Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Eget kapital

Bokföra emission av teckningsoptioner (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag kan gör en emission av teckningsoptioner med syftet att få in kapital till rörelsen från aktieägare eller med syftet att få in kapital till rörelsen och att uppmuntra till bättre prestationer hos företagsledande personer som en del i ett bonusprogram.

Bokföra fond för yttre underhåll i bostadsrättsförening (bokföring med exempel)

En bostadsrättsförening reserverar vinstmedel till en fond för yttre underhåll i enlighet med en underhållsplan för att finansiera det framtida behovet av yttre underhåll avseende bostadsrättsfastigheterna.

Bokföra fondemission och fondemissioner i aktiebolag (bokföring med exempel)

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) får ett aktiebolag genom beslut från aktieägarna på en bolagsstämma öka aktiekapitalet i en fondemission.

Bokföra förlagsinsats i ekonomisk förening (bokföring med exempel)

En förlagsinsats är ett kapitaltillskott till en ekonomisk förening som bevisas av ett förlagsandelsbevis eller en börsnoterad förlagsandel med företrädesrätt till vinstutdelning i den ekonomiska föreningen framför medlemsinsatserna.Bokföra förvärv och försäljning av egna aktier (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag får inte teckna egna aktier men får i vissa fall i enlighet med bestämmelser i aktiebolagslagen (2005:551) förvärva egna aktier. Med egna aktier avses aktier i det egna aktiebolaget.

Bokföra inbetalda insatser och insatskapital i bostadsrättsförening (bokföring med exempel)

En bostadsrättsförening har ett insatskapital som består av medlemmarnas inbetalda insatser och insatskapitalet får inte delas ut som medlemsåterbäring eftersom inbetalda insatser utgör bundet eget kapital.

Bokföra inbetalda insatser och insatskapital i ekonomisk förening (bokföring med exempel)

En ekonomisk förening har ett insatskapital som består av medlemmarnas inbetalda insatser och insatskapitalet får inte delas ut som medlemsåterbäring eftersom inbetalda insatser utgör bundet eget kapital.

Bokföra insatsemission i ekonomisk förening (bokföring med exempel)

En insatsemission i en ekonomisk förening innebär att det sker en överföring av utdelningsbara medel från fritt eget kapital till ej utdelningsbara medel i bundet eget kapital och en insatsemission är därför motsvarigheten till en fondemission i ett aktiebolag.Bokföra insättning av aktiekapital i aktiebolag (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag skall enligt aktiebolagslagen (2005:551) ha ett aktiekapital och därför måste aktieägarna vid bolagets biladande göra en insättning av aktiekapital i aktiebolaget.

Bokföra minskning av aktiekapital i aktiebolag (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag skall enligt aktiebolagslagen (2005:551) ha ett aktiekapital om minst 25 000 SEK, om aktiebolaget är publikt måste aktiekapitalet uppgå till minst 500 000 SEK. Om redovisningsvalutan är euro skall aktiekapitalet uppgå till motsvarande belopp i svenska kronor vid aktiebolagets bildande eller vid tidpunkten för bytet av redovisningsvaluta till euro.

Föregående | Sida: 2 av 3 | Nästa