Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra derivat och derivatinstrument (bokföring med exempel)

Derivatinstrument eller derivat är finansiella instrument som härleder sitt värde från en underliggande tillgång. Optioner och terminer är vanligt förekommande derivatinstrument.

Terminer utgör avtal med skyldighet att köpa och sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. Optioner utgör avtal med rättighet att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris innan en förutbestämd tidpunkt.

En redovisningsenhet kan välja att handla med derivat för att försäkra sig mot risk eller för att få avkastning på sitt kapital. En redovisningsenhet kan försäkra sig mot risken för svängningar i valutakursen genom att köpa en valutatermin. Derivat kan utgöra grunden i ett bonusprogram där de anställda får köpoptioner avsseende aktier i det egna företaget.


Klassificering
En redovisningsenhet som inte har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument såsom derivat klassificerar derivatinstrument som finansiella anläggningstillgångar eller som kortfristiga placeringar beroende på om innehavet är långfristigt (>1 år) eller kortfristigt (<1år). Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i derivat klassificerar derivatinstrument som varulager. Man brukar bokföra derivatinstrument i kontogrupp 13, kontogrupp 18 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 18 - Kortfristiga placeringar
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material

Erkännande
Ett derivatinstrument skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


Derivatinstrument som inte längre uppfyller definitionen för en tillgång eftersom de har sålts eller förfallit skall bokas bort från balansräkningen. Ett finansiellt instrument som har förfallit skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset kan vara noll.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som gör finansiella placeringar i derivat skall registrera varje enskilt derivatinstrument i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar respektive ackumulerade uppskrivningar för varje kvarvarande innehav av derivatinstrument.

Avstämning för derivatinstrument görs mellan ett konto för derivatinstrument i bokföringen och en rapport från ett sidordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda placeringar som har registrerats på kontot.


Värdering
Finansiella placeringar i derivat skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för ett derivatinstrument utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av innehavet inklusive courtage.

Enligt IFRS kan skall en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen av finansiella tillgångar värdera derivatinstrument till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden. Om verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt så skall egetkapitalinstrument värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Optioner som inte är marknadsnoterade kan värderas enligt Black & Scholes modell för optionsvärdering.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får ett företag värdera derivatinstrument till verkligt värde via resultaträkningen. Derivatinstrument som utgör säkringsinstrument skall redovisas i enlighet med principerna för säkringsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och IFRS.


Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag tillåts inte värdering till verkligt värde när det gäller derivatinstrument utan för de företag som tillämpar dessa rekommendationer skall värdering ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar.

Derivat i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då derivatet anskaffades. Derivat får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

De värderingsregler som gäller för derivatinstrument skall tillämpas oberoende av om derivaten har klassificerats som finansiella anläggningstillgångar, kortfristiga placeringar eller varulager.

Om det finns indikationer på att derivatinstrument kan ha minskat i värde så skall en redovisningsenhet pröva nedskrivningsbehovet för derivat och vid behov göra en nedskrivning till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.


Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms vid inköp eller försäljning av derivatinstrument och det är inte heller någon moms på erhållna premier när derivatinstrument utfärdas.

Uppskrivningar av derivatinstrument är inte skattepliktiga och nedskrivningar av derivatinstrument är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen med undantag för derivat som klassificeras som lagertillgångar. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten på derivatinstrument skall tas upp till beskattning när derivatinstrumentet sålts eller förfallit. Kapitalvinsten och kapitalförlusten på derivat skall tas upp som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som inkomst av kapital för enskilda näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditbolag.


Derivatinstrument delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Derivatinstrument är lagertillgångar för de aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Handelsbolag, kommanditbolag eller enskilda firmor får inte klassificera derivat som skattemässiga lagertillgångar.

När det gäller derivatinstrument som är lagertillgångar så utgörs kapitalvinsten eller kapitalförlusten av försäljningsintäkten minus inköpskostnaden justerat för lagerförändringen. Lagret av derivatinstrument skall skattemässigt värderas post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

När det gäller derivatinstrument som är kapitaltillgångar så skall kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas enligt reglerna för inkomst av kapital som försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet beräknat enligt genomsnittsmetoden. Kapitalförluster på kapitaltillgångar är skattemässigt avdragsgilla endast mot kapitalvinster på kapitaltillgångar men kapitalförluster kan sparas i något som kallas aktiefållan och kvittas mot framtida kapitalvinster på kapitaltillgångar.


Kapitaltillgångar kan skattemässigt klassificeras som antingen näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringar men det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan inneha näringsbetingade andelar. Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag.

Det är endast aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar som får klassificeras som näringsbetingade andelar. Derivatinstrument är aldrig näringsbetingade andelar utan räknas som kapitalplaceringar. Kapitalvinsten på kapitalplaceringar är skattepliktig och kapitalförlusten skattemässigt avdragsgill mot kapitalvinst på kapitalplaceringar.


Bokslut och årsredovisning
Vid bokslut skall det kvarvarande innehavet av derivatinstrument inventeras och värderas. En förändring av innehavet värderat till anskaffningsvärde bokförs som en lagerförändring och en värdeförändring vid värdering till verkligt värde bokförs på ett separat konto till det konto där innehavet värderat till anskaffningsvärde har bokförts.

En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av finansiella instrument i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om varje kategori av derivatinstrument när det gäller bland annat redovisat värde och huruvida värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde. Upplysning skall även lämnas om viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säkerheten i framtida kassaflöden.


En redovisningsenhet skall i en not till varje post av finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av marknadsnoterad köpoption (depåkonto)
En redovisningsenhet har anskaffat köpoptioner i Ericsson B för 25 000 SEK, pengarna dras från företagets depåkonto. Innehavet klassificeras som kortsiktigt.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 25 000
1886 Derivat 25 000

Exempel: bokföra nedskrivning av marknadsnoterade köpoptioner (bokslut)
En redovisningsenhet har vid bokslutet beslutat att skriva ned värdet för kortfristiga placeringar avseende marknadsnoterade köpoptioner med 10 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar 10 000
8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar 10 000

Exempel: bokföra försäljning av marknadsnoterad köpoption (depåkonto)
En redovisningsenhet har sålt marknadsnoterade köpoptioner i AstraZeneca för 60 000 SEK, pengarna tillgodoförs företagets depåkonto.


Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 60 000
8356 Resultat vid försälj. av kortfr. derivat 60 000

Exempel: bokföra inventering och värdering till verkligt värde för optioner (bokslut)
En redovisningsenhet har vid bokslut inventerat sitt innehav av kortfristiga placeringar avseende marknadsnoterade köpoptioner på konto 1886 och kommit fram till att det samlade anskaffningsvärdet för det kvarvarande innehavet per bokslutsdatum var 400 000 SEK.


Det bokförda anskaffningsvärdet för köpoptioner uppgick per bokslutsdatum till 600 000 SEK varför en minskning om 200 000 SEK skall bokföras. Det verkliga värdet för köpoptionerna är 800 000 SEK och det har inte tidigare registrerats några uppskrivningar eller nedskrivningar för köpoptionerna varför den verkliga värdeförändringen är 400 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1886 Derivat 200 000
8356 Resultat vid försälj. av kortfr. derivat 200 000
1887 Ack. uppskrivningar kortfr. placeringar 400 000
8328 Orealiserade värdef. kortfr. placeringar 400 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/01/17

Kontakta bokforingstips.se