Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra utgift för förseningsavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som glömmer eller underlåter att betala en leverantörsfaktura innan förfallodatum kan få en betalningspåminnelse från leverantören eller ett ombud till leverantören med tillägg för förseningsavgift.

En leverantör behöver inte nödvändigtvis skicka en betalningspåminnelse avseende obetalda fakturor utan får omedelbart skicka inkassokrav, ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om att försätta en redovisningsenhet i konkurs. Det är god sed att påbörja ett indrivningsärende genom att först skicka en betalningspåminnelse då leverantörsfakturan kanske inte kommit fram eller helt enkelt glömts bort.

En leverantör eller ett ombud till en leverantör som har en förfallen fordran på ett annat företag eller en myndighet har enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader rätt att ta ut en förseningsavgift om 450 SEK utan att denna avgift måste ha avtalats i förväg. Ett leverantör eller ett ombud till en leverantör som tar ut en förseningsavgift får dock endast ta ut påminnelseavgift, inkassoavgift och avgift för amorteringsplan till den del dessa avgifter tillsammans överstiger 450 SEK.

En korrekt debiterad förseningsavgift som inte betalas av en redovisningsenhet kan växa med dröjsmålsränta och kronofogdeavgifter vilket innebär att det är viktigt att även betala förseningsavgiften när en betalningspåminnelse erhållits.

Klassificering
Kostnader för förseningsavgifter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader

Erkännande
Kostnader för förseningsavgifter redovisas i resultaträkningen när avgifterna har uppstått om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Kostnader för förseningsavgifter bokförs normalt när förseningsavgiften betalas då det är en tillfällig utgift som betalas direkt när betalningspåminnelsen har inkommit.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för förseningsavgift värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En kostnad för förseningsavgifter värderas till det verkliga värdet av påförda förseningsavgifter under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för förseningsavgifter.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) på förseningsavgifter och utgifter för förseningsavgifter redovisas inte skattedeklarationen för moms. Kostnader för förseningsavgifter som avser leverantörsskulder i näringsverksamheten är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Förseningsavgifter som avser privata utgifter är en skattepliktig förmån.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra betald förseningsavgift på leverantörsskulder (fakturametoden)
En redovisningsenhet har erhållit en betalningspåminnelse från en leverantör på grund av att en leverantörsfaktura ännu inte har betalats. Leverantörsskulden om 12 500 SEK betalas tillsammans med förseningsavgiften om 450 SEK (momsfri).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 950
2440 Leverantörsskulder 12 500
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 450

Exempel: bokföra betald förseningsavgift på leverantörsskulder (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har erhållit en betalningspåminnelse från en leverantör på grund av att en leverantörsfaktura ännu inte har betalats. Leverantörsskulden om 12 500 SEK inklusive moms betalas tillsammans med förseningsavgiften om 450 SEK (momsfri). Momsen är 2 500 SEK (25 %) och varuvärdet om 10 000 SEK avser kontorsmaterial.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 12 950
2641 Ingående moms sv 2 500
6110 Kontorsmaterial 10 000
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 450

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2013/07/02

Kontakta bokforingstips.se