värdet för aktierna på konto 1810 är 800 000 SEK och det har inte tidigare registrerats några uppskrivningar eller nedskrivningar för aktierna varför den verkliga värdeförändringen är 400 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1810 Andelar i börsnoterade företag 200 000
8350 Resultat vid försälj. av kortfr. placeringar 200 000
1817 Ack. uppskrivningar börsnoterade företag 400 000
8328 Orealiserade värdef. kortfr. placeringar 400 000

Exempel: bokföra inköp av marknadsnoterad aktie (varulager)
En redovisningsenhet har anskaffat aktier i Ericsson B för 250 000 SEK inklusive courtage, pengarna dras från företagets depåkonto. Innehavet klassificeras som varulager i en verksamhet som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 250 000
4011 Inköp marknadsnoterade aktier 250 000

Exempel: bokföra försäljning av marknadsnoterad aktie (varulager)
En redovisningsenhet har sålt marknadsnoterade aktier i Kungsleden för 60 000 SEK med avdrag för courtage, pengarna tillgodoförs företagets depåkonto. Innehavet klassificerades som varulager i en verksamhet som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 60 000
3021 Försäljning marknadsnoterade aktier 60 000

Exempel: bokföra inventering och värdering av aktier (varulager)
En redovisningsenhet har vid bokslut inventerat sitt lager av värdepapper avseende marknadsnoterade aktier på konto 1411 och kommit fram till att det samlade anskaffningsvärdet för det kvarvarande innehavet per bokslutsdatum var 400 000 SEK.

Det bokförda anskaffningsvärdet på konto 1411 uppgick per bokslutsdatum till 600 000 SEK varför en minskning om 200 000 SEK skall bokföras. Det verkliga värdet för aktierna på konto 1411 är 300 000 SEK och det har inte tidigare registrerats några nedskrivningar för aktierna varför den verkliga värdeförändringen är -100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1411 Marknadsnoterade aktier 200 000
4981 Sålda värdepappers anskaffningsvärde 200 000
1418 Ack. nedskr. marknadsnoterade aktier 100 000
4987 Nedskrivning av värdepapper 100 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/10

Kontakta bokforingstips.se