Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra utgift för dröjsmålsränta och erhållen räntefaktura (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som betalar en leverantörsfaktura efter förfallodatum blir normalt tvungen att betala dröjsmålsränta till leverantören eller ett ombud till leverantören i enlighet med en räntefaktura.

En redovisningsenhet som inte betalar en leverantörsfaktura innan förfallodatum i enlighet med betalningsvillkoren får normalt onödiga merkostnader i form av påminnelseavgifter, inkassoavgifter, kronofogdeavgifter och dröjsmålsränta.

Betalningsvillkor och dröjsmålsränta för kreditköp bestäms normalt i ett köpeavtal mellan en redovisningsenhet och en leverantör och dröjsmålsräntan anges normalt som en enkel årsränta. Om någon dröjsmålsränta inte har avtalats mellan köparen och säljaren har säljaren rätt enligt räntelagen (1975:635) att ta ut en dröjsmålsränta om referensräntan plus 8 procentenheter.

Dröjsmålsränta faktureras normalt via en räntefaktura efter det att en redovisningsenhet har betalat sin skuld till leverantören eftersom det då är möjligt att beräkna den slutliga dröjsmålsräntan.

Dröjsmålsränta: dröjsmålsränta i % *((antalet dagar mellan betalningsdag och förfallodag)/365) * totalt belopp

Klassificering
Upplupen dröjsmålsränta avseende leverantörsskulder redovisas genom att en skuld av upplupen ränta bokförs i balansräkningen och att en räntekostnad bokförs i resultaträkningen.

Dröjsmålsränta är en tillfällig räntekostnad som beror på bristande rutiner eller bristande betalningsförmåga och därför bokförs normalt inte upplupen dröjsmålsränta. Räntekostnader för dröjsmålsränta redovisas som finansiella kostnader i kontogrupp 84.

Kontogrupp 84 - Räntekostnader och liknande resultatposter

Erkännande
Räntekostnader för dröjsmålsränta redovisas i resultaträkningen när kredittid har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om den finansiella utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Upplupen ränta beräknad enligt effektivräntemetoden redovisas i resultaträkningen i den redovisningsperiod då räntekostnaden har uppstått.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En ränteutgift värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas. En räntekostnad värderas till det verkliga värdet av utnyttjad kredittid under en redovisningsperiod baserat på värdet för ränteutgifter.

Långfristiga och kortfristiga skulder skall enligt IFRS värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden och räntekostnader kan bestå både av utbetald ränta och upplupen ränta.

Moms och inkomstdeklaration
Det är ingen moms (0 %) på dröjsmålsränta och en finansiell utgift redovisas inte skattedeklarationen för moms. Räntekostnader för dröjsmålsränta som avser leverantörsskulder i näringsverksamheten är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen oberoende av om räntan är upplupen eller realiserad. Dröjsmålsränta som avser privata utgifter är en skattepliktig förmån.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av skulder i årsredovisningen.

Exempel: bokföra upplupen dröjsmålsränta på leverantörsskulder (bokslut)
En redovisningsenhet har på grund av bristande betalningsförmåga inte kunnat betala en leverantörsfaktura om 125 000 SEK inklusive moms och har per balansdagen överskridit förfallodatum med 120 dagar. Dröjsmålsräntan är 10 % och redovisningsenheten bokför därför en upplupen dröjsmålsränta om 4 110 SEK (125000*10 %*(120/365)).

Konto Benämning Debet Kredit
2960 Upplupna räntekostnader 4 110
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 4 110

Exempel: bokföra återföring av upplupen dröjsmålsränta (återföring)
Ett redovisningsenhet har under det föregående räkenskapsåret bokfört en upplupen räntekostnad för dröjsmålsränta om 4 110 SEK som nu återförs under det här räkenskapsåret.

Konto Benämning Debet Kredit
2960 Upplupna räntekostnader 4 110
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 4 110

Exempel: bokföra betald dröjsmålsränta på leverantörsskulder (fakturametoden)
Ett redovisningsenhet har erhållit en räntefaktura från en leverantör om 6 000 SEK (momsfri) som avser en leverantörsskuld som har betalts för sent.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 6 000
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 6 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/21

Kontakta bokforingstips.se