Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra anläggningstillgångar (bokföring med exempel)

Anläggningstillgångar är tillgångar som en redovisningsenhet avser att stadigvarande bruka i näringsverksamheten, i syfte att erhålla ekonomiska fördelar i framtiden.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

Klassificering
Anläggningstillgångar kan klassificeras som immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar eller finansiella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar består till huvudparten av immateriella värden som inte härleds från fysiska objekt. Materiella anläggningstillgångar består till huvudparten av värden som härleds från fysiska objekt och finansiella anläggningstillgångar är finansiella instrument som härleder sitt värde från andelar i eller fordringar på andra.

En anläggningstillgång kan skattemässigt klassificeras som en förbrukningsinventarie om dess ekonomiska livslängd understiger 3 år eller om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde. Anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 10, 11, 12 eller 13 och förbrukningsinventarier bokförs i kontogrupp 54.

Kontogrupp 10 - Immateriella anläggningstillgångar
Kontogrupp 11 - Byggnader och mark
Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier
Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel

Erkännande
Anläggningstillgångar skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgångarna har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Enligt bokföringsnämndens allmänna råd för K1- och K2-företag är det inte tillåtet för en redovisningsenhet att redovisa egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar (balanserade utgifter) i balansräkningen. K3-företag får aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar men måste fondera motsvarande belopp i en fond för utvecklingsutgifter.

Anläggningstillgångar som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen. Anläggningstillgångar som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning
Anskaffade och egentillverkade anläggningstillgångar skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild tillgång.

Det redovisade värdet för anläggningstillgångar i balansräkningen stäms av mot det redovisade värdet för anläggningstillgångar enligt en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde finns specificerat för alla anläggningstillgångar och separat för varje enskild anläggningstillgång.

Värdering
Anläggningstillgångar värderas alltid initialt till sitt anskaffningsvärde och därefter tillämpas de tillåtna värderingsprinciper som en redovisningsenhet har valt för anläggningstillgångarna. Anskaffningsvärdet utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av en anläggningstillgång eller de utgifter som krävs och som kan hänföras till utvecklingen och färdigställandet av en anläggningstillgång.

Enligt IFRS kan en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen välja att värdera immateriella och materiella anläggningstillgångar enligt omvärderingsmetoden till verkligt värde eller enligt anskaffningsvärdemetoden till anskaffningsvärdet.

Förvaltningsfastigheter får enligt IFRS värderas enligt verkligtvärdemetoden. Finansiella anläggningstillgångar förutom lån, fordringar och tillgångar som hålls till förfall skall enligt IFRS värderas enligt verkligtvärdemetoden. Lån, fordringar, tillgångar som hålls till förfall och finansiella tillgångar som inte kan åsättas ett tillförlitligt värde skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Säkringsinstrument skall enligt IFRS redovisas enligt principerna för säkringsredovisning.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får aktiebolag och ekonomiska föreningar skriva upp värdet för immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt bestående värde som väsentligen överstiger bokfört värde. En uppskrivning i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste dock användas till att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sättas av i en uppskrivningsfond. Derivatinstrument och andra finansiella instrument får enligt årsredovisningslagen (1995:1554) med vissa undantag värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera anläggningstillgångar till verkligt värde, därför tillämpas normalt alltid anskaffningsvärdemetoden för anläggningstillgångar i de redovisningsenheter som tillämpar dessa rekommendationer. Byggnad och mark får skrivas upp till högst taxeringsvärdet enligt K2-rekommendationen, någon uppskjuten skatt skall inte redovisas avseende övervärdet.

Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). En redovisningsenhet skall enligt K3-rekommendationen redovisa en uppskjuten skatteskuld för alla skattepliktiga temporära skillnader utom när det gäller den första redovisningen av goodwill. Ett företag får inte redovisa en uppskjuten skatteskuld för temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna, och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.

En redovisningsenhet skall göra planenliga avskrivningar för anläggningstillgångar med en begränsad ekonomisk livslängd eftersom dessa successivt minskar i värde i takt med föråldring och förbrukning. Anläggningstillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skall inte skrivas av. Vid avskrivning av ett uppskrivet belopp skall även eventuell avsättning för uppskjuten skatt lösas upp.

Enligt IFRS skall en redovisningsenhet i slutet av varje redovisningsperiod utvärdera om det finns någon indikation på att en anläggningstillgång kan ha minskat i värde. Om en sådan indikation finns skall redovisningsenheten pröva nedskrivningsbehovet och om ett nedskrivningsbehov finns skall anläggningstillgångar skrivas ned till det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

När anläggningstillgångar skall värderas och testas för nedskrivningsbehov kan det hända att tillgångarna inte kan värderas var för sig utan måste grupperas i en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar betalningsströmmar som i stor grad är oberoende av de betalningsströmmar som genereras från andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

Moms och beskattning
Momsen på immateriella och materiella anläggningstillgångar kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % medan momssatsen för finansiella anläggningstillgångar är 0 %. Momsen är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. En redovisningsenhet som har gjort avdrag för ingående moms för en anläggningstillgång måste ta ut utgående moms när den här anläggningstillgången säljs. Personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto där anskaffningsvärdet för anläggningstillgången bokförs.

Uppskrivningar för anläggningstillgångar är normalt inte skattepliktiga och nedskrivningar av anläggningstillgångar är skattemässigt avdragsgilla i den mån det verkliga värdet understiger det skattemässiga värdet. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall kapitalvinster och kapitalförluster tas upp till beskattning det år då tillgången säljs och det är därför avgörande att spara uppgifter om anskaffningsvärde för tillgångar oberoende av den värderingsprincip som tillämpas.

Kapitalvinsten eller kapitalförlusten på immateriella och materiella anläggningstillgångar tas upp till beskattning vid försäljningstidpunkten i inkomstslaget näringsverksamhet med undantag för fastigheter. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten på finansiella instrument och fastigheter skall tas upp som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som inkomst av kapital för enskilda näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditbolag.

Avskrivningar för anläggningstillgångar är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen i den mån avskrivningarna görs i enlighet med tillåtna avskrivningsprinciper enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Tillgångar får normalt enligt inkomstskattelagen skrivas av med räkenskapsenliga avskrivningar över minst 5 år (20 % per år) eller skrivas av direkt enligt reglerna för förbrukningsinventarier. Avskrivningar på mark är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen och avskrivningstiden för byggnader är enligt skattemässiga principer betydligt längre än 5 år.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av anläggningstillgångar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för varje kategori av anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av maskin (fakturametoden)
En redovisningsenhet har anskaffat en maskin för 125 000 SEK inklusive moms där 25 000 SEK utgör moms och 100 000 utgör maskinvärde.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 125 000
2641 Ingående moms SE 25 000
1211 Maskiner 100 000

Exempel: bokföra avskrivning av maskin (bokslut)
En redovisningsenhet tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina maskiner och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 20 000 SEK (100000/5).

Konto Benämning Debet Kredit
1219 Ack. avskrivningar på maskiner 20 000
7831 Avskrivningar på maskiner 20 000

Exempel: bokföra nedskrivning av maskin (bokslut)
En redovisningsenhet har beslutat att skriva ned värdet för en maskin med 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1218 Ack. nedskrivningar på maskiner 10 000
7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier 10 000

Exempel: bokföra uppskrivning av maskin (bokslut)
Ett aktiebolag som följer K3-rekommendationen har beslutat att skriva upp värdet på en maskin med 10 000 SEK. Bolagsskatten är 22 % och en uppskjuten skatteskuld om 2 200 SEK (10000*0,22) redovisas i samband med uppskrivningen.

Konto Benämning Debet Kredit
1217 Ack. uppskrivningar på maskiner 10 000
2085 Uppskrivningsfond 7 800
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 2 200

Exempel: bokföra avskrivning av uppskrivet belopp (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har gjort en uppskrivning om 10 000 SEK avseende en maskin, 2 200 SEK (22 % bolagsskatt) redovisades som en uppskjuten skatteskuld. Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina maskiner och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 2 000 SEK (10000/5) avseende uppskrivet belopp, 440 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt.

Konto Benämning Debet Kredit
1219 Ack. avskrivningar på maskiner 2 000
2085 Uppskrivningsfond 1 560
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 440

Exempel: bokföra försäljning av maskin (fakturametoden)
En redovisningsenhet har sålt en maskin för 50 000 SEK inklusive moms (10 000 SEK). Maskinen har ett anskaffningsvärde om 100 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 20 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 50 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 10 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 40 000
3099 Justering av försäljning, ej moms 40 000
1211 Maskiner 100 000
1219 Ack. avskrivningar på maskiner 20 000
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 40 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/05/28

Kontakta bokforingstips.se