Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra jordbruksprodukter (bokföring med exempel)

Redovisningsenheter som bedriver skogsbruk eller jordbruk utvinner jordbruksprodukter från biologiska tillgångar och säljer dessa jordbruksprodukter för att erhålla inkomster.

Jordbruksprodukter utvinns från biologiska tillgångar såsom levande växter och levande djur genom exempelvis skörd, mjölkning, skogsavverkning och slakt. Jordbruksprodukter är exempelvis spannmål, potatis, mjölk, ägg, trä och kött.

Klassificering
Jordbruksprodukter utgör fysiska objekt som normalt klassificeras som varulager (omsättningstillgång) då avsikten med jordbruksprodukter är att sälja dem omgående eller inom en snar framtid.

Värdet för ett lager av jordbruksprodukter redovisas normalt i kontogrupp 14, varuinköp redovisas normalt i kontogrupp 40 till 45 och lagerförändringar som uppstår vid en lagervärdering bokförs normalt i kontogrupp 49. Förbrukningsmaterial av oväsentligt värde redovisas normalt omedelbart som en kostnad i kontogrupp 54.

Den löpande redovisningen av kostnaden för jordbruksprodukter kan redovisas enligt två olika metoder men oavsett vilken metod som tillämpas så måste en lagervärdering göras och bokföras per räkenskapsårets balansdag.

Den ena metoden för redovisning av kostnaden för jordbruksprodukter är att ett inköp av varor redovisas mot ett konto för varulager i kontogrupp 14 och att varukostnaden redovisas när varan tas ut från lagret (direkt matchning). Ett uttag från varulagret redovisas genom att ett konto i kontogrupp 14 krediteras och att ett konto i kontogrupp 40 till 45 debeteras.

Den andra metoden för redovisning av kostnaden för jordbruksprodukter är att ett inköp av varor redovisas mot ett konto för varuinköp i kontogrupp 40 till 45 och att matchningen mellan intäkter och kostnader sker först vid bokslut (bokslutsmatchning).

En lagerökning vid en lagervärdering bokförs genom att ett konto i kontogrupp 14 debeteras och att ett konto i kontogrupp 49 krediteras. En lagerminskning vid en lagervärdering bokförs genom att ett konto i kontogrupp 14 krediteras och att ett konto i kontogrupp 49 debeteras.

Kontogrupp 14 - Lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Kontogrupp 40 till 45 - Inköp av varor och material
Kontogrupp 49 - Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten
Kontogrupp 54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Erkännande
Jordbruksprodukter skall redovisas som en tillgång av varulager i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten om jordbruksprodukterna har ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Jordbruksprodukter i lager som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts, förbrukats eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar inköp av jordbruksprodukter, varuleveranser, lagerförflyttningar, varuförsäljningar, lagerinventeringar och lagervärderingar i ett administrationsprogram eller ett annat lagersystem. Avstämningar för varulager görs mellan rapporter över lagret i lagersystemet och konton för varulager i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
Jordbruksprodukter som skördats från en redovisningsenhets biologiska tillgångar skall enligt IFRS värderas till nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde minus försäljningsutgifter) vid tidpunkten för skörd.

Redovisningsenheter som inte tillämpar IFRS skall enligt huvudprincipen värdera varulagret post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt FIFU-principen (Först In Först Ut), det vägda genomsnittspriset eller en annan liknande princip.

Anskaffningsvärdet för en vara utgörs av alla utgifter för inköp, hemtagning, tillverkning och andra utgifter som krävts för att bringa varan till dess nuvarande plats och skick. Anskaffningsvärdet för förvärvade varor skall bland annat inkludera inköpspris, frakt, importavgifter och tull, avdrag skall göras för rabatter och liknande prisavdrag. Utgifter för inköp av varor i utländsk valuta omräknas till redovisningsvalutan i enlighet med valutakursen per datumet för affärshändelsen.

I anskaffningsvärdet för egentillverkade varor inkluderas anskaffningsvärdet för förvärvade varor, direkta tillverkningskostnader och en skälig andel av indirekta tillverkningsomkostnader. Anskaffningsvärdet för egentillverkade varor fastställs normalt med hjälp av en självkostnadskalkyl (efterkalkyl), direkta tillverkningskostnader inkluderar exempelvis personalkostnader för produktionspersonal och indirekta tillverkningsomkostnader inkluderar exempelvis avskrivningar på maskiner och lokalhyra. Anskaffningsvärdet för en egentillverkad vara får inte inkludera ränteutgifter, lagerhållningsutgifter, administrationsomkostnader, försäljningsomkostnader, eller forsknings- och utvecklingsutgifter.

Nettoförsäljningsvärdet för en vara är dess försäljningspris minus utgifter som är direkt förknippade med en försäljning. FIFU-principen innebär att de sist förvärvade eller tillverkade varorna antas ligga kvar i lager och därför används det senaste inköpspriset och den senaste tillverkningskostnaden vid lagervärderingen. Det vägda genomsnittspriset innebär att anskaffningsvärdet per enhet bestäms genom att det totala inköpsvärdet under en redovisningsperiod divideras med antalet anskaffade enheter under samma redovisningsperiod.

Bokföringsnämndens allmänna råd för K1-företag tillåter inte att värdet av eget och anställdas arbete tas med i anskaffningsvärdet för varor. I K1-företag skall anskaffningsvärdet för egentillverkade varor enbart inkludera inköpspriset för råmaterial och halvfabrikat och andra utgifter endast om de sammanlagt uppgår till mer än 5 000 kr per leverans.

Ett företag som tillämpar bokföringsnämndens allmänna råd för K1-företag behöver inte ta upp ett lager som har ett sammanlagt värde om högst 5 000 kr i balansräkningen utan får redovisa ett sådant lager som en kostnad.

Moms och beskattning
Momssatsen avseende utgifter för jordbruksprodukter kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % och är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Varulagret hos en momsregistrerad person värdesätts i priser exklusive moms och varulagret hos en icke momsregistrerad person värdesätts i priser inklusive moms då momsen inte är avdragsgill som ingående moms för en icke momsregistrerad person.

En redovisningsenhet måste inventera varulagret per balansdagen och värdera varulagret enligt de skattemässigt tillåtna värderingsreglerna. En inventeringslista eller ett inventeringsunderlag skall skrivas under på heder och samvete.

Varulagret skall per balansdagen skattemässigt värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt FIFU-principen (Först-In-Först-Ut) eller till 97 % (3 % inkuransavdrag) av det totala anskaffningsvärdet för varulagret. Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut behöver inte ta upp något varulager i årsbokslutet om totalvärdet understiger 5 000 SEK.

Anskaffningsvärdet för lagertillgångar som förvärvats skall inbegripa inköpspris, frakt, tull och liknande utgifter. Anskaffningsvärdet för egentillverkade lagertillgångar skall inbegripa direkta utgifter såsom utgifter för material, arbetslöner och liknande med visst tillägg för indirekta utgifter såsom lokalkostnader, avskrivningar på inventarier och liknande.

Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det verkliga försäljningsvärdet för en lagertillgång med avdrag för försäljningsutgifter. Om varulagret värderas enligt schablonregeln till 97 % av det totala anskaffningsvärdet får inte vissa lagertillgångar värderas till nettoförsäljningsvärdet utan alla lagertillgångar måste då värderas till anskaffningsvärdet.

En lagerförändring är skattepliktig respektive skattemässigt avdragsgill i inkomstdeklarationen under förutsättning att de skattemässigt tillåtna värderingsprinciperna tillämpas.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av varulager i årsredovisningen.

Exempel: bokföra försäljning av mjölk (bokslutsmatchning)
En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt mjölk till ett värde om 22 400 SEK inklusive moms. Momsen är 2 400 SEK (12 %) och varuvärdet är 20 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 25 000
2621 Utgående moms SE, 12 % 2 400
3002 Försäljning inom Sverige, 12 % 20 000

Exempel: bokföra lagervärdering för jordbruksprodukter (bokslut)
En redovisningsenhet har post för post inventerat och värderat sitt lager av jordbruksprodukter till 400 000 SEK (exkl. moms) per balansdagen enligt FIFU-principen. Redovisningsenheten har ett ingående saldo på konto 1460 om 600 000 SEK (exkl. moms) varför lagervärdet minskar med 200 000 SEK (600000-400000).

Konto Benämning Debet Kredit
1460 Lager av handelsvaror 200 000
4960 Förändring av lager av handelsvaror 200 000

Exempel: bokföra lagervärdering för jordbruksprodukter (bokslut)
En redovisningsenhet har post för post inventerat och värderat sitt lager av jordbruksprodukter till 400 000 SEK (exkl. moms) per balansdagen enligt FIFU-principen. Redovisningsenheten har ett ingående saldo på konto 1460 om 100 000 SEK (exkl. moms) varför lagervärdet ökar med 300 000 SEK (400000-100000).

Konto Benämning Debet Kredit
1460 Lager av handelsvaror 300 000
4960 Förändring av lager av handelsvaror 300 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/01/04

Kontakta bokforingstips.se