Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra erhållen utdelning på aktier och aktieutdelning (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som äger aktier i ett annat aktiebolag kan efter beslut på en årsstämma i ett sådant aktiebolag erhålla utdelning som kompensation för investerat riskkapital.

Utdelning på aktier är den ersättning som ett aktiebolag betalar ut till sina aktieägare för att dessa skall få en löpande avkastning på sitt investerade kapital utan att behöva sälja aktierna.

I ett aktiebolag tas beslut om utdelning på den ordinarie årstämman och beslutet baseras normalt på ett förslag till utdelning från styrelsen som har tagit hänsyn till bolagets förpliktelser och investeringsbehov på kort och lång sikt. Ett aktiebolag får för ett räkenskapsår enligt aktiebolagslagen (2005:551) dela ut kapital motsvarande vad som finns redovisat som fritt eget kapital i balansräkningen per balansdagen.

På en årsstämma fattas beslut av aktiebolagets aktieägare och varje aktieägare har så många röster som motsvaras av det totala aktieinnehavet. En aktieägare med mer än 50 % av rösterna i ett aktiebolag kan själv ta beslut om utdelningen på en bolagsstämma och kan därför fastställa storleken på utdelningen innan årsstämman hållits.


Klassificering
Erhållen utdelning på aktier redovisas olika beroende på hur aktieinnehavet i det aktiebolag som lämnat utdelningen har klassificerats. Klassificeringen av erhållen utdelning är viktig för att kunna upprätta årsredovisning, koncernredovisning och inkomstdeklaration på ett korrekt sätt.

Erhållen utdelning på aktier i dotteföretag redovisas i kontogrupp 80 och erhållen utdelning på aktier i intresseföretag redovisas i kontogrupp 81. Aktier i dotterföretag och intresseföretag är näringsbetingade andelar.

Erhållen utdelning på aktier som klassificeras som finansiell anläggningstillgångar utan att betydande inflytande uppnåtts redovisas i kontogrupp 82 och det är viktigt att särredovisa utdelning från aktier som är näringsbetingade andelar respektive inte näringsbetingade andelar för inkomstdeklarationen.


Erhållen utdelning på aktier som klassificeras som en kortfristiga placeringar utan att ett betydande inflytande uppnåtts redovisas i kontogrupp 83 och det är viktigt att särredovisa utdelning från aktier som är näringsbetingade andelar respektive inte näringsbetingade andelar för inkomstdeklarationen.

Erhållen utdelning på aktier som klassificeras som varulager redovisas som en huvudintäkt i kontogrupp 30. Aktier som klassificeras som lagertillgångar kan inte vara näringsbetingade andelar.

Kontogrupp 80 - Resultat från andelar i koncernföretag
Kontogrupp 81 - Resultat från andelar i intresseföretag
Kontogrupp 82 - Resultat från övriga värdepapper
Kontogrupp 83 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Erkännande
Erhållen utdelning på aktier redovisas i resultaträkningen när beslut om utdelning har fattats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om den finansiella inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


Erhållen utdelning redovisas normalt efter det att beslut om utdelning fattats på den ordinarie årsstämman men en redovisningsenhet som innehar mer än 50 % av rösterna i ett aktiebolag kan redovisa erhållen utdelning (anteciperad utdelning) innan årsstämman hållits.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet som gör placeringar i aktier skall registrera varje enskild placering i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar respektive ackumulerade uppskrivningar för varje kvarvarande innehav av aktier.

Avstämning för aktier görs mellan ett konto för aktier i bokföringen och en rapport från ett sidordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda placeringar som har registrerats på kontot.


Värdering
En inkomst avseende erhållen utdelning värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som inbetalats och som väntas inbetalas. En intäkt avseende erhållen utdelning värderas till det verkliga värdet av den positiva avkastning som avser redovisningsperioden baserat på värdet för inkomsten av erhållen utdelning.

Erhållen utdelning i utländsk valuta omräknas till redovisningsvalutan i enlighet med gällande valutakurs per datumet för affärshändelsen. Om erhållen utdelning i utländsk valuta redovisas innan inbetalning skett kan valutakursdifferenser uppstå som redovisas i samband med det att inbetalning sker.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) på erhållen utdelning från ett aktiebolag. Erhållen utdelning på aktier skall tas upp som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolag och ekonomiska föreningar, som inkomst av kapital för enskilda näringsidkare och hos delägarna i handelsbolag eller kommanditbolag.


Aktier delas skattemässigt upp i lagertillgångar och kapitaltillgångar. Aktier är lagertillgångar för de aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedriver yrkesmässig handel med värdepapper. Handelsbolag och kommanditbolag får inte klassificeras aktier som skattemässiga lagertillgångar. Aktier som inte är lagertillgångar är kapitaltillgångar.

Kapitaltillgångar kan skattemässigt klassificeras som antingen näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringar men det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan inneha näringsbetingade andelar. Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och onoterade ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag.


Det är endast aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar som får klassificeras som näringsbetingade andelar. Erhållen utdelning på näringsbetingade andelar är skattefri och erhållen utdelning på andelar som inte är näringsbetingade är skattepliktiga.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall upplysa om de principer för redovisning, omräkning och värdering som har tillämpats för finansiella anläggningstillgångar, kortfristiga placeringar och för aktier i varulager.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om varje kategori av finansiella instrument när det gäller bland annat redovisat värde och huruvida värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde.

En redovisningsenhet skall i en not till varje post av finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.


Exempel: bokföra erhållen utdelning från dotterföretag (finansiell anläggningstillgång)
En redovisningsenhet förväntar sig att erhålla en utdelning om 100 000 SEK från ett dotterföretag och redovisar utdelningen innan årsstämman hållits på grund av att 100 % av rösterna innehas i dotterföretaget.

Konto Benämning Debet Kredit
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 100 000
8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 100 000

Exempel: bokföra erhållen utdelning från intresseföretag (finansiell anläggningstillgång)
En redovisningsenhet har erhållit en utdelning om 100 000 SEK från ett intresseföretag och utdelningen har inbetalats till redovisningsenhetens bankkonto.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
8112 Utdelningar från intresseföretag 100 000

Exempel: bokföra erhållen skattepliktig utdelning från aktiebolag (finansiell anläggningstillgång)
En redovisningsenhet har erhållit en utdelning om 100 000 SEK från ett marknadsnoterat aktiebolag där aktieinnehavet har redovisats som en finansiell anläggningstillgång. Aktierna i aktiebolaget är inte näringsbetingade andelar.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
8211 Utdelningar aktier, skattepliktiga 100 000

Exempel: bokföra erhållen skattefri utdelning från aktiebolag (finansiell anläggningstillgång)
En redovisningsenhet har erhållit en utdelning om 100 000 SEK från ett aktiebolag där aktieinnehavet har redovisats som en finansiell anläggningstillgång. Aktierna i aktiebolaget är näringsbetingade andelar.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
8212 Utdelningar aktier, ej skattepliktiga 100 000

Exempel: bokföra erhållen skattepliktig utdelning från aktiebolag (kortfristig placering)
En redovisningsenhet har erhållit en utdelning om 100 000 SEK från ett aktiebolag där aktieinnehavet har redovisats som en kortfristig placering. Aktierna i aktiebolaget är inte näringsbetingade andelar.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
8341 Utdelningar aktier, skattepliktiga 100 000

Exempel: bokföra erhållen skattefri utdelning från aktiebolag (kortfristig placering)
En redovisningsenhet har erhållit en utdelning om 100 000 SEK från ett aktiebolag där aktieinnehavet har redovisats som en kortfristig placering. Aktierna i aktiebolaget är näringsbetingade andelar.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
8342 Utdelningar aktier, ej skattepliktiga 100 000

Exempel: bokföra erhållen skattepliktig utdelning från aktiebolag (varulager)
En redovisningsenhet har erhållit en utdelning om 100 000 SEK från ett aktiebolag där aktieinnehavet har redovisats som varulager. Aktierna i aktiebolaget är inte näringsbetingade andelar.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
3031 Utdelningar marknadsnoterade aktier 100 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/20

Kontakta bokforingstips.se