Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra förvärv och innehav av rörelseföretag (bokföring med exempel)

Ett företag som gör ett förvärv av ett annat företag med syfte att få inflytande i det förvärvade företagets verksamhet har normalt gjort en långsiktig investering i ett rörelseföretag. Innehav i ett rörelseföretag kan också fås när ett företag nybildar ett annat företag för sin affärsrörelse.

Ett företag som förvärvar mer än 50 % av rösterna i ett annat företag har bildat en koncern där det förvärvande företaget utgör moderbolag och det förvärvade företaget utgör dotterbolag. Ett företag som förvärvar mer än 10 % av rösterna i ett annat företag har normalt skapat ett innehav i ett intresseföretag och ett företag som tillsammans med ett eller flera andra företag köper lika stora andelar i ett företag har erhållit ett innehav i ett joint venture.

Ett överordnat moderföretag i en koncern skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) för varje avslutat räkenskapsår upprätta en koncernredovisning för koncernen om inte koncernen är att anse som en mindre koncern.

Klassificering
När ett företag förvärvar ett dotterföretag, intresseföretag eller joint venture så klassificeras ett sådant här innehav normalt som en finansiell anläggningstillgång då innehavet är långsiktigt och med hög sannolikhet ger företaget ekonomiska fördelar i framtiden. Man brukar bokföra innehav i dotterföretag, intresseföretag eller joint venture i kontogrupp 13.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar

Erkännande
En investering i ett rörelseföretag skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i rörelseföretag som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång då de har sålts eller förfallit skall bokas bort från balansräkningen. En finansiell anläggningstillgång som har förfallit skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll vid förfall.

Sidoordnat register och avstämning
Förvärvade andelar i ett rörelseföretag skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskilt andelsinnehav.

Avstämning för andelar i rörelseföretag görs mellan ett konto för andelar i rörelseföretag i bokföringen och en rapport från anläggningsregistret som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda investeringar som har registrerats på kontot.

Värdering
Förvärv av rörelseföretag skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för andelar i ett rörelseföretag utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av innehavet eller de utgifter som kan hänföras till nybildandet av rörelseföretaget.

Enligt IFRS kan skall en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen av finansiella anläggningstillgångar värdera dessa till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden om det går att fastställa det verkliga värdet på ett tillförlitligt sätt. Om det inte går att fastställa det verkliga värdet avseende andelar i ett rörelseföretag på ett tillförlitligt sätt så skall värdering ske till anskaffningsvärde.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får ett företag inte värdera andelar i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures till verkligt värde via resultaträkningen. Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening får dock enligt årsredovisningslagen (1995:1554) skriva upp värdet på andelar i ett rörelseföretag om uppskrivningen används för att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sätts av till en uppskrivningsfond i eget kapital.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåts inte värdering till verkligt värde när det gäller finansiella anläggningstillgångar utan för de företag som tillämpar dessa rekommendationer skall värdering ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Rörelseinnehav i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då rörelseinnehavet anskaffades. Rörelseinnehav noterade i utländsk valuta får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen skall redovisas i en fond för verkligt värde i eget kapital istället för i resultaträkningen.

Om det finns indikationer på att finansiella anläggningstillgångar kan ha minskat i värde så skall en redovisningsenhet pröva nedskrivningsbehovet för dessa finansiella anläggningstillgångar och vid behov göra en nedskrivning till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms vid inköp eller försäljning av andelar i rörelseföretag och det är inte heller någon moms på utdelning från rörelseföretag.

Uppskrivningar av andelar i rörelseföretag är inte skattepliktiga och nedskrivningar av andelar i rörelseföretag är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten på andelar i rörelseföretag skall tas upp till beskattning när de har sålts eller förfallit. Kapitalvinsten, kapitalförlusten och utdelningen på andelar i rörelseföretag skall tas upp som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som inkomst av kapital för enskilda näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditbolag.

Andelar i rörelseföretag kan skattemässigt klassificeras som antingen näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringar men det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan inneha näringsbetingade andelar. Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag.

Kapitalvinsten och utdelningen på näringsbetingade andelar är skattefri och kapitalförlusten på näringsbetingade andelar är inte skattemässigt avdragsgill. Kapitalvinst, kapitalförlust och utdelning på andelar i rörelseföretag hos enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag skall beräknas enligt reglerna för inkomst av kapital och beskattas hos delägarna.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall upplysa om de principer för redovisning (klassificering och erkännande), omräkning och värdering som har tillämpats för finansiella anläggningstillgångar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till varje post av finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om varje innehav av andelar i dotterföretag, intresseföretag och joint venture när det bland annat gäller namn, organisationsnummer, resultat, kapitalandel, eget kapital och antalet andelar.

Exempel: bokföra anskaffning av andelar i dotterföretag (kontobetalning)
En redovisningsenhet har anskaffat aktier motsvarande 80 % av rösterna i det onoterade företaget DF AB för 250 000 SEK, betalningslikviden dras från redovisningsenhetens bankkonto

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 250 000
1311 Andelar i svenska dotterföretag 250 000

Exempel: bokföra utdelning från dotterföretag (kontobetalning)
En redovisningsenhet har fått en utdelning 20 000 SEK från DF AB, pengarna tillgodförs företagets bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 20 000
8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 20 000

Exempel: bokföra nedskrivning av andelar i dotterföretag (bokslut)
En redovisningsenhet har vid bokslutet beslutat att skriva ned värdet för andelarna i DF AB med 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1318 Ack. nedskr. av andelar i koncernföretag 10 000
8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag 10 000

Exempel: bokföra försäljning av andelar i dotterföretag (kontobetalning)
En redovisningsenhet har sålt innehavet i DF AB för 270 000 SEK, pengarna tillgodoförs företagets bankkonto. Det existerade ackumulerade nedskrivningar om 10 000 SEK avseende DF AB vid försäljningstidpunkten.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 270 000
1311 Andelar i svenska dotterföretag 250 000
1318 Ack. nedskr. av andelar i koncernföretag 10 000
8082 Återföringar av nedskr. andelar i dotterföretag 10 000
8022 Resultat vid försälj. andelar i dotterföretag 20 000

Exempel: bokföra uppskrivning av andelar i dotterföretag (bokslut)
Ett aktiebolag har vid bokslut beslutat att skriva upp värdet på andelarna i ett dotterföretag med 20 000 SEK där uppskrivningsbeloppet tillförs uppskrivningsfonden.

Konto Benämning Debet Kredit
1317 Ack. uppskrivningar koncernföretag 20 000
2085 Uppskrivningsfond 20 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/15

Kontakta bokforingstips.se