Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra räntekostnader och räntekostnad (bokföring med exempel)

Räntekostnader är den ersättning av ränta för långfristiga och kortfristiga skulder som en redovisningsenhet måste betala för utnyttjad kredittid under en redovisningsperiod.

En redovisningsenhet kan få räntekostnader på leverantörsskulder, obligationslån, checkräkningskrediter, banklån, skattekontot, skulder till anställda, skulder till aktieägare och andra skulder till utomstående fysiska och juridiska personer.

Kortfristiga och långfristiga skulder skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och det här innebär att en redovisningsenhet skall ta hänsyn till upplupen ränta som inte ännu har utbetalats när det gäller redovisningen av räntekostnader.

Räntekostnader är ränta avseende utnyttjad kredittid för skulder under en redovisningsperiod oberoende av när räntan utbetalas. Ränta betalas normalt i efterskott varför det normalt uppstår ett behov av att periodisera ränteutgifter för att kunna redovisa rätt räntekostnader under en redovisningsperiod.


Klassificering
Upplupen ränta avseende skulder redovisas genom att en skuld av upplupen ränta bokförs i balansräkningen och att en räntekostnad bokförs i resultaträkningen.

Räntekostnader för långfristiga och kortfristiga skulder redovisas som finansiella kostnader i kontogrupp 84.

Kontogrupp 84 - Räntekostnader och liknande resultatposter

Erkännande
Räntekostnader redovisas i resultaträkningen när kredittid har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om den finansiella utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Upplupen ränta beräknad enligt effektivräntemetoden redovisas i resultaträkningen i den redovisningsperiod då räntekostnaden har uppstått.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet bör registrera kortfristiga och långfristiga skulder i ett sidoordnat register till bokföringen för att ha uppgift om varje enskild skuld. Avstämmningar görs mellan rapporter från det sidordnade registret och konton för kortfristiga och långfristiga skulder i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
En ränteutgift värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En räntekostnad värderas till det verkliga värdet av utnyttjad kredittid under en redovisningsperiod baserat på värdet för ränteutgifter.

Långfristiga och kortfristiga skulder skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och räntekostnader kan bestå både av utbetald ränta och upplupen ränta.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) på räntekostnader. Räntekostnader är normalt skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen oberoende av om räntan är upplupen eller realiserad. Räntekostnader på skattekontot är dock inte skattemässigt avdragsgilla.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar tas räntekostnader alltid upp som inkomst av näringsverksamhet. En enskild näringsidkare skall ta upp räntekostnader från räntebärande instrument som inte har något samband med näringsverksamheten som inkomst av kapital. I handelsbolag och kommanditbolag tas räntekostnader från räntebärande instrument som inte har något samband med näringsverksamheten upp till beskattning hos delägarna.


Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om räntebärande skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde när det gäller bland annat redovisat värde och upplupen ränta.

Exempel: bokföra upplupen ränta på obligationslån (bokslut)
En redovisningsenhet har tagit upp ett obligationslån utan löpande ränta (nollkupongsobligation) om 62 092 SEK med ett nominellt värde om 100 000 SEK vid förfall och en löptid om 5 år. Den effektiva räntan är 10 % ((100000/62092)^(1/5)). Vid bokslutet år 2009 har obligationslånet innehafts i 7 månader varför en upplupen ränta om 3 622 SEK (62092*10 %*(7/12)) skall bokföras som räntekostnad. Det upptagna obligationslånet om 62 092 SEK bokfördes på konto 2312 Nollkupongslån.


Konto Benämning Debet Kredit
2313 Upplupen ränta obligationslån 3 622
8411 Ränta obligationslån 3 622

Exempel: bokföra upplupen ränta på banklån (bokslut)
Ett redovisningsenhet har tagit upp ett banklån om 500 000 SEK som amorteras över 5 år med en ränta om 10 %. Amortering och räntebetalningar sker årsvis vid 5 tillfällen för lånet. Under det här första året har redovisningsenheten utnyttjat 6 månader av den totala kredittiden och redovisar därför en upplupen räntekostnad om 25 000 SEK (500000*10 %*(6/12)) vid bokslutet.


Konto Benämning Debet Kredit
2960 Upplupna räntekostnader 25 000
8415 Räntekostnader banklån 25 000

Exempel: bokföra återföring av upplupen ränta på banklån (återföring)
Ett redovisningsenhet har under det föregående räkenskapsåret bokfört en upplupen räntekostnad om 25 000 SEK som nu återförs under det här räkenskapsåret.


Konto Benämning Debet Kredit
2960 Upplupna räntekostnader 25 000
8415 Räntekostnader banklån 25 000

Exempel: bokföra betald ränta på banklån (direktbetalning)
Ett redovisningsenhet har tagit upp ett banklån om 500 000 SEK som amorteras över 5 år med en ränta om 10 %. Amortering och räntebetalningar sker årsvis vid 5 tillfällen för lånet. Nu har redovisningsenheten betalat en amortering om 100 000 SEK och en ränta om 50 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 150 000
2352 Banklån 100 000
8415 Räntekostnader banklån 50 000Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/20

Kontakta bokforingstips.se