Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra ränteintäkter och ränteintäkt (bokföring med exempel)

Ränteintäkter är den ersättning som en redovisningsenhet har tjänat in under en redovisningsperiod avseende långfristiga och kortfristiga fordringar på fysiska och juridiska personer.

En redovisningsenhet kan erhålla ränteintäkter på kundfordringar, obligationer, certifikat, bankkonton, skattekontot, lån till anställda och andra fordringar på utomstående fysiska och juridiska personer.

Kortfristiga och långfristiga fordringar skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och det här innebär att en redovisningsenhet skall ta hänsyn till upplupen ränta som inte ännu har inbetalats när det gäller redovisningen av ränteintäkter.

Ränteintäkter är den ersättning av ränta som har intjäntats på fordringar under en redovisningsperiod oberoende av när räntan inbetalas. Ränta betalas normalt i efterskott varför det normalt uppstår ett behov av att periodisera ränteinkomster för att kunna redovisa rätt ränteintäkter under en redovisningsperiod.

Klassificering
Upplupen ränta redovisas genom att en tillgång av upplupen ränta bokförs i balansräkningen och att en ränteintäkt bokförs i resultaträkningen.

Ränteintäkter på långfristiga fordringar som har bokförts som finansiella anläggningstillgångar redovisas i kontogrupp 82 och ränteintäkter på kortfristiga fordringar redovisas i kontogrupp 83.

Kontogrupp 82 - Resultat från andra finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 83 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Erkännande
Ränteintäkter redovisas i resultaträkningen när avkastningen har tjänats in om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om den finansiella inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Upplupen ränta beräknad enligt effektivräntemetoden redovisas i resultaträkningen i den redovisningsperiod då ränteintäkten har uppstått.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet bör registrera kortfristiga och långfristiga fordringar i ett sidoordnat register till bokföringen för att ha uppgift om varje enskild fordran. Avstämmningar görs mellan rapporter från det sidordnade registret och konton för kortfristiga och långfristiga fordringar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En ränteinkomst värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som inbetalats och som väntas inbetalas. En ränteintäkt värderas till det verkliga värdet av intjänad ränta under en redovisningsperiod baserat på värdet för ränteinkomster.

Långfristiga och kortfristiga fordringar skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och ränteintäkter kan bestå både av inbetald ränta och upplupen ränta.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) på ränteintäkter. Ränteintäkter är normalt skattepliktiga som intäkter i inkomstdeklarationen oberoende av om räntan är upplupen eller realiserad. Ränteintäkter på skattekontot är dock inte skattepliktiga.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar tas ränteintäkter alltid upp som inkomst av näringsverksamhet. En enskild näringsidkare skall ta upp ränteintäkter från räntebärande instrument som inte har något samband med näringsverksamheten som inkomst av kapital. I handelsbolag och kommanditbolag tas ränteintäkter från räntebärande instrument som inte har något samband med näringsverksamheten upp till beskattning hos delägarna.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av fordringar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om räntebärande fordringar som värderas till upplupet anskaffningsvärde när det gäller bland annat redovisat värde och upplupen ränta.

Exempel: bokföra upplupen ränta på nollkupongsobligation (bokslut)
En redovisningsenhet har anskaffat en nollkupongsobligation för 62 092 SEK med ett nominellt värde om 100 000 SEK vid förfall och en löptid om 5 år. Den effektiva räntan är 10 % ((100000/62092)^(1/5)). Vid bokslutet år 2009 har nollkupongsobligationen innehafts i 7 månader varför en upplupen ränta om 3 622 SEK (62092*10 %*(7/12)) skall bokföras som ränteintäkt. Anskaffningsvärdet för obligationen om 62 092 SEK bokfördes på konto 1354 Obligationer.

Konto Benämning Debet Kredit
1355 Upplupen ränta obligationer 3 622
8255 Upplupen ränta obligationer 3 622

Exempel: bokföra upplupen ränta på bankkontot (bokslut)
Ett redovisningsenhet med ett brutet räkenskapsår som avslutas den 31/8 har beräknat räntan för år 2009 avseende ett bankkonto till 40 000 SEK. Räntan tillgodoförs först den 31/12 år 2009 och därför redovisar redovisningsenheten en upplupen ränta om 26 666 SEK (40000*(8/12)).

Konto Benämning Debet Kredit
1760 Upplupna ränteintäkter 26 666
8311 Ränteintäkter från bank 26 666

Exempel: bokföra återföring av upplupen ränta på bankkontot (återföring)
Ett redovisningsenhet med ett brutet räkenskapsår som avslutas den 31/8 har under det föregående räkenskapsåret redovisat en upplupen ränteintäkt om 26 666 SEK som nu återförs.

Konto Benämning Debet Kredit
1760 Upplupna ränteintäkter 26 666
8311 Ränteintäkter från bank 26 666

Exempel: bokföra inbetald ränta på bankkontot (direktbetalning)
Ett redovisningsenhet har erhållit ränta om 46 000 SEK på sitt bankkonto per den 31 december år 2009 som nu bokförs.

Konto Benämning Debet Kredit
1943 Bankkonto, affärsbanken 46 000
8311 Ränteintäkter från bank 46 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/20

Kontakta bokforingstips.se