Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra cyklar eller en cykel (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan ha behov av cyklar som transportmedel i näringsverksamheten, cyklar kan även anskaffas för att hyras ut eller för att säljas vidare i en återförsäljningsverksamhet.

Budfirmor, cykeluthyrningsföretag och återförsäljare av cyklar är exempel på verksamheter som har ett behov av cyklar i näringsverksamheten. En cykel som anskaffas av ett företag till en delägares eller en anställds privata användning utgör en skattepliktig förmån och skall tas upp till förmånsbeskattning.

Klassificering
Cyklar klassificeras normalt som materiella anläggningstillgångar då cyklar är fysiska objekt som med hög sannolikhet genererar ekonomiska fördelar till en redovisningsenhet i framtiden. Cyklar som anskaffas för att säljas vidare klassificeras som varulager.

Cyklar kan också klassificeras som förbrukningsinventarier om deras ekonomiska livslängd understiger 3 år eller om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde.

Man brukar bokföra inköp av cyklar i kontogrupp 12, som förbrukningsinventarier i kontogrupp 54 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material
Kontogrupp 54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel

Erkännande
Cyklar skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Cyklar som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen. Cyklar som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning
Ett inköp av en cykel som klassificeras som en materiell anläggningstillgång skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild cykel.

Det redovisade värdet för cyklar i balansräkningen stäms av mot det redovisade värdet för cyklar enligt en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde finns specificerat för alla cyklar och separat för varje enskild cykel.

Värdering
Cyklar värderas och bokförs alltid initialt till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för cyklar utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av cyklar eller de utgifter som krävs och som kan hänföras till utvecklingen och färdigställandet av cyklar.

Cyklar som utgör materiella anläggningstillgångar får efter den initiala redovisningen enligt IFRS värderas enligt omvärderingsmetoden till verkligt värde eller enligt anskaffningsvärdemetoden till anskaffningsvärdet.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får aktiebolag och ekonomiska föreningar skriva upp värdet för cyklar som har ett tillförlitligt bestående värde som väsentligen överstiger bokfört värde. En uppskrivning i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste dock användas till att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sättas av i en uppskrivningsfond.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera cyklar till verkligt värde och därför tillämpas alltid anskaffningsvärdemetoden för cyklar i de redovisningsenheter som tillämpar dessa rekommendationer.

Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för cyklar i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). En redovisningsenhet skall enligt K3-rekommendationen redovisa en uppskjuten skatteskuld avseende uppskrivet belopp.

Cyklar som utgör varulager skall efter den initiala värderingen till anskaffningsvärde värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt FIFU-principen (Först In Först Ut).

På cyklar skall en redovisningsenhet göra planenliga avskrivningar fördelat över cyklarnas ekonomiska livslängd eftersom en cykel successivt minskar i värde i takt med att den åldras och förbrukas.

Om det finns indikationer på att en cykel kan ha minskat i värde så skall en redovisningsenhet testa cykelns nedskrivningsbehov och vid behov göra en nedskrivning till cykelns återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

När tillgångar skall värderas och testas för nedskrivningsbehov kan det hända att tillgångarna inte kan värderas var för sig utan måste grupperas i en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar betalningsströmmar som i stor grad är oberoende av de betalningsströmmar som genereras från andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

Moms och beskattning
Momsen på cyklar är normalt 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra inköpet av cyklar. En momsregistrerad person som har fått avdrag för moms som ingående moms för en cykel måste ta ut utgående moms av köparen när cykeln säljs.

Uppskrivningar för cyklar är inte skattepliktiga och nedskrivningar av cyklar är skattemässigt avdragsgilla i den mån det verkliga värdet understiger det skattemässiga värdet. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall kapitalvinster och kapitalförluster tas upp till beskattning det år då tillgången säljs och det är därför avgörande att spara uppgifter om anskaffningsvärde för tillgångar oberoende av den värderingsprincip som tillämpas.

När cyklar säljs skall en redovisningsenhet ta upp kapitalvinsten eller kapitalförlusten i inkomstdeklarationen som inkomst av näringsverksamhet.

Skattemässigt har en redovisningsenhet möjlighet att göra räkenskapsenliga avskrivningar baserat på en avskrivningstid om minst 5 år eller en direktavskrivning om reglerna gällande förbrukningsinventarier är uppfyllda.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av bilar och andra transportmedel i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till det redovisade värdet för bilar och andra transportmedel i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra inköp av cyklar (fakturametoden)
En redovisningsenhet har anskaffat cyklar för 125 000 SEK inklusive moms där 25 000 SEK utgör moms och 100 000 utgör cyklarnas värde.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 125 000
2641 Ingående moms SE 25 000
1246 Cyklar 100 000

Exempel: bokföra avskrivning av cyklar (bokslut)
En redovisningsenhet tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina cyklar och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 20 000 SEK (100000/5).

Konto Benämning Debet Kredit
1249 Ack. avskrivningar på transportmedel 20 000
7834 Avskrivningar på transportmedel 20 000

Exempel: bokföra nedskrivning av cyklar (bokslut)
En redovisningsenhet har beslutat att skriva ned värdet för cyklar med 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1248 Ack. nedskrivningar på transportmedel 10 000
7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier 10 000

Exempel: bokföra uppskrivning av cyklar (bokslut)
Ett aktiebolag som följer K3-rekommendationen har beslutat att skriva upp värdet på sina cyklar med 10 000 SEK. Bolagsskatten är 22 % och en uppskjuten skatteskuld om 2 200 SEK (10000*0,22) redovisas i samband med uppskrivningen.

Konto Benämning Debet Kredit
1247 Ack. uppskrivningar på transportmedel 10 000
2085 Uppskrivningsfond 7 800
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 2 200

Exempel: bokföra avskrivning av uppskrivet belopp (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har gjort en uppskrivning om 10 000 SEK avseende cyklar, 2 200 SEK (22 % bolagsskatt) redovisades som en uppskjuten skatteskuld. Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina inventarier och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 2 000 SEK (10000/5) avseende uppskrivet belopp, 440 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt.

Konto Benämning Debet Kredit
1249 Ack. avskrivningar på transportmedel 2 000
2085 Uppskrivningsfond 1 560
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 440

Exempel: bokföra försäljning av cyklar (fakturametoden)
En redovisningsenhet har sålt cyklar för 40 000 SEK exklusive moms eller 50 000 SEK inklusive moms. Cyklarna har ett anskaffningsvärde om 100 000 SEK och ackumulerade avskrivningar om 20 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordringar 50 000
2611 Utgående moms SE, 25 % 10 000
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % 40 000
3099 Justering av försäljning, ej moms 40 000
1246 Cyklar 100 000
1249 Ack. avskrivningar på transportmedel 20 000
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 40 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/05/28

Kontakta bokforingstips.se