Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Bokföra finansiella intäkter och kostnader (bokföring med exempel)

Finansiella intäkter är ränteintäkter, utdelningar och värdeförändringar på finansiella tillgångar medan finansiella kostnader är räntekostnader och värdeförändringar på finansiella skulder under en redovisningsperiod.

Finansiella inkomster är ett verkligt eller förväntat inflöde av likvida medel som orsakas av avkastning på finansiella anläggningstillgångar, kortfristiga placeringar eller likvida medel. Finansiella intäkter är det verkliga värdet av den positiva avkastning som avser en redovisningsperiod.

Finansiella utgifter är ett verkligt eller förväntat utflöde av likvida medel orsakat av avkastning på finansiella skulder. Finansiella kostnader är det verkliga värdet av den negativa avkastning som avser en redovisningsperiod.

Klassificering
Finansiella intäkter klassificeras olika beroende på om avkastningen avser koncernföretag, intresseföretag, andra finansiella anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar. Finansiella kostnader bokförs normalt i kontogrupp 84 oberoende av om den underliggande skulden är långfristig eller kortfristig.


Kontogrupp 80 - Resultat från andelar i koncernföretag
Kontogrupp 81 - Resultat från andelar i intresseföretag
Kontogrupp 82 - Resultat från andra finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 83 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Kontogrupp 84 - Räntekostnader och liknande resultatposter

Erkännande

Ränteintäkter och utdelning på kapitalplaceringar redovisas i resultaträkningen när avkastningen har tjänats in om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om den finansiella inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Räntekostnader på finansiella skulder redovisas i resultaträkningen när redovisningsenheten har disponerat skulderna om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.


IFRS och årsredovisningslagen (1995:1554) tillåter en redovisningsenhet att redovisa orealiserade värdeförändringar avseende finansiella instrument i resultaträkningen medan bokföringsnämndens rekommendationer för K1- och K2-företag inte tillåter redovisning av orealiserade värdeförändringar.

Upplupen ränta beräknad enligt effektivräntemetoden avseende räntebärande instrument och realiserade värdeförändringar på finansiella instrument redovisas alltid i resultaträkningen i den redovisningsperiod då de uppkommit.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet bör registrera finansiella tillgångar och skulder i ett sidoordnat register till bokföringen för att ha uppgift om varje enskilt finansiellt instrument. Avstämmningar görs mellan rapporter från det sidordnade registret och konton för finansiella tillgångar och skulder i bokföringen.


Värdering
En finansiell inkomst värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som inbetalats och som väntas inbetalas. En finansiell intäkt värderas till det verkliga värdet av den positiva avkastning som avser redovisningsperioden baserat på värdet för den finansiella inkomsten.

En finansiell utgift värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En finansiell kostnad värderas till det verkliga värdet av den negativa avkastning som avser redovisningsperioden baserat på värdet för den finansiella utgiften.

Moms och beskattning
Det är ingen moms på finansiella intäkter och kostnader. Finansiella intäkter är normalt skattepliktiga inkomster i inkomstdeklarationen och finansiella kostnader är normalt skattemässigt avdragsgilla utgifter i inkomstdeklarationen.


Finansiella intäkter och kostnader på näringsbetingade andelar är inte skattepliktiga respektive inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Ränteintäkten på skattekontot är inte skattepliktig och räntekostnaden på skattekontot är inte skattemässigt avdragsgill i inkomstdeklarationen.

Kapitaltillgångar kan skattemässigt klassificeras som antingen näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringar men det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan inneha näringsbetingade andelar. Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och onoterade ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de finansiella intäkter och kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader, förutbetalda intäkter, upplupna kostnader och upplupna intäkter.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av finansiella intäkter och kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra ränteintäkter
En redovisningsenhet har erhållit en ränteintäkt på bankkontot om 40 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1940 Bankkonto, affärsbanken 40 000
8311 Ränteintäkter från bank 40 000

Exempel: bokföra räntekostnader
En redovisningsenhet har debiterats en räntekostnad på checkräkningskrediten om 40 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2330 Checkräkningskredit 40 000
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit 40 000Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-02-16

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se