Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra räntefaktura till kund och erhållen dröjsmålsränta (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan skicka en räntefaktura med krav på dröjsmålsränta till en kund som har betalat en kundfaktura efter förfallodatum.

En räntefaktura är en faktura som innebär en fordran på dröjsmålsränta på grund av att en kund har betalat en kundfaktura efter förfallodatum. Dröjsmålsränta faktureras för att kompensera för den extra räntekostnad som det innebär för en redovisningsenhet när kunderna betalar sina fakturor för sent.

En redovisningsenhet kan avtala om dröjsmålsränta med en kund i ett köpeavtal men får om inget annat avtalats ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Enligt räntelagen (1975:635) får dröjsmålsränta tas ut med den gällande referensräntan plus 8 procentenheter (enkel årsränta).

En räntefaktura skapas efter det att en kund har betalat och då finns alla variabler för att beräkna dröjsmålsräntan att tillgå. Dröjsmålsräntan i procent anges normalt alltid som en enkel årsränta och dröjsmålsräntan som monetärt belopp beräknas enligt nedan.


Dröjsmålsränta: dröjsmålsränta i % *((antalet dagar mellan betalningsdag och förfallodag)/365) * totalt belopp (inkl. moms)

En redovisningsenhet som inte själv vill sköta indrivningen av kundfordringar kan anlita ett godkänt inkassoföretag som sköter hela indrivningsprocessen med inkassokrav, betalningsförelägganden, räntefakturering, utmätning, tvister i domstol och konkursanmälningar. När ett inkassoföretag anlitas för indrivning av fordringar innebär det utgifter för provision och avgifter som faktureras av inkassoföretaget.

Klassificering
En intäkt som avser dröjsmålsränta klassificeras normalt som en finansiell intäkt och intäkten uppstår direkt när räntefakturan skapas eftersom dröjsmålsräntan då redan är intjänad. I baskontoplanen bokförs dröjsmålsränta i kontogrupp 83.


Kontogrupp 83 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför dröjsmålsränta när kunden har betalat en räntefaktura och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför dröjsmålsränta när räntefaktura skapas eller när inbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sin försäljning i ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla försäljningstransaktioner har bokförts samt att inte försäljningstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett kassaregister eller ett faktureringsprogram och kontot för kassa eller kundfordran i bokföringen.


Värdering
En inkomst som avser dröjsmålsränta värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som erhållits eller som väntas erhållas från en kund. En intäkt som avser dröjsmålsränta värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod baserat på värdet av försäljningsinkomsterna.

Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på dröjsmålsränta och en finansiell inkomst redovisas inte i skattedeklarationen för moms. Intäkter avseende dröjsmålsränta är normalt alltid skattepliktiga intäkter i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de försäljningsintäkter som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda respektive upplupna intäkter.


En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av finansiella intäkter i årsredovisningen.

Exempel: bokföra dröjsmålsränta (fakturametoden)
En redovisningsenhet har skapat en räntefaktura till en kund som avser en total dröjsmålsränta om 500 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1511 Kundfordran 500
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar 500

Exempel: bokföra dröjsmålsränta (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har skapat en räntefaktura till en kund som avser en total dröjsmålsränta om 500 SEK. Kunden har nu betalat dröjsmålsräntan enligt räntefakturan.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 500
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar 500Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2012/05/11

Kontakta bokforingstips.se