Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra försäljning av verksamhet, andelar eller inkråm (bokföring med exempel)

En försäljning av en verksamhet innebär att en redovisningsenhet säljer tillgångarna (inkråmet) eller andelarna i en verksamhet som redovisningsenheten äger.

En försäljning av aktier eller andra andelar i ett företag är alltid momsfri. En försäljning av en hel verksamhet (inkråm) eller en avgränsad del av en verksamhet är momsfri om köparen är momsregistrerad och skall driva verksamheten vidare. Om förutsättningarna för momsfri överlåtelse är uppfyllda får säljaren inte ta ut någon moms.

Klassificering
En inkomst vid försäljning av en verksamhet som avser ej utförda prestationer (ej överförd verksamhet) redovisas som en skuld i balansräkningen fram tills dess att prestationer har utförts i form av en överföring av verksamheten till en ny ägare. När prestationerna har utförts så omförs en skuld av ej utförda prestationer till en intäkt i resultaträkningen.

Den del av en inkomst vid försäljning av en verksamhet som avser utgående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Resultatet vid en försäljning av en verksamhet klassificeras som finansiella intäkter och kostnader (kontoklass 8). Resultatet vid en försäljning av aktier och andelar i ett dotterföretag redovisas i kontogrupp 80. Resultatet vid en försäljning av aktier och andelar i ett intresseföretag redovisas i kontogrupp 81 och resultatet vid försäljning av aktier och andelar i andra företag redovisas i kontogrupp 82.

Resultatet vid en försäljning av en verksamhet (inkråmet) redovisas i kontogrupp 39 om försäljningen innebär en vinst och i kontogrupp 79 om försäljningen innebär en förlust.

Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter
Kontogrupp 79 - Övriga rörelsekostnader
Kontogrupp 80 - Resultat från andelar i koncernföretag
Kontogrupp 81 - Resultat från andelar i intresseföretag
Kontogrupp 82 - Resultat från övriga värdepapper

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför försäljningen av en verksamhet när köparen har betalat och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför försäljningen av en verksamhet när faktura skapas eller när inbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En intäkt som inte längre utgör en intäkt i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt. En kundförlust som beror på bristande betalningsförmåga hos en köpare bokförs inte som en negativ intäkt utan som en kostnad i resultaträkningen.

Sidoordnat register och avstämning
Anskaffade och egentillverkade anläggningstillgångar skall registreras i ett anläggningsregister så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskrivningar för varje enskild tillgång.

Det redovisade värdet för anläggningstillgångar i balansräkningen stäms av mot det redovisade värdet för anläggningstillgångar enligt en rapport från anläggningsregistret där redovisat värde finns specificerat för alla anläggningstillgångar och separat för varje enskild anläggningstillgång.

Värdering
En inkomst vid försäljning av en verksamhet värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en köpare. En intäkt vid försäljning av en verksamhet värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
En försäljning av aktier eller andelar i ett annat företag är momsfri, någon moms skall inte tas ut av köparen vid en sådan försäljning. En försäljning av en verksamhet (inkråm) är momsfri om köparen är momsregistrerad och om köparen avser att driva verksamheten vidare. En verksamhet kan avse en hel verksamhet eller en avgränsad del av en verksamhet, exempelvis ett kundregister.

Om villkoren för momsfrihet är uppfyllda vid en försäljning av en verksamhet så får inte säljaren ta ut någon moms av köparen vid försäljningen. Vid en försäljning av en verksamhet (inkråmet) där villkoren för momsfrihet inte är uppfyllda skall moms om 25 % tas ut vid försäljningen.

Vid en försäljning av en verksamhet där villkoren för momsfrihet inte är uppfyllda skall försäljningsinkomsten exklusive moms tas upp i ruta 05 som "Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta nedan" i skattedeklarationen för moms. Den utgående momsen skall tas upp som "Utgående moms 25 %" i ruta 10 i skattedeklarationen för moms.

Andelar i en verksamhet kan skattemässigt klassificeras som antingen näringsbetingade andelar eller kapitalplaceringar men det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan inneha näringsbetingade andelar. Näringsbetingade andelar är andelar i onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar, andelar i marknadsnoterade bolag där minst 10 % av rösterna innehas eller innehav som betingas av rörelse som bedrivs av bolaget eller ett närstående bolag.

Kapitalvinsten på näringsbetingade andelar är skattefri och kapitalförlusten på näringsbetingade andelar är inte skattemässigt avdragsgill. Kapitalvinst, kapitalförlust och utdelning på andelar i rörelseföretag hos enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag skall beräknas enligt reglerna för inkomst av kapital och beskattas hos delägarna.

Resultatet vid en försäljning av inkråmet i en verksamhet är skattepliktig i likhet med vad som gäller vid vanliga försäljningar av anläggningstillgångar.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall upplysa om de principer för redovisning (klassificering och erkännande), omräkning och värdering som har tillämpats för anläggningstillgångar i årsredovisningen.

En redovisningsenhet skall i en not till varje post av anläggningstillgångar i balansräkningen lämna upplysning om anskaffningsvärde, ackumulerade uppskrivningar, ackumulerade nedskrivningar och redovisat värde.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen lämna upplysning om varje innehav av andelar i dotterföretag, intresseföretag och joint venture när det bland annat gäller namn, organisationsnummer, resultat, kapitalandel, eget kapital och antalet andelar.

Exempel: bokföra försäljning av aktier i ett aktiebolag
En redovisningsenhet har sålt hela innehavet i DF AB för 300 000 SEK, köpeskillingen har tillgodoförts på redovisningsenhetens bankkonto. Det bokförda värdet för DF AB är 240 000 SEK och vinsten är därför 60 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 300 000
1311 Andelar i svenska dotterföretag 240 000
8022 Resultat vid försälj. andelar i dotterföretag 60 000

Exempel: bokföra försäljning av andelar i ett HB eller KB
En redovisningsenhet har sålt sina andelar i handelsbolaget Hej HB för 300 000 SEK. Redovisningsenheten har en justerad anskaffningsutgift vid årets början om 210 000 SEK, har gjort uttag med 20 000 SEK och egna insättningar med 150 000 SEK. Förlusten blir 40 000 SEK (300-210+20-150).

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 300 000
1320 Andelar i Hej HB 210 000
1323 Egna uttag i Hej HB 20 000
1328 Egna insättningar i Hej HB 150 000
8022 Resultat vid försälj. andelar i dotterföretag 40 000

Exempel: bokföra försäljning av inkråmet i en verksamhet
En redovisningsenhet har sålt inkråmet i sin verksamhet för 500 000 SEK. Inkråmet består av en byggnad som har ett bokfört värde om 340 000 SEK och inventarier till ett bokfört värde om 60 000 SEK, vinsten blir 100 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 500 000
1112 Byggnader på annans mark 340 000
1221 Inventarier 100 000
1229 Ack. avskr. inventarier 40 000
3970 Vinst vid avyttring. imm. matr. tillgångar 100 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2012/01/05

Kontakta bokforingstips.se