Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra bankcertifikat (bokföring med exempel)

Bankcertifikat är räntebärande värdepapper som emitteras av banker eller andra finansinstitut och som har en löptid som är kortare än 1 år.

Bankcertifikat är diskonteringsinstrument vilket innebär att de emitteras till underkurs jämfört med det nominella belopp som erhålls vid lösen. På bankcertifikat utgår ingen ränta löpande utan hela avkastningen erhålls på lösendagen eller då bankcertifikatet säljs på penningmarknaden.

Ett företag kan välja att köpa ett bankcertifikat får att erhålla avkastning på sitt kapital. Standardiserade bankcertifikat kan köpas och säljas på penningmarknaden som utgör en andrahandsmarknad för diskonteringsinstrument med en löptid som är kortare än ett år.

Klassificering
En redovisningsenhet som inte har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument såsom bankcertifikat klassificerar bankcertifikat som kortfristiga placeringar. Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument klassificerar bankcertifikat som varulager. Man brukar bokföra bankcertifikat i kontogrupp 18 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Kontogrupp 18 - Kortfristiga placeringar
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material

Erkännande
Ett bankcertifikat skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om tillgången har en utgift eller ett värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Bankcertifikat som inte längre uppfyller definitionen för en tillgång eftersom det har sålts eller förfallit skall bokas bort från balansräkningen. Ett bankcertifikat som har förfallit skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som gör finansiella placeringar i bankcertifikat skall registrera varje enskilt bankcertifikat i ett sidordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde och upplupen ränta för varje enskilt bankcertifikat.

Det redovisade värdet för bankcertifikat i bokföringen stäms av mot det redovisade värdet för bankcertifikat enligt en rapport från ett sidoordnat register där det även går att se det redovisade värdet för varje enskilt bankcertifikat.

Värdering
Finansiella placeringar i bankcertifikat skall initialt alltid värderas och bokföras till sitt anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för ett bankcertifikat utgörs av de utgifter som krävs och som kan hänföras till förvärvet av bankcertifikatet inklusive courtage.

Enligt IFRS och K3 skall en redovisningsenhet efter den initiala redovisningen av bankcertifikat till anskaffningsvärde värdera bankcertifikat till upplupet anskaffningsvärde (diskonterat nuvärde) enligt effektivräntemetoden. Den upplupna ränta som beräknas under varje period skall redovisas i resultaträkningen som ränteintäkt eller räntekostnad.

Upplupet anskaffningsvärde innebär att ett bankcertifikat värderas till det diskonterade nuvärdet av det nominella belopp som köparen erhåller när obligationen förfaller. Den diskonteringsränta som skall användas vid nuvärdesberäkningen utgörs av den marknadsränta som gällde när bankcertifikatet köptes eller emitterades.

Bankcertifikat som ingår i en handelsportfölj hos redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att handla med värdepapper får enligt IFRS och årsredovisningslagen (1995:1554) värderas till verkligt värde enligt verkligtvärdemetoden via resultaträkningen.

Enligt bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag skall anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång som förvärvas till ett värde som understiger dess nominella värde successivt ökas med den upplupna räntan.

Bankcertifikat i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då bankcertifikatet anskaffades. Bankcertifikat får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms vid inköp eller försäljning av bankcertifikat och det är inte heller någon moms på ränteintäkten.

Uppskrivningar för bankcertifikat är inte skattepliktiga och nedskrivningar av bankcertifikat är inte skattemässigt avdragsgilla när det gäller obligationer som värderas till verkligt värde med undantag för bankcertifikat som är lagertillgångar. Kapitalvinsten och kapitalförlusten på bankcertifikat skall tas upp som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som inkomst av kapital för enskilda näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditbolag.

Kapitalvinsten och kapitalförlusten på bankcertifikat räknas som ränta. En redovisningsenhet får välja att redovisa en upplupen ränteintäkt för bankcertifikat i inkomstdeklarationen eller att redovisa hela ränteintäkten när certifikatet säljs eller förfaller till betalning.

Bankcertifikat delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Bankcertifikat är lagertillgångar för de aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor får inte klassificera bankcertifikat som skattemässiga lagertillgångar.

När det gäller bankcertifikat som är lagertillgångar så utgörs kapitalvinsten eller kapitalförlusten av försäljningsintäkten minus inköpskostnaden justerat för lagerförändringen. Lagret av bankcertifikat skall skattemässigt värderas post för post till upplupet anskaffningsvärde.

När det gäller bankcertifikat som är kapitaltillgångar så skall kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas enligt reglerna för inkomst av kapital som försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet beräknat enligt genomsnittsmetoden. Kapitalförluster på kapitaltillgångar är skattemässigt avdragsgilla endast mot kapitalvinster på kapitaltillgångar men kapitalförluster kan sparas i något som kallas aktiefållan och kvittas mot framtida kapitalvinster på kapitaltillgångar.

Kapitaltillgångar kan skattemässigt klassificeras som antingen näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringar men det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan inneha näringsbetingade andelar. Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag.

Det är endast aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar som får klassificeras som näringsbetingade andelar. Bankcertifikat får inte klassificeras som näringsbetingade andelar. Kapitalvinsten och utdelningen på kapitalplaceringar är skattepliktig och kapitalförlusten skattemässigt avdragsgill mot kapitalvinst på kapitalplaceringar.

Bokslut och årsredovisning
Vid bokslut skall det kvarvarande innehavet av bankcertifikat inventeras och värderas. En förändring av innehavet värderat till anskaffningsvärde bokförs som en lagerförändring och en värdeförändring vid värdering till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde bokförs på ett separat konto till det konto där innehavet värderat till anskaffningsvärde har bokförts. En redovisningsenhet bör periodisera upplupna ränteintäkter avseende bankcertifikat om de upplupna ränteintäkterna är väsentliga.

En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av bankcertifikat i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om bankcertifikat när det gäller bland annat redovisat värde och upplupen ränta eller värdeförändring i verkligt värde för bankcertifikat som ingår en handelsportfölj.

Exempel: bokföra inköp av marknadsnoterat bankcertifikat (depåkonto)
En redovisningsenhet har anskaffat ett bankcertifikat med ett nominellt värde om 1 000 000 SEK som skall betalas till köparen om 6 månader. Marknadsräntan för bankcertifikatet var 10 % vid inköpstillfället och anskaffningsvärdet var 952 380 SEK (1000000/1+(0,1*(180/360))). Innehavet klassificeras som en kortfristig placering.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 952 380
1883 Bankcertifikat 952 380

Exempel: bokföra upplupen ränta på bankcertifikat (bokslut)
En redovisningsenhet skall vid bokslutet för kalenderåret 2009 bokföra upplupen ränta för ett bankcertifikat avseende tre månader av innehavstiden. Marknadsräntan är 10 % per år eller 5 % per halvår. Den upplupna räntan är 23 809 SEK ((952380*(5 %)/2) för halvåret.

Konto Benämning Debet Kredit
1887 Ack. uppskr. andra kortfr. placeringar 23 809
8323 Upplupen ränta bankcertifikat 23 809

Exempel: bokföra försäljning av marknadsnoterat bankcertifikat (depåkonto)
En redovisningsenhet har sålt ett bankcertifikat för 980 000 SEK som har anskaffats för 952 380 SEK och som är bokförd till 976 189 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1942 Depåkonto affärsbanken 980 000
1883 Bankcertifikat 952 380
1887 Ack. uppskr. andra kortfr. placeringar 23 809
8323 Upplupen ränta bankcertifikat 23 809
8353 Resultat vid försäljning av bankcertifikat 27 620

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2018/05/28

Kontakta bokforingstips.se