Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra aktiverat arbete för egen räkning (bokföring med exempel)

Redovisningsenheter som själva har utvecklat eller upparbetat tillgångar av materiell och immateriell karaktär kan under vissa förutsättningar aktivera de utgifter som de har haft för detta utvecklingsarbete, utgifterna aktiveras som tillgångar i balansräkningen.

För att kunna aktivera utgifter för utvecklade materiella eller immateriella tillgångar krävs det att tillgångarna med hög sannolikhet kommer att ge företaget framtida fördelar, det vill säga att tillgångarna mycket troligt kommer att ge avkastning i framtiden.

Forskning och utveckling brukar anses ha alltför osäkra avkastningsmöjligheter i framtiden för att kunna aktiveras i balansräkningen varför utgifter för forskning och utveckling oftast kostnadsförs utan att aktiveras i balansräkningen.

Klassificering
De utgifter som ett projekt medför bokförs som kostnader i enlighet med den typ av kostnader som de utgör. De utgifter som skall aktiveras som en tillgång i balansräkningen bokförs som en intäkt i resultaträkningen och som en tillgång i balansräkningen.

Beslut om aktivering brukar oftast tas i samband med bokslutsarbetet och baseras på en kalkyl över de nedlagda kostnaderna för projektet. Aktiverat arbete för egen räkning bokförs normalt som en anläggningstillgång i kontoklass 1 och som en intäkt i kontogrupp 38

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar i balansräkningen. K3-företag får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar men måste fondera motsvarande belopp i en fond för utvecklingsutgifter. Fonden för utvecklingsutgifter utgör bundet eget kapital och minskar vid avskrivningar och nedskrivningar.

Kontogrupp 10 - Immateriella anläggningstillgångar
Kontogrupp 11 - Byggnader och mark
Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 38 - Aktiverat arbete för egen räkning

Erkännande
En tillgång skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En tillgång som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom den har sålts eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen. Tillgångar som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Sidoordnat register och avstämning
En anläggningstillgång skall alltid registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild anläggningstillgång.

Ett konto för anläggningstillgångar i balansräkningen stäms av mot en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde för tillgångskontot finns specificerat per enskild anläggningstillgång.

Värdering
Tillgångar värderas alltid initialt till sitt anskaffningsvärde och därefter tillämpas de tillåtna värderingsprinciper som en redovisningsenhet har valt för tillgångarna. Anskaffningsvärdet utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av en tillgång eller de utgifter som krävs och som kan hänföras till utvecklingen och färdigställandet av en tillgång.

Enligt IFRS får immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar värderas enligt omvärderingsmetoden eller anskaffningsvärdemetoden. Förvaltningsfastigheter får värderas enligt verkligtvärdemetoden.

Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) får aktiebolag och ekonomiska föreningar skriva upp värdet för immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt bestående värde som väsentligen överstiger bokfört värde. En uppskrivning i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) måste dock användas till att öka aktiekapitalet i en fondemission eller sättas av i en uppskrivningsfond.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag är det inte tillåtet att värdera tillgångar till verkligt värde, anskaffningsvärdemetoden tillämpas normalt för tillgångar i de redovisningsenheter som tillämpar dessa rekommendationer. Byggnad och mark får skrivas upp till högst taxeringsvärdet enligt K2-rekommendationen, någon uppskjuten skatt skall inte redovisas avseende övervärdet.

Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för immateriella anläggningstillgångar i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). En redovisningsenhet skall enligt K3-rekommendationen redovisa en uppskjuten skatteskuld för alla skattepliktiga temporära skillnader utom när det gäller den första redovisningen av goodwill.

Tillgångar som värderas enligt anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetden skall planenligt skrivas av över deras ekonomiska livslängd eftersom dessa tillgångar successivt minskar i värde i takt med att de åldras och förbrukas.

Enligt IFRS skall en redovisningsenhet i slutet av varje redovisningsperiod utvärdera om det finns någon indikation på att en tillgång kan ha minskat i värde. Om en sådan indikation finns skall redovisningsenheten pröva om det finns något nedskrivningsbehov och om ett nedskrivningsbehov finns skall tillgången skrivas ned till det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

När tillgångar skall värderas och testas för nedskrivningsbehov kan det hända att tillgångarna inte kan värderas var för sig utan måste grupperas i en kassagenererande enhet. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar betalningsströmmar som i stor grad är oberoende av de betalningsströmmar som genereras från andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

Moms och beskattning
Moms på utgifter som aktiveras i balansräkningen är normalt avdragsgill i sin helhet som ingående moms hos momsregistrerade personer. En redovisningsenhet som har gjort avdrag för ingående moms för en tillgång måste ta ut utgående moms när den här tillgången säljs. Moms som inte är avdragsgill som ingående moms bokförs på kontot för den aktiverade tillgången.

Uppskrivningar för tillgångar är inte skattepliktiga och nedskrivningar av tillgångar är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen eftersom dessa värdeförändringar är orealiserade. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall kapitalvinster och kapitalförluster tas upp till beskattning det år då tillgången säljs och det är därför avgörande att spara uppgifter om anskaffningsvärde för tillgångar oberoende av den värderingsprincip som tillämpas.

Avskrivningar för tillgångar är skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen i den mån avskrivningarna görs i enlighet med tillåtna avskrivningsprinciper enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Tillgångar får normalt enligt inkomstskattelagen skrivas av med räkenskapsenliga avskrivningar över minst 5 år (20 % per år) eller skrivas av direkt enligt reglerna för förbrukningsinventarier. Avskrivningar på mark är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen och avskrivningstiden för byggnader är enligt skattemässiga principer betydligt längre än 5 år.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av tillgångar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till varje post av immateriella och materiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Exempel: bokföra aktiverat arbete för egen räkning (bokslut)
En redovisningsenhet har utvecklat en maskin som skall användas i den egna verksamheten. Utvecklingskostnaderna för maskinen har uppgått till 1 000 000 SEK varav 200 000 SEK avsåg material, 600 000 SEK avsåg personalkostnader och 200 000 SEK avsåg övriga omkostnader.

Konto Benämning Debet Kredit
1211 Maskiner 1 000 000
3840 Aktiverat arbete (material) 200 000
3870 Aktiverat arbete (personal) 600 000
3850 Aktiverat arbete (omkostnader 200 000

Exempel: bokföra aktiverat arbete för egen räkning (bokslut)
En redovisningsenhet har utvecklat ett Internetbaserat program för bokföring och får aktivera utgifterna för utvecklingsarbetet i och med att enheten tillämpar K3-rekommendationen. Utvecklingskostnaderna har uppgått till 1 000 000 SEK och består enbart av personalkostnader.

Konto Benämning Debet Kredit
1012 Balanserade utgifter för programvaror 1 000 000
3870 Aktiverat arbete (personal) 1 000 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 1 000 000
2089 Fond för utvecklingsutgifter 1 000 000

Exempel: Avskrivning på utvecklingsutgifter (bokslut)
En redovisningsenhet har utvecklat ett Internetbaserat program för bokföring och får aktivera utgifterna för utvecklingsarbetet i och med att enheten tillämpar K3-rekommendationen. Utvecklingskostnaderna har uppgått till 1 000 000 SEK och består enbart av personalkostnader, den immateriella tillgången skall nu skrivas av med 200 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1019 Ack. avskr. på balanserade utgifter 200 000
7811 Avskr. på balanserade utgifter 200 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 200 000
2089 Fond för utvecklingsutgifter 200 000

Exempel: bokföra nedskrivning av utvecklingsutgifter (bokslut)
En redovisningsenhet (K3) har beslutat att skriva ned värdet för aktiverade utgifter avseende ett Internetbaserat program för bokföring med 50 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1018 Ack. nedskrivningar på balanserade utgifter 50 000
7710 Nedskr. immateriella anläggningstillgångar 50 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 50 000
2089 Fond för utvecklingsutgifter 50 000

Exempel: bokföra uppskrivning av utvecklingsutgifter (bokslut)
Ett aktiebolag som följer K3-rekommendationen har beslutat att skriva upp värdet på sitt Internetbaserade program för bokföring med 100 000 SEK. Bolagsskatten är 22 % och en uppskjuten skatteskuld om 22 000 SEK (100000*0,22) redovisas i samband med uppskrivningen.

Konto Benämning Debet Kredit
1017 Ack. uppskrivningar på balanserade utgifter 100 000
2085 Uppskrivningsfond 78 000
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 22 000

Exempel: bokföra avskrivning av uppskrivet belopp (bokslut)
Ett aktiebolag som tillämpar K3-rekommendationen har gjort en uppskrivning om 100 000 SEK avseende balanserade utgifter, 22 000 SEK (22 % bolagsskatt) redovisades som en uppskjuten skatteskuld. Redovisningsenheten tillämpar en avskrivningstid om 5 år för sina immateriella anläggningstillgångar och skall vid bokslutet göra en avskrivning med 20 000 SEK (100000/5) avseende uppskrivet belopp, 4 400 SEK avser upplösning av avsättning för uppskjuten skatt.

Konto Benämning Debet Kredit
1019 Ack. avskrivningar på balanserade utgifter 20 000
2085 Uppskrivningsfond 15 600
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 4 400

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/05/28

Kontakta bokforingstips.se