Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra immateriella anläggningstillgångar (bokföring med exempel)

Immateriella anläggningstillgångar är identifierbara icke-monetära tillgångar som till huvudparten härleder sitt värde från rättigheter som inte har någon fysisk substans.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

En immateriell tillgång är identifierbar om den antingen är avskiljbar så att den kan säljas, överföras, licensieras, uthyras och bytas eller beror på avtalsenliga rättigheter oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från redovisningsenheten eller från andra rättigheter och skyldigheter. Goodwill är en icke identifierbar immateriell tillgång som uppkommer i koncernredovisningen vid ett rörelseförvärv.

Klassificering
Värdet för immateriella anläggningstillgångar härleds till huvudparten från rättigheter utan fysisk substans. Immateriella anläggningstillgångar är exempelvis balanserade utgifter, koncessioner, patent, licenser och varumärken.

Inköp, egna upparbetningar och försäljningar av immateriella anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 10 och immateriella anläggningstillgångar får inte klassificeras som förbrukningsinventarier skattemässigt.

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar bokförs normalt genom att ett konto i kontogrupp 10 krediteras samtidigt som en konto i kontogrupp 78 debeteras. En uppskrivning av en immateriell anläggningstillgång bokförs normalt genom att ett konto i kontogrupp 10 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 20 krediteras och en nedskrivning bokförs normalt genom att ett konto i kontogrupp 10 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 77 debeteras.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar i balansräkningen. K3-företag får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar men måste fondera motsvarande belopp i en fond för utvecklingsutgifter. Fonden för utvecklingsutgifter utgör bundet eget kapital och minskar vid avskrivningar och nedskrivningar.

Kontogrupp 10 - Immateriella anläggningstillgångar
Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
Immateriella anläggningstillgångar skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgångarna har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Enligt bokföringsnämndens allmänna råd för K1- och K2-företag är det inte tillåtet för en redovisningsenhet att redovisa egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar (balanserade utgifter) i balansräkningen.

Immateriella anläggningstillgångar som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen. Immateriella anläggningstillgångar som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning
Anskaffade och egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild tillgång.

Det redovisade värdet för immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen stäms av mot det redovisade värdet för immateriella anläggningstillgångar enligt en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde finns specificerat för alla anläggningstillgångar och separat för varje enskild anläggningstillgång.

Värdering
Immateriella anläggningstillgångar värderas alltid initialt till sitt anskaffningsvärde och därefter tillämpas de tillåtna värderingsprinciper som en redovisningsenhet har valt för anläggningstillgångarna. Anskaffningsvärdet utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av en immateriell anläggningstillgång eller de utgifter som krävs och som kan hänföras till utvecklingen och färdigställandet av en immateriell anläggningstillgång.

Enligt IFRS kan en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen välja att värdera immateriella anläggningstillgångar enligt omvärderingsmetoden till verkligt värde eller enligt anskaffningsvärdemetoden till anskaffningsvärdet.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får aktiebolag och ekonomiska föreningar skriva upp värdet för immateriella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt bestående värde som väsentligen överstiger bokfört värde. En uppskrivning i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste dock användas till att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sättas av i en uppskrivningsfond.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera immateriella anläggningstillgångar till verkligt värde och därför tillämpas alltid anskaffningsvärdemetoden för immateriella anläggningstillgångar i de redovisningsenheter som tillämpar dessa rekommendationer.

Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för immateriella anläggningstillgångar i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). En redovisningsenhet skall enligt K3-rekommendationen redovisa en uppskjuten skatteskuld för alla skattepliktiga temporära skillnader utom när det gäller den första redovisningen av goodwill.

Enligt IFRS skall immateriella tillgångar med en begränsad ekonomisk livslängd skrivas av systematiskt över den ekonomiska livslängden. Immateriella tillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skall inte skrivas av alls men årligen prövas för nedskrivningsbehov i likhet med vad som gäller för immateriella tillgångar med en begränsad ekonomisk livslängd.

Enligt IFRS skall en redovisningsenhet i slutet av varje redovisningsperiod utvärdera om det finns någon indikation på att en immateriell anläggningstillgång kan ha minskat i värde. Om en sådan indikation finns skall redovisningsenheten pröva nedskrivningsbehovet och om ett nedskrivningsbehov finns skall immateriella anläggningstillgångar skrivas ned till det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

När immateriella anläggningstillgångar skall värderas och testas för nedskrivningsbehov kan det hända att tillgångarna inte kan värderas var för sig utan måste grupperas i en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar betalningsströmmar som i stor grad är oberoende av de betalningsströmmar som genereras från andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

Moms och beskattning
Momsen på immateriella anläggningstillgångar kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 %. Momsen är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. En redovisningsenhet som har gjort avdrag för ingående moms för en immateriell anläggningstillgång måste ta ut utgående moms när den här anläggningstillgången säljs. Personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto där anskaffningsvärdet för anläggningstillgången bokförs.

Uppskrivningar för immateriella anläggningstillgångar är normalt inte skattepliktiga och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar är skattemässigt avdragsgilla i den mån det verkliga värdet understiger det skattemässiga värdet. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall kapitalvinster och kapitalförluster tas upp till beskattning det år då tillgången säljs och det är därför avgörande att spara uppgifter om anskaffningsvärde för tillgångar oberoende av den värderingsprincip som tillämpas.

Kapitalvinsten eller kapitalförlusten på immateriella anläggningstillgångar tas upp till beskattning vid försäljningstidpunkten i inkomstslaget näringsverksamhet.

Avskrivningar för immateriella anläggningstillgångar är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen i den mån avskrivningarna görs i enlighet med tillåtna avskrivningsprinciper enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Immateriella tillgångar får normalt enligt inkomstskattelagen skrivas av med räkenskapsenliga avskrivningar över minst 5 år (20 % per år).

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av immateriella anläggningstillgångar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för varje kategori av immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av immateriell tillgång (fakturametoden)
En redovisningsenhet har anskaffat den fullständig rättigheten till 100 låtar från en artist för 106 000 SEK inklusive moms. Momsen är 6 000 SEK (6 %) och värdet för den immateriella tillgången är 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 106 000
2641 Ingående moms SE 6 000
1052 Musikrättigheter 100 000

Exempel: bokföra avskrivning av immateriell anläggningstillgång (bokslut)
En redovisningsenhet tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina varumärken och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 20 000 SEK (100000/5).

Konto Benämning Debet Kredit
1059 Ack. avskrivningar på varumärken 20 000
7815 Avskrivningar på varumärken 20 000

Exempel: bokföra nedskrivning av immateriell tillgång (bokslut)
En redovisningsenhet har beslutat att skriva ned värdet för ett varumärke med 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1058 Ack. nedskrivningar på varumärken 10 000
7710 Nedskr. av immateriella anläggningstillgångar 10 000

Exempel: bokföra uppskrivning av immateriell tillgång (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har beslutat att skriva upp värdet för ett varumärke med 10 000 SEK, bolagsskatten är 22 % och en avsättning för uppskjuten skatt redovisas till ett belopp om 2 200 SEK (10000*0,22)

Konto Benämning Debet Kredit
1057 Ack. uppskrivningar på varumärken 10 000
2085 Uppskrivningsfond 7 800
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 2 200

Exempel: bokföra avskrivning av uppskrivet belopp (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har gjort en uppskrivning om 10 000 SEK avseende ett varumärke, 2 200 SEK (22 % bolagsskatt) redovisades som en uppskjuten skatteskuld. Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina immateriella anläggningstillgångar och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 2 000 SEK (10000/5) avseende uppskrivet belopp, 440 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt.

Konto Benämning Debet Kredit
1059 Ack. avskrivningar på varumärken 2 000
2085 Uppskrivningsfond 1 560
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 440

Exempel: bokföra försäljning av immateriell anläggningstillgång (fakturametoden)
En redovisningsenhet har sålt ett varumärke för 50 000 SEK inklusive moms (momsen är 2 830 SEK). Varumärket hade ett anskaffningsvärde om 100 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 20 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 50 000
2631 Utgående moms SE, 6 % 2 830
3003 Försäljning inom Sverige, 6 % 47 170
3099 Justering av försäljning, ej moms 47 170
1052 Musikrättigheter 100 000
1059 Ack. avskrivningar på varumärken 20 000
7971 Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar 32 830

Exempel: bokföra aktiverat arbete för egen räkning (bokslut)
En redovisningsenhet har utvecklat ett Internetbaserat program för bokföring och får aktivera utgifterna för utvecklingsarbetet i och med att enheten tillämpar K3-rekommendationen. Utvecklingskostnaderna har uppgått till 1 000 000 SEK och består enbart av personalkostnader.

Konto Benämning Debet Kredit
1012 Balanserade utgifter för programvaror 1 000 000
3870 Aktiverat arbete (personal) 1 000 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 1 000 000
2089 Fond för utvecklingsutgifter 1 000 000

Exempel: Avskrivning på utvecklingsutgifter (bokslut)
En redovisningsenhet har utvecklat ett Internetbaserat program för bokföring och får aktivera utgifterna för utvecklingsarbetet i och med att enheten tillämpar K3-rekommendationen. Utvecklingskostnaderna har uppgått till 1 000 000 SEK och består enbart av personalkostnader, den immateriella tillgången skall nu skrivas av med 200 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1019 Ack. avskr. på balanserade utgifter 200 000
7811 Avskr. på balanserade utgifter 200 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 200 000
2089 Fond för utvecklingsutgifter 200 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/05/28

Kontakta bokforingstips.se