Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra lämnad utdelning till aktieägare (bokföring med exempel)

En årsstämma i ett aktiebolag kan besluta att utdelning med ett visst belopp per aktie skall utgå till bolagets aktieägare och detta beslut baseras normalt på ett förslag till utdelning från bolagets styrelse.

Ett aktiebolag lämnar utdelning till sina aktieägare som ersättning för investerat riskkapital och gör det möljligt för aktieägarna att erhålla avkastning på investerat kapital utan att behöva sälja aktierna.

I ett aktiebolag tas beslut om utdelning på den ordinarie årstämman och beslutet baseras normalt på ett förslag till utdelning från styrelsen som har tagit hänsyn till bolagets förpliktelser och investeringsbehov på kort och lång sikt. Ett aktiebolag får för ett räkenskapsår enligt aktiebolagslagen (2005:551) dela ut kapital motsvarande vad som finns redovisat som fritt eget kapital i balansräkningen per balansdagen.

Den ordinarie årsstämman hålls efter det att årsredovisningen har upprättats under det räkenskapsår som följer närmast efter det räkenskapsår som årsredovisningen avser. En årsstämma måste hållas inom 6 månader efter det att räkenskapsåret har avslutats.

På en årsstämma fattas beslut av aktiebolagets aktieägare och varje aktieägare har så många röster som motsvaras av det totala aktieinnehavet. En aktieägare med mer än 50 % av rösterna i ett aktiebolag kan själv ta beslut om utdelningen på en bolagsstämma och kan därför fastställa storleken på utdelningen innan årsstämman hållits.

Klassificering
I ett aktiebolag upprättar styrelsen normalt ett förslag till resultatdisposition i samband med det att årsredovisningen upprättas och i början av det nya räkenskapsåret överförs årets resultat (2099) till föregående års resultat (2098) i eget kapital.

När den ordinarie årsstämman för ett räkenskapsår har hållits och beslut har tagits om hur resultatet skall disponeras bokförs resultatdispositionen. Lämnad utdelning redovisas inte som en kostnad i ett aktiebolag utan enbart som en minskning av eget kapital trots att erhållen utdelning är skattepliktig för mottagaren förutom när det gäller näringsbetingade andelar.

Lämnad utdelning som inte ännu har utbetalats till aktieägarna bokförs som en minskning av fritt eget kapital i kontogrupp 20 och som en ökning av en kortfristig skuld av outtagen vinstutdelning i kontogrupp 28. En utbetalning av utdelning till aktieägare redovisas som en minskning av kassa & bank i kontogrupp 19 och som en minskning av skulden avseende outtagen vinstudelning i kontogrupp 28.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder

Erkännande
Lämnad utdelning till aktieägare redovisas i balansräkningen när beslut om utdelning har fattats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Lämnad utdelning redovisas normalt efter det att beslut om utdelning fattats på den ordinarie årsstämman.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet redovisar lämnade utdelningar i ett sidordnat register till bokföringen och gör avstämningar mellan en rapport från det sidoordnade registret och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Aktieägarna i ett aktiebolag finns registrerade i en aktiebok där framgår hur många aktier av varje aktieslag som respektive aktieägare innehar. Aktieboken utgör underlag för utbetalningen av aktieutdelning till aktieägare.

Värdering
Lämnad utdelning värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som väntas utbetalas eller som har utbetalats till aktieägare.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) på lämnade utdelningar från ett aktiebolag. Lämnade utdelningar är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen trots att erhållna utdelningar är skattepliktiga för mottagaren.

Ett aktiebolag som har betalat ut utdelning till fysiska personer, dödsbon och juridiska personer i utlandet skall lämna kontrolluppgift på utbetald utdelning för varje sådan person.

Bokslut och årsredovisning
Ett aktiebolag skall i förvaltningsberättelsen lämna förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och i årsredovisningen lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra omföring av årets resultat (omföring)
En redovisningsenhet hade under det föregående räkenskapsåret ett resultat om 100 000 SEK som nu under nästa räkenskapsår omförs till vinst från föregående år.

Konto Benämning Debet Kredit
2099 Årets resultat 100 000
2098 Vinst eller förlust från föregående år 100 000

Exempel: bokföra resultatdisposition och utdelning (beslut från årsstämma)
Ett beslut från årsstämman år 2010 visar att det fria egna kapitalet om 300 000 SEK i balanserade vinstmedel (200 000 SEK) och i vinst från föregående år (100 000 SEK) skall delas ut till aktieägarna med 80 000 SEK och resterande vinstmedel skall balanseras i ny räkning.

Konto Benämning Debet Kredit
2091 Balanserad vinst eller förlust 200 000
2098 Vinst eller förlust från föregående år 100 000
2898 Outtagen vinstutdelning 80 000
2091 Balanserad vinst eller förlust 220 000

Exempel: bokföra utbetalning av utdelning (kontantbetalning)
Ett aktiebolag har betalat ut den utdelning om 80 000 SEK till aktieägarna som tidigare har varit outtagen och eliminerar därmed sin skuld till aktieägarna.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 80 000
2898 Outtagen vinstutdelning 80 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/20

Kontakta bokforingstips.se