Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra finansiella anläggningstillgångar (bokföring med exempel)

Finansiella anläggningstillgångar är egetkapitalinstrument, fordringar på andra och andra finansiella instrument som en redovisningsenhet avser att inneha stadigvarande i mer än ett år.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

Egetkapitalinstrument är exempelvis aktier, andelar i ekonomiska föreningar, andelar i handelsbolag och aktieoptioner. Egetkapitalinstrument härleder sitt värde från det egna kapitalet i ett annat företag. Fordringar på andra är lån till andra som har lämnats med krav på ränta eller utan krav på ränta. Andra finansiella instrument kan exempelvis vara kapitalförsäkringar, valutaoptioner och ränteoptioner.


Klassificering
Finansiella anläggningstillgångar klassificeras som andelar i koncernföretag, fordringar på koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar på intresseföretag, andelar i och fordringar på andra företag, lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar.

Andelar i koncernföretag är innehav som en redovisningsenhet utövar ett bestämmande inflytande över (> 50 % av rösterna) och andelar i intresseföretag är innehav som en redovisningsenhet utövar ett betydande inflytande över (> 20 % av rösterna).

Inköp och försäljningar av finansiella anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 13 och finansiella anläggningstillgångar får inte klassificeras som förbrukningsinventarier skattemässigt. Vinsten eller förlusten vid en försäljning av en finansiell anläggningstillgång bokförs i kontoklass 8.


En uppskrivning av en finansiell anläggningstillgång bokförs normalt genom att ett konto i kontogrupp 13 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 20 eller kontoklass 8 krediteras. En nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång bokförs normalt genom att ett konto i kontogrupp 13 krediteras samtidigt som ett konto i kontoklass 8 debeteras.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontoklass 8 - Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

Erkännande
Finansiella anläggningstillgångar skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgångarna har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


Enligt bokföringsnämndens allmänna råd för K1- och K2-företag är det inte tillåtet för en redovisningsenhet att redovisa uppskjutna skatteskulder i balansräkningen.

Finansiella anläggningstillgångar som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller förfallit värdelösa skall bokas bort från balansräkningen. Finansiella anläggningstillgångar som har förfallit värdelösa skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som har finansiella anläggningstillgångar skall registrera varje enskild placering i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar respektive ackumulerade uppskrivningar för varje kvarvarande innehav av finansiella anläggningstillgångar.


Avstämning för finansiella anläggningstillgångar görs mellan ett konto för finansiella anläggningstillgångar i bokföringen och en rapport från ett sidoordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda placeringar som har registrerats på kontot.

Värdering
Finansiella anläggningstillgångar skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för en finansiell anläggningstillgång utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av innehavet inklusive courtage.

Enligt IFRS skall en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen av finansiella anläggningstillgångar värdera finansiella anläggningstillgångar till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden eller till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Aktier, andelar, aktiefonder, aktieoptioner, kapitalförsäkringar och andra egetkapitalinstrument skall enligt IFRS värderas till verkligt värde via resultaträkningen om det verkliga värdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Om verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt så skall egetkapitalinstrument värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.


Fordringar, finansiella tillgångar som hålls till förfall, statskuldväxlar, obligationer och andra räntebärande instrument skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Egetkapitalinstrument som företaget själv gett ut såsom innehav av egna aktier skall enligt IFRS värderas till verkligt värde via balansräkningen och värdeförändringen skall tas upp som "omvärderingsdifferenser" (other comprehensive income) i ett avsnitt efter resultaträkningen.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får ett företag värdera finansiella anläggningstillgångar till verkligt värde via resultaträkningen men det gäller dock inte innehav i dotterföretag, intresseföretag eller eget kapitalinstrument såsom egna aktier med mera. En uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar som inte ingår i en handelsportfölj och inte är derivatinstrument får redovisas i en fond för verkligt värde i eget kapital istället för i resultaträkningen. Uppskrivningar av innehav i dotterföretag, intresseföretag eller eget kapitalinstrument såsom egna aktier med mera skall redovisas i eget kapital i stället för i resultaträkningen. Finansiella instrument som utgör säkringsinstrument skall redovisas i enlighet med principerna för säkringsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och IFRS.


Räntebärande instrument såsom obligationer, statskuldsväxlar och certifikat som ingår i en handelsportfölj (varulager) får enligt IFRS och årsredovisningslagen värderas till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden via resultaträkningen.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåts inte värdering till verkligt värde när det gäller finansiella anläggningstillgångar utan för de företag som tillämpar dessa rekommendationer skall värdering ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. En redovisningsenhet som tillämpar rekommendationerna för K1- eller K2-företag får inte skriva upp värdet för finansiella anläggningstillgångar, utan endast återföra gjorda nedskrivningar.

Finansiella anläggningstillgångar i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då den finansiella anläggningstillgången anskaffades. Finansiella anläggningstillgångar får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.


Om det finns indikationer på att finansiella anläggningstillgångar kan ha minskat i värde så skall en redovisningsenhet pröva nedskrivningsbehovet för finansiella anläggningstillgångar och vid behov göra en nedskrivning till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

Moms och beskattning
Det är ingen moms vid inköp eller försäljning av finansiella anläggningstillgångar och det är inte heller någon moms på utdelning eller ränta.

Uppskrivningar av anläggningstillgångar är inte skattepliktiga och nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten på finansiella anläggningstillgångar skall tas upp till beskattning när den finansiella anläggningstillgången har sålts eller förfallit. Kapitalvinsten, kapitalförlusten och utdelningen på finansiella instrument skall tas upp som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som inkomst av kapital för enskilda näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditbolag.


Kapitalvinster och kapitalförluster på räntebaserade diskonteringsinstrument räknas som ränta. En redovisningsenhet får välja att redovisa en upplupen ränteintäkt för diskonteringsinstrument i inkomstdeklarationen eller att redovisa hela ränteintäkten när diskonteringsinstrumentet säljs eller förfaller till betalning.

Finansiella instrument delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Finansiella instrument är lagertillgångar för de aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Handelsbolag och kommanditbolag får inte klassificeras finansiella instrument som skattemässiga lagertillgångar. Finansiella instrument som inte är lagertillgångar är kapitaltillgångar och finansiella anläggningstillgångar är alltid kapitaltillgångar.


När det gäller finansiella instrument som är lagertillgångar så utgörs kapitalvinsten eller kapitalförlusten av försäljningsintäkten minus inköpskostnaden justerat för lagerförändringen. Lagret av finansiella instrument skall skattemässigt värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

När det gäller finansiella instrument som är kapitaltillgångar så skall kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas enligt reglerna för inkomst av kapital som försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet beräknat enligt genomsnittsmetoden. Kapitalförluster på kapitaltillgångar är skattemässigt avdragsgilla endast mot kapitalvinster på kapitaltillgångar men kapitalförluster kan sparas i något som kallas aktiefållan och kvittas mot framtida kapitalvinster på kapitaltillgångar.


Kapitaltillgångar kan skattemässigt klassificeras som antingen näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringar men det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan inneha näringsbetingade andelar. Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och onoterade ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag.

Det är endast aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar som får klassificeras som näringsbetingade andelar. Obligationer, statsskuldväxlar och optioner får inte klassificeras som näringsbetingade andelar.

Kapitalvinsten och utdelningen på näringsbetingade andelar är skattefri och kapitalförlusten på näringsbetingade andelar i inte skattemässigt avdragsgill. Kapitalvinsten och utdelningen på kapitalplaceringar är skattepliktig och kapitalförlusten skattemässigt avdragsgill mot kapitalvinst på kapitalplaceringar. Ränteintäkter är alltid skattepliktiga som intäkter i inkomstdeklarationen.


Bokslut och årsredovisning
Vid bokslut skall det kvarvarande innehavet av finansiella anläggningstillgångar inventeras och värderas. En förändring av innehavet värderat till anskaffningsvärde bokförs som en lagerförändring och en värdeförändring vid värdering till verkligt värde bokförs på ett separat konto till det konto där innehavet värderat till anskaffningsvärde har bokförts.

En redovisningsenhet skall upplysa om de principer för redovisning, omräkning och värdering som har tillämpats för finansiella anläggningstillgångar.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om varje kategori av finansiella anläggningstillgångar när det gäller bland annat redovisat värde och huruvida värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde.


En redovisningsenhet skall i en not till varje post av finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av marknadsnoterad aktie (depåkonto)
En redovisningsenhet har anskaffat aktier i Ericsson B för 250 000 SEK, pengarna dras från företagets depåkonto. Innehavet klassificeras som en finansiell anläggningstillgång.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 250 000
1351 Marknadsnoterade aktier 250 000

Exempel: bokföra utdelning på marknadsnoterad aktie (bokslut)
En redovisningsenhet har fått en utdelning 20 000 SEK från Ericsson B, pengarna tillgodförs företagets depåkonto. Innehavet i Ericsson B har klassificerats som långfristigt och bokfört som en finansiell anläggningstillgång.


Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 20 000
8211 Utdelningar på marknadsnoterade aktier 20 000

Exempel: bokföra nedskrivning av marknadsnoterade aktier (bokslut)
En redovisningsenhet har vid bokslutet beslutat att skriva ned värdet för de marknadsnoterade aktier som är bokförda som finansiella anläggningstillgångar med 10 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1358 Ack. nedskr. av marknadsnoterade aktier 10 000
8271 Nedskrivningar av marknadsnoterade aktier 10 000

Exempel: bokföra försäljning av marknadsnoterad aktie (depåkonto)
En redovisningsenhet har sålt marknadsnoterade aktier i Kungsleden för 60 000 SEK, pengarna tillgodoförs företagets depåkonto. Innehavet i kungsleden har klassificerats som en finansiell anläggningstillgång. I samband med den här försäljningen bokförs det inte någon kapitalvinst eller kapitalförlust, det här görs i samband med bokslutet när en inventering och värdering av de finansiella anläggningstillgångarna utförs (se nästa exempel).


Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 60 000
8221 Resultat för marknadsnoterade aktier 60 000

Exempel: bokföra inventering och värdering till verkligt värde för aktier (bokslut)
En redovisningsenhet har vid bokslut inventerat sitt innehav av finansiella anläggningstillgångar avseende marknadsnoterade aktier på konto 1351 och kommit fram till att det samlade anskaffningsvärdet för det kvarvarande innehavet per bokslutsdatum var 400 000 SEK.


Det bokförda anskaffningsvärdet på konto 1351 uppgick per bokslutsdatum till 600 000 SEK varför en minskning om 200 000 SEK skall bokföras. Den här inventeringen och värderingen till anskaffningsvärde motsvarar en lagerinventering och värdering av varulagret och syftar till att göra det smidigare att hantera inköp och försäljningar av finansiella tillgångar.

Det verkliga värdet för aktierna på konto 1351 är 800 000 SEK och det har inte tidigare registrerats några uppskrivningar eller nedskrivningar för aktierna varför den verkliga värdeförändringen är 400 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1351 Marknadsnoterade aktier 200 000
8221 Resultat för marknadsnoterade aktier 200 000
1357 Ack. uppskrivningar marknadsnoterade aktier 400 000
8291 Orealiserade värdef. marknadsnoterade aktier 400 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2012/08/01

Kontakta bokforingstips.se