Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra andelar i handelsbolag och kommanditbolag (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan anskaffa andelar i ett handelsbolag eller kommanditbolag genom att förvärva andelarna från en annan person eller genom att nybilda ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tillsammans med minst en annan person.

Ett handelsbolag eller ett kommanditbolag måste ha minst två delägare och delägarna kan vara fysiska och juridiska personer. Andelar i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag motsvaras inte av några värdepapper utan delägarnas andelar i sådana bolag bestäms av avtal mellan delägarna.

Andelar i handelsbolag och kommanditbolag är egetkapitalinstrument då de härleder sitt värde från det egna kapitalet i bolaget. Värdet för en delägares andel i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag ökar med en positiv resultatfördelning eller genom en egen insättning och minskar med en negativ resultatfördelning eller genom ett eget uttag.

Andelar i handelsbolag eller kommanditbolag får inte skattemässigt klassificeras som näringsbetingade andelar och inte heller som lagertillgångar.

Klassificering
Andelar i handelsbolag och kommanditbolag klassificeras normalt som finansiella anläggningstillgångar då andelarna utgör kapitaltillgångar som en redovisningsenhet avser att stadigvarande inneha under en längre tid.

Andelar i handelsbolag och kommanditbolag kan klassificeras som andelar i koncernföretag, andelar i intresseföretag eller som andelar i och fordringar på andra företag. Andelar i koncernföretag är innehav som en redovisningsenhet utövar ett bestämmande inflytande över (> 50 % av rösterna) och andelar i intresseföretag är innehav som en redovisningsenhet utövar ett betydande inflytande över (> 20 % av rösterna).

Inköp och försäljningar av andelar i handelsbolag eller kommanditbolag bokförs normalt i kontogrupp 13 och vinsten eller förlusten vid en försäljning bokförs i kontogrupp 80, 81 eller 82. Egna insättningar och egna uttag avseende andelar i handelsbolag eller kommanditbolag bokförs i kontogrupp 13.

En positiv resultatandel från ett handelsbolag eller kommanditbolag bokförs genom att ett konto i kontogrupp 13 debeteras och att ett konto i kontogrupp 80, 81 eller 82 krediteras. En negativ resultatandel från ett handelsbolag eller kommanditbolag bokförs genom att ett konto i kontogrupp 13 krediteras och att ett konto i kontogrupp 80, 81 eller 82 debeteras.

Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 80 - Resultat från andelar i koncernföretag
Kontogrupp 81 - Resultat från andelar i intresseföretag
Kongogrupp 82 - Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar

Erkännande
Andelar i handelsbolag och kommanditbolag skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla eller flöda ut från redovisningsenheten om andelarna har ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i handelsbolag och kommanditbolag som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eller en skuld eftersom de har sålts eller förfallit värdelösa skall bokas bort från balansräkningen. Andelar i handelsbolag och kommanditbolag som har förfallit värdelösa skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning
Den detaljerade redovisningen avseende andelar i handelsbolag och kommanditbolag kan göras direkt i bokföringen men det kan bli väldigt många konton om en redovisningsenhet innehar andelar i många olika handelsbolag och kommanditbolag.

En redovisningsenhet som har andelar i handelsbolag eller kommanditbolag kan registrera varje enskilt innehav i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om ingående eget kapital, egna uttag, egna insättningar och resultatandelar från handelsbolag och kommanditbolag.

Avstämningar för andelar i handelsbolag eller kommanditbolag görs mellan konton för andelar i handelsbolag eller kommanditbolag i bokföringen och en rapport från ett sidoordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda placeringar som har registrerats på kontot.

Värdering
Andelar i handelsbolag och kommanditbolag skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet utgörs av förvärspriset för andelarna vid ett köp men är 0 SEK eller lika med utgifterna för registrering om ett handelsbolag eller ett kommanditbolag nybildas.

Värdet för andelarna i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag ökar när delägaren gör en egen insättning eller då delägaren tilldelas en positiv resultatandel. Värdet för andelarna i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag minskar när delägaren gör ett eget uttag eller då delägaren tilldelas en negativ resultatandel.

Moms och beskattning
Det är ingen moms vid inköp eller försäljning av andelar i handelsbolag eller kommanditbolag och det är inte heller någon moms på egna insättningar och egna uttag.

Utgifter vid registrering (bolagsbildningskostnader) är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen och redovisas därför som en anskaffningsutgift för andelarna i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag. Registreringsutgifterna är skattemässigt avdragsgilla när andelen i handelsbolaget eller kommanditbolaget säljs.

Resultatet i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag beskattas hos delägarna och därför tar en delägare upp sin resultatandel till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet. En kapitalvinst eller en kapitalförlust vid en försäljning av andelar i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag tas också upp i inkomstslaget näringsverksamhet av delägaren.

Det skattemässiga resultatet vid en försäljning beräknas som försäljningspriset minus den justerade anskaffningsutgiften för andelen i handelsbolaget eller kommanditbolaget. Den justerade anskaffningsutgiften beräknas som anskaffningsutgiften plus egna insättningar minus egna uttag plus resultatandelen.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall upplysa om de principer för redovisning (klassificering & erkännande), omräkning och värdering som har tillämpats för finansiella anläggningstillgångar.

Exempel: bokföra förvärv av andel i handelsbolag (bankkonto)
En redovisningsenhet har anskaffat en andel i handelsbolaget Hej HB för 200 000 SEK och den tidigare delägaren har lämnat kvar ett eget kapital om 50 000 SEK i handelsbolaget.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 200 000
1310 Andelar i Hej HB 200 000

Exempel: bokföra egen insättning avseende andel i handelsbolag (bankkonto)
En redovisningsenhet har gjort en egen insättning om 100 000 SEK till handelsbolaget Hej HB där redovisningsenheten innehar ägarandelar.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 100 000
1318 Egen insättning, Hej HB 100 000

Exempel: bokföra resultatandel avseende andel i handelsbolag (bankkonto)
En redovisningsenhet som innehar andelar i handelsbolaget Hej HB har i samband med bokslutet för räkenskapsåret 2009 tilldelats en resultatandel om 150 000 SEK som har tillgodförts redovisningsenhetens egna kapital i handelsbolaget.

Konto Benämning Debet Kredit
1319 Årets resultat, Hej HB 150 000
8130 Resultatandelar från hb (intresseföretag) 150 000

Exempel: bokföra eget uttag avseende andel i handelsbolag (bankkonto)
En redovisningsenhet som innehar andelar i handelsbolaget Hej HB har gjort ett eget uttag om 50 000 SEK som har tillgodoförts redovisningsenhetens bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 50 000
1313 Eget uttag, Hej HB 50 000

Exempel: bokföra omföring vid årets början avseende andel i handelsbolag (omföring)
En redovisningsenhet som innehar andelar i handelsbolaget Hej HB har precis påbörjat bokföringen för ett nytt räkenskapsår och kommer därför att omföra transaktioner i eget kapital till konto 1310 som skall visa på den justerade anskaffningsutgiften vid årets början. Redovisningsenheten har en ingående balans på konto 1319 om 150 000 SEK, en ingående balans på konto 1318 om 100 000 SEK och en ingående balans på konto 1313 om -50 000 SEK. Andelen i Hej HB är bokförd till 400 000 SEK på konto 1310 efter dessa transaktioner då andelen från början anskaffades för 200 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1319 Årets resultat, Hej HB 150 000
1318 Egen insättning, Hej HB 100 000
1313 Eget uttag, Hej HB 50 000
1310 Andelar i Hej HB 200 000

Exempel: bokföra försäljning av andel i handelsbolag (bankkonto)
En redovisningsenhet som innehar andelar i handelsbolaget Hej HB har under räkenskapsåret 2010 sålt sin hela sin andel för 600 000 SEK och har en justerad anskaffningsutgift för andelen om 400 000 SEK. Vinsten vid försäljningen blir 200 000 SEK och den nya ägaren tar över det egna kapitalet i handelsbolaget om 400 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto, affärsbanken 600 000
8120 Resultat vid försäljning av intresseföretag 600 000
1310 Andelar i Hej HB 400 000
8120 Resultat vid försäljning av intresseföretag 400 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/05/21

Kontakta bokforingstips.se